ރައްޔިތުން ވެދެއްވީ ބޮޑު ޤުރުބާނީއެއް، ޝުކުރިއްޔާ - ރައީސް

"ވެރިކަމުގެ ނިޒާމަށް ގޮތެއް ނިންމާނަމަ އަހަން ޖެހޭނީ ރައްޔިތުން ކައިރީ، އެނޫންގޮތަކަށް އެކަންނިންމައިގެން ނުވާނެ"

މާމެންދުއަށް ފެރީ ހުއްޓާލުމުން ރައްޔިތުން ރަށު ބަންދެއްގައި

ނިޒާމާއި ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމާކަމަށްވާނަމަ ފުރަތަމަ އަހަން ޖެހޭނީ ރައްޔިތުން ކައިރީ: ރައީސް

ހުރިހާ ދިމާލަކުން ވެސް ފެންނަނީ ރައްޔިތުން ބިކަހާލުގައި ޖެހެމުންދާތަން

ހުރިހާ ދިމާއަކުން ފެންނަނީ ރައްޔިތުން ބިކަވާ ތަން، މިކަންކަމާ އަޑު އުފުލަން ޖެހޭ: ޑރ. ވަހީދު

މަރުކޮމިޝަނަށް ތަހުޤީޤު ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނޭ ބުނުމަކީ ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނާނެ ކަމެއް ނޫން: ޣައްސާން

މަރުތަކުގެ ތަހުގީގު ކުރިއަށް ގެންދެވެން ނެތް ކަމަށް ބުނުމުން ރައްޔިތުން ގަބޫލެއް ނުކުރާނެ: ގައްސާން

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ 22 މުވައްޒަފަކު އެކަހެރިކޮށްފި

ޔޫއޭއީގެ ރައްޔިތުން ދަތުރު ކުރުމަށް ހުއްދަދޭ ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓުގައި ރާއްޖެ