އެންމެ ގިނައިން ލިބޭ ޝަކުވާއަކީ ފޯމު ފުރުމަށްފަހު ރީރަޖިސްޓްރީ ނުވާ މައްސަލަ: މާރިޔާ

ރިލްވާން މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ދެ މީހުންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ރިލްވާން މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ދެމީހުންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ހުކުމް ކޮށްފި

ރިލްވާން ގެއްލުނު މައްސަލައިގައި ދައުވާކުރި ދެމީހުންގެ މައްޗަށް ކުށްސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ހުކުމް ކޮށްފި

ކުދިން ކާން ބޭނުން ނުވާ އެއްޗެއް ގަދަކަމުން ދޭން އުޅުމަކީ ބޭކާރު ކަމެއް

ޤައުމީ ޓިމަށް ކުޅޭން ބޭނުންވާކަން ޔަޤީން ނުވާ ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތެއް ނެތް - ކޯޗު

އަދަދެއް ނުވާ ގިނަ ގުނަ ހުރަސްތައް ކުރިމަތިވެގެން އަޔަކަސް.......

މަޖިލީހަށް ހާޒިރު ނުވާ މެމްބަރުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން އިލެކްޝަނުން ވިސްނަން ޖެހޭ: ނިހާން

ބޭރުގެ ރައްޔިތުކަން ނޫނީ ހިމާޔަތް ދޫކޮށްލިތާ 10 އަހަރު ނުވާ ނަމަ ދެން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ނުކުރެވޭނެ

ޕާޓީތަކަށް ދޭ ފައިސާ 10 މިލިއަނަށް ވުރެ ބޮޑު ނުވާ ގޮތް ހަދަން ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި