ވައިރަސް ފެނިފައި ނުވާ ރަށްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރެވެން ވާނެ: އިދިކޮޅު

ކޮވިޑް-19 ފެނިފައި ނުވާ ރަށްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރެވެން ޖެހޭ: އިދިކޮޅު

އެލަވަންސް ހޯދަން ރެޖިސްޓްރީ ނުވާ ފަރާތްތަކަށް ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ދީފި

އެއް މަސްވެސް ނުވާ ތުއްތުކުއްޖަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އެއް މަސް ނުވާ ކުޑަކުއްޖަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އެއް މަސް ނުވާ ކުއްޖަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19: އެއް މަސް ނުވާ ތުއްތު ކުއްޖަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ލޯބި ނުވާ ހާލު މަކަރު ހަދައި އޮޅުވައިލުމުން އެވެވެނީ މުނާފިޤަކަށެވެ! އެދެވެނީ ނަރަކައިގެ އަޑިއަށް ކަމުގެ ބިރު ވަރަށް ބޮޑެވެ!