ރައްޔިތުން އަބަދުވެސް 3ވަނަ ދަރަޖައިގާ: ދިޔާނާ

އޮސްޓްރިއާގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓު ކުރަނީ

މޫސުން: ޢާއްމު ރައްޔިތުން ސަމާލުވުމަށް މޭޔަރު އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

އެމެރިކާ ރައްޔިތުން ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހަން ތައްޔާރުވުމަށް ޑރ. ފައުޗީ ގޮވާލައްވައިފި

ފައިނު އާއި ކިނޮޅަހު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

ދަރަނި ނަގައިގެންވެސް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ކޮށްދޭންޖެހޭ: ސައުދު

ރައްޔިތުން އަނދަވަޅަކަށް ވެއްޓުނަނުދީ ހިފަހައްޓަން ޖެހޭނެ: މެމްބަރު ޝަރީފް

ގައުމުގެ މިސްރާބު ހުރީ ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތަކަށް ނޫން: ޣައްސާން

މަޖިލީހުން ހުއްދަކުރަން މަސައްކަތްކުރާ މުންކަރާތްތަކާ ދެކޮޅަށް ރައްޔިތުން ނުނުކުމެއްޖެނަމަ ޢާންމުވެގެންވާ ކޯފާއެއްގެ ބިރު ބޮޑުކަން ޤުރްއާނާ ޙަދީޘުން

މުއައްސަސާތަކުގެ މަގްސަދަކަށްވާންވީ ރައްޔިތުން އިތުބާރުކުރާ ބަޔަކަށްވުމަށް: ޕީޖީ