މުސްތޮފާ ތިމަރަފުށީ ރައްޔިތުން ގެންގުޅުއްވީ "މުށުތެރޭގައި ބަންދުކޮށްގެން": ޝަރީފް

އަވަސް އިންތިހާބަކަށް ދާން ގިނަ ރައްޔިތުން ބޭނުމެއް ނުވޭ: ރައީސް

މާމެންދޫ ރައްޔިތުން ނިކުމެ ޝޭހް ޝަހީމާއި ޝޭހް އިމްރާން އެރަށުން ފުރުވާލައިފި

2008 ގައި ރައްޔިތުން ދިން ވޯޓު އަދިވެސް އޮތީ ރަނގަޅަށް: ރައީސް

ރާއްޖޭގެ 90 ޕަސެންޓް ރައްޔިތުން މި ސަަރުކާރު ގަބޫލުކުރޭ: ރައީސް ވަހީދު

އަމިއްލަ ރައްޔިތުން ޝަރީޢަތަކާނުލައި މެރުމަށް އެމެރިކާ ހިންގާ ޕްލޭން އެޤައުމުން ދިފާޢުކޮށްފި

ފޮއްދޫން ކަރަންޓް ކެނޑުމުން ރައްޔިތުން ނުކުމެ އޮފީސްތައް ބަންދުކޮށްފި

ރައްޔިތުން މަދަނީ ބަސް ނޭހުމަކަށްދާން ނަޝީދު ގޮވާލައިފި

ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް، އަނިޔާވެރި ވެރިކަމެއް ނުކުރެވޭނެކަން ރައްޔިތުން އަންގައިދީފި: މައުމޫން

ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ފަނޑިޔާރުގެތައް ގާއިމްކޮށްފައި ނޫނީ ހުއްޓައެއް ނުލާނަން: ރައީސް