މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލާން ޖެހޭ ފޮށި ބެހެއްޓިފައިވަނީ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލްގައި

ރައްޔިތުން މާދަމާ ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތެއް ސަރުކާރަށް ދޭނެ: ރައީސް

މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ރައްޔިތުން ނިންމާ ގޮތަކުން، ބޭނުންވި ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ހުރަސްއެޅިދާނެ- ރައީސް

ނަޝީދު ޔާމީނަށް: ރައްޔިތުން ނޫނެކޭ ބުނެފި، ދެން މަޑުން ހުންނަވާ!

ރައްޔިތުން ލޯ ހުޅުވައިދިނީ އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުން: އަލީ ވަހީދު

އަސާސީ ހައްގުތައް ހޯދުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުން، ވަކިމީހެއްގެ ފަހަތުން ދާކަށް ނުޖެހޭ: ރައީސް

ބިލެތްދޫ ރައްޔިތުން މިއަދު އެދުނުގޮތަށް އެރަށުގައި މާދަމާ ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް ފަށާނެ: ރައީސް

އަމާޒަކީ އަމިއްލަ މީހުންގެ އަޅުވެތިކަމުން ރައްޔިތުން ސަލާމަތް ކުރުން - ޢަލީ

މާލޭގައި އުޅޭ ރައްޔިތުން ތިބީ ހާސްކަމުގެ ތެރޭގައި ތާށިވެފައި: ރައީސް

ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް ސަލީމް: އަޅުގަނޑަށް ވޯޓު ދެއްވުމަކީ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް ރައްޔިތުން ނިންމާނެ އެންމެ އުފާވެރި ނިންމުން