ޕެންޝަން ފަންޑުން ހައްޖަށް ދެވޭނީ ކުރިން ހަޖުވެފައި ނުވާ ނަމަ

ޕެންޝަން ފައިސާ އިން ހައްޖަށް ދެވޭނީ ކުރިން ހައްޖު ނުވާ މީހުންނަށް

ވަކީލުންގެ ހުއްދަ ބާތިލް ނުވާ ގޮތަށް ގާނޫނީ ޚިދްމަތުގެ ބިލް ބަދަލު ކުރަނީ

ވެމްކޯގައި ރެޖިސްޓްރީ ނުވާ 3000 ގޭބިސީ އެބަތިބިކަން ހާމަވެއްޖެ

އެއްވެސް ވަކީލެއްގެ ހުއްދަ ބާޠިލު ނުވާ ގޮތަށް ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ބިލް ބަދަލު ކުރެއްވުމަށް ބަންޑާރަނައިބު ނިންމަވައިފި

ވަކީލުންގެ ހުއްދަ ބާތިލް ނުވާ ގޮތަށް ބިލް ބަދަލު ކުރަނީ

ވެމްކޯގައި ރެޖިސްޓްރީ ނުވާ 3000 ގޭބިސީ އެބަތިބިކަން ހާމަވެއްޖެ

މާފަންނު ކޮޅުގެ ހާލަތު ގޯސް، ފެންބޮޑު ނުވާ ގެއެއް މަދު!

ޓެކްސް ނެގޭނީ ޒަކާތް ނަގައި އެއިން ނުވާ ނަމަ: ޝެއިޚް ޒައިދު

ޓްވީޓަކާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރު މަހުލޫފަށް ކުރި ދައުވާ ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ހުކުމްކޮށްފި