މިސަރުކާރު ދަމަހައްޓައިފިނަމަ ހަނިމާދޫއިން އެ ރަށު ރައްޔިތުން ބާލާނެ: ޔާމިން

ދިގުރަށަށް ރޭ އެރި އުދަ ރައްޔިތުން ސިފަކުރީ ސުނާމީއެއްގެ ސިފައިގައި

ވެރިން އާދޭސްކޮށްގެން ރައްޔިތުން އަޅުވެތިކޮށްފި: ޔާމީން

އިނގިރޭސި ރަސްކަމުން ވަކިވެ މިނިވަން ވުމާމެދު ރައްޔިތުން ދެކޭގޮތް ބެލުމަށް ސްކޮޓްލެންޑުގައި ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓެއް ނަގަނީ

ތަރައްޤީގެ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުން އެދޭކަންކަން މިސަރުކާރުން ހާސިލްކޮށްދޭނެ: ނައިބް ރައީސް

ހުޅިދޫ އަނބުރާ ދިނުމަށް އެދި ވ. އަތޮޅު ރައްޔިތުން ކަނޑުމަތީގައި އަޑުއުފުލައިފި

ރައްޔިތުން އެދޭގޮތަށް ތަރައްގީގެ ކަންކަން ކުރިޔަށްގެންދަން ހާއްސަ އިސްކަމެއް ދެން: ނައިބުރައީސް

ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ރައްޔިތުން އެދޭގޮތަށް އެރަށެއްގެ ތަރައްޤީ ކުރިއަށް ގެންދިއުން: ނައިބު ރައީސް

އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއްދޭނީ ރައްޔިތުން ހިތްހަމަޖެހޭފަދަ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތެއް ޤާއިމުކުރަން : ނައިބު ރައީސް

ހިތަދޫ ބަނދަރު ހަދާނީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް: އަސްލަމް