މިލިޔުން ކިޔައިފިނަމަ ވަކިޖިންސަކުން ނޫނީ ދަރިން ބޭނުން ނުވާ މީހުންގެ ވިސްނުމަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް އަންނާނެ! އިން ޝާ ﷲ

އައްޑޫގައި ޕްރޮޖެކްޓުތައް އެބަ ހިނގާ، ބަލަން ބޭނުން ނުވާ އެއްޗެއް ނުފެންނާނެ: ނިޒާރު

ނަރަކައަށް ވަންނަން ބޭނުން ނުވާ މީހުންނަށް ނަރަކައިން ސަލާމަތްވެވޭނެ- އިން ޝާ ﷲ: ޝައިޚް ޢަބްދުﷲ މިފްޟާލް

އޮފީހެއްގަ ވަޒީފާ އަދާނުކުރާނަމަ ޤައުމު ބިނާ ކުރުމުގަ ބައިވެރި ނުވާ، ބޭކާރު ބައެއްގެ ގޮތުގަ ސިފަކުރުމަކީ އެކަނބަލުންނަށް ދެވޭ ބޮޑު އަނިޔާއެއް!

މަރު ނުވާ މީހަކު މޯޗަރީގެ ފްރީޒަރުގައި ހަތް ގަޑިއިރު!

ނަރަކައަށް ވަންނަން ބޭނުން ނުވާ މީހުންނަށް މިބުނެދެނީ ވަރަށް ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކަކޮޅެއް!: ޢުމަރު ސުލައިމާން

ރާއްޖެ އެތެރެވުމުގެ އުސޫލަށް ބަދަލެއް: ދެން އާދެވޭނީ 96 ގަޑިއިރު ނުވާ ނެގެޓިވް ޕީސީއާރާ އެކު!

ވެކްސިން ޖެހިތާ 2 ހަފްތާ ނުވާ ފަތުރުވެރިންނަށް ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް ޗެކިން ނުވެވޭނެ

ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށް 14 ދުވަސް ނުވާ ފަތުރުވެރިންނަށް ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް ޗެކް-އިން ނުވެވޭނެ

ޖަރުމަންގައި ފެންބޮޑުވުން: 200 އަހަރު ނުވާ ގެއްލުން