ރައްޔިތުން ސޯލިހަށް ވޯޓު ދޭން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނުފެނޭ: އަލީ އާޒިމް

ރައްޔިތުން އިބޫއަށް ވޯޓު ދޭން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނުފެނޭ: އަލީ އާޒިމް

ރައްޔިތުން އެދުނުގޮތަށް އިބޫ ކުރާ ހެޔޮވެރިކަން

އަހަރުމެން މަރުވި ނަމައޭ ހިތަށް އަރާ: ބިންހެލުމުގައި ސަލާމަތްވި ސީރިއާ ރައްޔިތުން

ބިންހެލުމުގައި ގެއްލުންވި މީހުންނަށް ސައުދީ ރައްޔިތުން 66 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި

ބިންހެލުމުގައި ގެއްލުންވި މީހުންނަށް އެހީވުމަށް ކުވައިތު ރައްޔިތުން 67 މިލިއަން ޑޮލަރު އެއްކޮށްފި

ރައްޔިތުން އަތުން ނަގާ ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމުން ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އިތުރުވެއްޖެ

ރައްޔިތުން ދަތުރާން ހެދި ކުޑަގިރިން ފަތުރުވެރިންނަށް ސަރަހައްދެއް ކަނޑައަޅައިފި

އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަން، ވެރިން ރައްޔިތުން ލޮލުގައި އެޅުވި އަދުންގަނޑު

ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަށް ގެންނަން މި އުޅެނީ ރައްޔިތުން އެދޭ ތަރައްގީ ހޯދަން: އަބްދުއްރަހީމް