ބޮޑުންނަށް ނުފެންނަ، ގަބޫލުކުރަން ބޭނުން ނުވާ ތަފާތުކުރުން

ބޮޑުންނަށް ނުފެންނަ، ގަބޫލުކުރަން ބޭނުން ނުވާ ތަފާތުކުރުން

18 އަހަރު ނުވާ ދެ ކުއްޖަކު ބަލިވެ އިން މައްސަލައެއް ބަލަނީ

18 އަހަރު ނުވާ 2 ކުދިން ބަލިވެއިން މައްސަލައެއް!

ކަނޑޫދޫ ހަސަނުގެ ޝަރުތުހަމަވާ ނުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅަން އަލުން ކޯޓަށް

އިންޓަނެޓްގެ އަގު ހެޔޮ ނުވާ މައްސައިގައި ހުށަހެޅި ގަރާރު ބަލައިގަނެ، ގައުމީތަރައްގީގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި

އިންޓަނެޓްގެ އަގު ހެޔޮ ނުވާ މައްސަލައިގައި މިނިސްޓަރު މަލީހު ވަކިކުރަން ބައެއް މެންބަރުން ގޮވާލައިފި

އިންތިހާބުގެ އިންތިޒާމުތަކަށް ވެސް ކަރަންޓީނު ނުވާ ގޮތަށް ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރެވޭނީ ހުއްދައާއެކު ފަސް ދުވަހަށް

އިންސާނެއްގެ ސިފައަށް ހުންނަން ބޭނުން ނުވާ މީހެއް!

ކަރަންޓީނު ނުވާ ގޮތަށް މިހާރު ރަށްރަށަށް ދެވޭނީ ވަރަށް ހާއްސަ ކަންކަމުގައި