ރައްޔިތުން އެދޭ ތަރައްޤީ ގެނެސްދިނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ދޭންޖެހޭ: އާދަމް ޝަރީފް

ބްރިޖާއެކު އައްޑޫ ރައްޔިތުން މުއްސަނދި ވާނެ

ވެރިކަން ބަދަލު ކުރެވުނީތީ ރައްޔިތުން މިއަދު ދެރަވެ ކަންބޮޑުވޭ: ސޯލިހް

​ދުވާފަރުން ކަރަންޓް ކެނޑި އެތައް އިރެއް، ރައްޔިތުން އިހުތިޖާޖުކުރަނީ

ކުއްލިއަކަށް އީވޯޓިންއާ ދިމާލަށް ދިއުމަކީ ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނާނެކަމެއް ނޫން: ފުއާދު

އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރަން ގިނަ ރައްޔިތުން އެދޭ: އަނާރާ

ދައުރުކުރަނީ ފޭކު ލިސްޓެއް، ރައްޔިތުން ރުޅި ނާރުވާ

ލުއިތަކެއް ދިނުމުގައި ހުރި، ހުރަސްތަކަކީ ދެ ޑޯޒު ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ނިސްބަތް ކުޑަވުމުން: މިނިސްޓަރ ނަސީމް އެމްބިއުލާންސަށް ހާއްސަ ވަކި މުވައްސަސާއެއް އޮންނަން ޖެހޭ ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމަކީ ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަ ޚިދުމަތަކަށް ހަދާނަން: ހެލްތު މި

ރައްޔިތުން މަޖިލިހުގެ މުއައްޒަފުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ދިނުމަށް ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލަނީ

އަމިއްލަ ފަރާތްތެއްގެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަން ނާންގާނެ، ރައްޔިތުން ސަމާލުވޭ: ޝަކީލް