މަޑުއްވަރީގެ ރައްޔިތުން ނުކުމެ ބަންދުކުރި ކައުންސިލަރުން ދޫކޮށްލައިފި

އޭދަފުށީ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ހުއްޓިފައިވާތީ ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވެފައި

މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕޮރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ރައްޔިތުން ބޭނުންވާނަމަ ރައީސްކަމަށްވެސް ކުރިމަތިލާނަން - ނާޒިމް

ނިޒާރުގެ ބަސް: ދާއިރާގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކޮށް، ފަހުރުވެރިކޮށްދޭނަން

ގާސިމްގެ އިބްރާހީމްގެ ހޫނު ހަމަލާތަކެއް ނަޝީދަށް، ބާރުތައް އަތްދަށުލާން ކުރާ މަސައްކަތް ރައްޔިތުން ބަލައެއް ނުގަންނާނެ

ގާނޫނުގެ ކުރިމަތީގައި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ހަމަހަމަވާންޖެހޭނެ: މައުމޫން

ގާނޫނުގެ ކުރިމަތީގައި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ހަމަހަމަވާންޖެހޭނެ: މައުމޫން

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ވައްކަން އިތުރުވާތީ، ކަމަދޫ ރައްޔިތުން ކައުންސިލް އިދާރާދޮށަށް އެއްވެއްޖެ

ރިޔާޒުގެ ވާހަކަތަކުން ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ރުޅިގަދަވެއްޖެ