މިދިޔަ އަހަރު ފަލަސްޠީނުގެ 8،000 ރައްޔިތުން ޔަހޫދީންގެ ބަންދަށް

ރައްޔިތުން އެދޭ އަމާޒުތަކަށް ވާސިލުވުމުގައި ނަތީޖާ ނެރެދެވޭ އަހަރަކަށްވާނެ: މުއިއްޒު

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަކިވާން ރައްޔިތުން ޕެޓިޝަނެއްގަ ސޮއިކުރަން ފަށައިފި

ކައުންސިލުން ވަކިވާން މީދޫ ރައްޔިތުން ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއި ކުރަނީ

ސަރުކާރާ މެދު ގިނަ ރައްޔިތުން މާޔޫސްވެއްޖެ: ދުންޔާ

ރޮޒެއިނާގެ ރައްދު: ގޮތް ނިންމާނީ މީދޫ ރައްޔިތުން، މިއީ ސިޔާސީ ކަމެއް ނޫން

ހިއްކައިގެން އިތުރު ކުރާ ބިން ބޭނުންކުރަންވާނީ ރައްޔިތުން އެންމެ ބޭނުންވާ ކަންކަމަށް: ރައީސް

މަސްތުވާތަކެތި ވިޔަފާރިން ފައިދާ ނަގާ ސިޔާސީ މީހުންނާމެދު ރައްޔިތުން ސަމާލުވާން ޖެހޭ: އިމްރާން

މާލެ ރައްޔިތުން ނިކަމެތިކުރުން ހުއްޓާލުމަށް މޭޔަރު ގޮވާލަައްވައިފި

އެންމެ ދެކެން ބޭނުންވަނީ، ދައުލަތުން ދޭ ހިދުމަތް ރައްޔިތުން ހެޔޮހިތުން ބަލައިގަންނަ ދުވަސް: ރައީސް