ކޮވިޑް-19 ފެތުރިފައި ނުވާ ރަށްތަކުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ފުރުސަތުދެނީ

މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުން ދޫކޮށްލާތާ 14 ދުވަސް ނުވާ ރަށްތަކުގައި ނަމާދު ނުކުރެވޭނެ

މޮނީޓަރިންއަށް ފަހު 28 ދުވަސް ނުވާ ރަށްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ނުކުރެވޭނެ

އެއްމަސް ނުވާ ތުއްތުކުއްޖާގެ ދެވަނަ ސާމްޕަލް ނެގެޓިވް

މަހެއް ނުވާ ކުއްޖާގެ ނަތީޖާ ޔަގީން ކުރަން ތިން ވަނަ ޓެސްޓެއް ކުރަނީ

ވައިރަސް ފެނިފައި ނުވާ ރަށްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރެވެން ވާނެ: އިދިކޮޅު

ކޮވިޑް-19 ފެނިފައި ނުވާ ރަށްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރެވެން ޖެހޭ: އިދިކޮޅު

އެލަވަންސް ހޯދަން ރެޖިސްޓްރީ ނުވާ ފަރާތްތަކަށް ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ދީފި

އެއް މަސްވެސް ނުވާ ތުއްތުކުއްޖަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ