ފޯމް ހުށައަޅާފައި ނުވާ އެއްވެސް ފަރާތެއް އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި ނަގާފައެއް ނުވާނެ – އިލެކްޝަންސް

ތަދު ނުވާ ގޮތަށް އޭޑީކޭގައި ވިއްސަން ފަށައިފި

އަމިއްލަ އަތުން ގޯހެއް ހަދަން ބޭނުން ނުވާ ނަމަ އިބޫއަށް ވޯޓުދީގެން ނުވާނެ: މުއިއްޒު

އަމިއްލަ އަތުން ގޯހެއް ހަދަން ބޭނުން ނުވާ ނަމަ އިބޫއަށް ވޯޓުދީގެން ނުވާނެ: މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު

ފޯމްގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރު ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަލުން ފޯމު ހުށައެޅުމަށް އަންގައިފި

ފޯމްގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރު ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އީސީން އަންގަން ފަށައިފި

ސައްހަކަން ކަށަވަރު ނުވާ 5000 އަށް ވުރެ ގިނަ ފޯމު ބާތިލުކޮށް އަލުން ރަޖިސްޓްރީވާން އަންގައިފި

ސައްހަކަން ކަށަވަރު ނުވާ ފޯމްތައް އަލުން ހުށައަޅަން އަންނަ ހަފްތާގައި ފުރުސަތު ދޭނަން: އަކްރަމް

މަސްދުވަސްވިއިރު ވެސް މައުމޫން ރީ ރަޖިސްޓްރީ ނުވާ ކަމުގެ ޝަކުވާ!

ކަރެކްޝަން މެދުވެރިކޮށް ވޯޓުލާން ހުށަހެޅި ފޯމުތައް ރަޖިސްޓްރީ ނުވާ މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެ