ފޮށިތައް ފުރައިގެން ފިލަން އުޅޭކަމުގެ ފޯކަސް ގެއްލުވާލަން ކޯޓުތަކަށް މައްސަލައަށް ނުވާ މައްސަލަ ވައްދައިގެން ޑްރާމާ ކުޅުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް: ޢަލީ ޒާހިރު

ފަހުގެ އައިފޯނުތައް ޗާޖު ނުވާ މައްސަލާގައި އެޕަލް ބަސް ހުއްޓިފައި

ފަހުގެ އައިފޯނުތައް ޗާޖު ނުވާ މައްސަލާގައި އެޕަލް ބަސް ހުއްޓިފައި

ދީފައި ނުވާ ހުއްދައެއް ބާތިލް ކުރަން އިބޫ ވަނީ ވައުދުވެފައި

މޭޒުމަތީގައި އޮތީ "ކަހީނު" ގަބޫލު ނުވާ މަލެއްތޯ ވިދާޅުވެ މަހުލޫފުގެ މަލާމާތް ރައީސަށް

ފޯމް ހުށައަޅާފައި ނުވާ އެއްވެސް ފަރާތެއް އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި ނަގާފައެއް ނުވާނެ – އިލެކްޝަންސް

ތަދު ނުވާ ގޮތަށް އޭޑީކޭގައި ވިއްސަން ފަށައިފި

އަމިއްލަ އަތުން ގޯހެއް ހަދަން ބޭނުން ނުވާ ނަމަ އިބޫއަށް ވޯޓުދީގެން ނުވާނެ: މުއިއްޒު

އަމިއްލަ އަތުން ގޯހެއް ހަދަން ބޭނުން ނުވާ ނަމަ އިބޫއަށް ވޯޓުދީގެން ނުވާނެ: މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު

ފޯމްގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރު ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަލުން ފޯމު ހުށައެޅުމަށް އަންގައިފި