ރައީސް ސޯލިހުގެ ސަރުކާރު އައިފަހުން ބަދަލު ތަކެއް އައިސްފި، ސްޕީޑާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ރައްޔިތުން - ތަރުޖަމާނު

"ބަދަލު އައިސްފި، ސްޕީޑު ނިންމާނީ ރައްޔިތުން"

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ މުސާރަ މުރާޖައާ ކުރުމަށް ހުށަހަޅައިފި

ސަރުކާރުން ހެޔޮ ބަދަލު ގެނެސްދީފިން، އިންސާފުކުރާނީ ރައްޔިތުން: ހޫދު

މޯދީ އަށް އޮތް ތާއީދު ދެއްކުމަށް ރާއްޖޭގައި އުޅޭ އިންޑިއާ ރައްޔިތުން އެއާޕޯޓަށް!

ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަކަމަށް ރައްޔިތުން ތުހުމަތުކުރަން ފަށައިފި

ވަޒީރަކަށް މުހިއްމު ވާނީ ރައްޔިތުން، އާއިލާ އަންނާނީ އޭގެ ފަހުން: މިނިސްޓަރު ނަހުލާ

ރައްޔިތުން އެދެނީ ގަޑި ޖެހުނީމަ މުސާރައިން ކަނޑަން، ފަރިއްކޮޅުވެސް ކަނޑާލަން!

މި މަޖިލީހަކީ ރައްޔިތުން ފޮނި އުންމީދާއެކު އައްޔަނު ކުރި މަޖިލީހެއް: ރައީސް ނަޝީދު

ކުށްވެރިންނާ މެދު ރައްޔިތުން އަމިއްލައަށް ގޮތް ނުނިންމަން ސީޕީ އެދިވަޑައިގެންފި