އެކަށީގެން ނުވާ ތަނަކަށް ބިދޭސީން ގެންދެވުމުން ސަރުކާރުން މައާފަށް އެދެފި

މިހާތަނަށް ކޮވިޑް-19ގެ އެއްވެސް ކޭސްއެއް ރިޕޯޓުކޮށްފައި ނުވާ ގައުމުތައް

ސަމާލުވެލައްވާ! އެއްވެސް ގެއަކީ ކޮރޯނާ ވަދެފައި ނުވާ ގެއެއްކަން މިހާރު ޔަޤީނެއް ނޫން!

ކަށަވަރު ނުވާ މައުލޫމާތު ފެތުރުން ހުއްޓަވައިލައްވާ! ބަލި މީހާގެ މައުލޫމާތު އާންމުކުރުމަކީ ގާނޫނީ ކުށެއް: މަބްރޫކް

ކޮވިޑް-19 ބަލި ފެނިފައިވާކަމަށް މިހާތަނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައި ނުވާ ގައުމުތައް

ތިމާއަށް ބޭނުން ނުވާ މިންވަރަށް ކާބޯތަކެތި ގަނެ، ރައްކާ ކުރުމުން ދުރުހެލިވޭ: ހުތުބާ

ކޮރޯނާވައިރަސް: ވެމްކޯއިން އެދެނީ ކުނި ކޮތަޅުތައް ލީކު ނުވާ ގޮތް ހެދުމަށް، ކޮތަޅުތައް ފުރާނުލުމަށް!

ސަރުކާރަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކާމިޔާބު ނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ފުއާދު ތައުފީގު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ

މަނާކޮށްފައި ނުވާ ސަރަހައްދަކުން ރާއްޖެ އައި ނަމަވެސް ސާދަ ދުވަހު ގޭގަ ހުންނަން ޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ކޮވިޑް-19: އަމިއްލައަށް އެކަހެރި ނުވާ މީހުން ޔޫކޭއިން ޖޫރިމަނާކޮށް ފިޔަވަޅު އަޅަނީ