ޑރ މުއިއްޒުގެ ވެރިކަމެއްގައި ކުމުންދޫއަށް އެރަށު ރައްޔިތުން އެދޭ ކަހަކަ އައު ބަނދަރެއް!

ގިނަ ރައްޔިތުން ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ހޯދަން އުޅުމަކީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން – އެމްޑީޕީ

ޤައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ ޚާއްޞަ އިޙްތިފާލުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި އުފާވެރިކަމާއެކު ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭ މިނިވަން ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިއޮތީ ޒަމާނީ ޑިމޮކްރަސީގެ ސަބަބުން: ރައީސް ހދ. އަތޮޅުގެ ދެ ރަށެއްގައި ހިންގި

ޤައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ ޚާއްޞަ އިޙްތިފާލުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ބޮޑުކުރެވޭނީ ރައީސް އިބޫ ހޮވައިގެން: އިމްރާން އުފާވެރިކަމާއެކު ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭ މިނިވަން ޤަ

އުފާވެރިކަމާއެކު ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭ މިނިވަން ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިއޮތީ ޒަމާނީ ޑިމޮކްރަސީގެ ސަބަބުން: ރައީސް ހދ. އަތޮޅުގެ ދެ ރަށެއްގައި ހިންގި ތަރައްގީގެ މަޝްރޫޢުތައް ނިންމައިފި ސެޕްޓެންބަރު 10 ވާ އާދިއްތަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަންދު ރާއްޖޭގެ ފަސްވަނަ ސިޓީއ

ހިޔާ ސަރަހައްދުގެ ރައްޔިތުން ނިކުމެ ޑރ މުއިއްޒަށް އޮތް ތާއީދު ދައްކާލައިފި

އުފާވެރިކަމާއެކު ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭ މިނިވަން ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިއޮތީ ޒަމާނީ ޑިމޮކްރަސީގެ ސަބަބުން: ރައީސް ފެންޝަން ފަންޑުން އެކިބޭނުންތަކަށް ފައިސާ ނެގޭގޮތް ހަދާނަން: މުޢިއްޒު ވަޠަނީ ލޭ ހިނގާ ދިވެހި ދަރިން ޤައުމަށް ހިތުހުރިގޮތެއް ހަދާތަން ބަލާކަށް ނ

އުފާވެރިކަމާއެކު ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭ މިނިވަން ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިއޮތުމުގެ ތަޅުދަނޑިއަކީ، ޒަމާނީ ޑިމޮކްރެސީ - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އުފާވެރިކަމާއެކު ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭ މިނިވަން ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިއޮތުމުގެ ތަޅުދަނޑިއަކީ، ޒަމާނީ ޑިމޮކްރެސީ – ރައީސް

އުފާވެރިކަމާއެކު ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭ މިނިވަން ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިއޮތުމުގެ ތަޅުދަނޑިއަކީ ޒަމާނީ ޑިމޮކްރެސީ – ރައީސް