އެއްވެސް މީހަކު ބާކީ ނުވާ މިންވަރަށް ވަޒީފާ އުފައްދާނަން - މުޢިއްޒު

ޕާކިސްތާނަށް ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތް ނުވާ ވަގުތީ ބޮޑުވަޒީރެއް

ސާބިތު ދަރަންޏެއް އޮތުމުން ޔާމީންގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަ ނުވާ ކަމަށް ކަނޑައެޅީ ރަނގަޅަށް – ފަނޑިޔާރު ސުޢޫދުގެ ރަޢުޔު

ވެސަލް ލޮކޭޓާ ހަރުކޮށްފައި ނުވާ އުޅަނދުތަކުގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓަނީ

އުރީދޫއަށް 18 އަހަރު؛ ހަދިޔާ އަކަށް ދިނީ ތްރޮޓްލް ނުވާ، އަންލިމިޓެޑް ސުޕަނެޓް ޕްލޭންއެއް!

އެމީހަކަށް ޔަޤީން ނުވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ވަންނަނަމަ އެކުރެވެނީ ޙަރާމް ކަމެކެވެ!

އަރަބިއްޔާ އާ އިމާރާތް: މިހާރު ބުނަނީ ކުރެހުން ސްކޭލަށް ފިޓް ނުވާ ކަމަށް

ދެއުޅިއެއް ނުވާ ވައުދުތައް

ޚުތުބާގައި އާޝޫރާ ދުވަހާއި ގުޅުވައި ސާބިތު ނުވާ ވާހަކަތަކެއް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް ބުނެފި!

ސާބިތު ނުވާ ވާހަކަތައް ޚުތުބާގައި ގެނައުމަކީ ރަނގަޅުގޮތެއް ނޫން: ޑރ. ޝަހީމް