ސަރުކާރުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާއިއެކު މާފަންނު މެދުގެ ރައްޔިތުން ބިކަވެއްޖެ: ނަރީޝް

ސަރުކާރުގެ އިހުމާލުން މާފަންނު މެދުގެ ރައްޔިތުން ނިކަމެތި ވެއްޖެ: ނަރީޝް

ދިއްފުށި އަދި ހުރާ ރައްޔިތުންނަށް ކާށިދޫ ރައްޔިތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

އިންތިޚާބުގައި ސަރުކާރަށް ބޮޑުތަނުން ދިވެހި ރައްޔިތުން ނޫނެކޭ ބުނަންޖެހޭ: ޣައްސާން

ރައްޔިތުން މިއަދު ބޭނުންވަނީ ރީތި ނަމެއް ކިޔާ ނިޒާމެއްނޫން: ޝިޔާމް

މާލެ ރައްޔިތުން ބަސްބުނެފި، މަރުހަބާ މުއިއްޒު: އަނަސް

ސިފައިން ތިބީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާގޮތަށް ރައްޔިތުންނާ ގާތުން މަސައްކަތްކުރަން: މިނިސްޓަރު މާރިޔާ

މާލެ ސިޓީގެ ރައްޔިތުން އެދޭފަދަ ތަރައްޤީއެއް ގެނެސްދެވޭނީ މުއިއްޒުއަށް: ހައިދަރު

ލިބޭ އާމްދަނީއިން ދެކޮޅު ނުޖެއްސޭ ރައްޔިތުން މާލޭގައި އެބަތިބި: އަނަސް

"ޅަވިޔަނީގެ ރައްޔިތުން ހާސްވާންޖެހޭ ހާލަަތަކަށް ނުދޭ"