ޗައިނާ ރައްޔިތުން ސިންގަޕޫރަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ނުދޭން ނިންމައިފި

މިއީ ރައްޔިތުން ރައީސް ޔާމީނަށާއި ޕީޕީއެމަށް ހިދުމަތެއް ކޮށްދޭންޖެހޭ ވަގުތު: އަދުރޭ

ރައްޔިތުން ނުކުމެ އިންސާފު ގާއިމް ކުރުމީ ދައުލަތް ފޭލިވުން: ޑރ. ޚަލީލް

ހަތަރު ކުއްޖަކު ރައްކާތެރި މާހައުލަކަށް ބަދަލުކުރަން ކުރާ މަސައްކަތަށް ރައްޔިތުން ހުރަސް އަޅަނީ

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާއާ ދެކޮޅަށް ނެއްލައިދޫ ރައްޔިތުން ނުކުމެ އަޑު އުފުލައިފި

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާއާ ދެކޮޅަށް ނެއްލައިދޫ ރައްޔިތުން ނުކުމެ އަޑު އުފުލައިފި

ރައްޔިތުން ގާނޫނަށް ހޭލުންތެރިކޮށް، ހިލޭ ގާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމް މިފަހަރު ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި

ވަކިވާކަށް ތާއީދެއްނުކުރަން އެކަމަކު ރައްޔިތުން ކުރާކަމަކަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ކައުންސިލަރުން

ސަރުކާރަށް ބަހެއް ބުނެވެނީ ރައްޔިތުން ރުޅިގަދަވެ ޖަޒުބާތުގައި ޖެހުމުން: އާދަމް ޝަރީފް

އެލްސީއީއަކީ ރައްޔިތުން މޮޔަ ނުހެއްދޭނެއޭ ބުނެ، ތެދުވަން ލިބޭ ރަނގަޅު ފުރުޞަތެއް: ޑރ.ޖަމީލު