"އަނބިދަރިން ނުވާ ގުރުބާނީ ޔާމީންގެ ހައްގުގައި ވިން"

އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުވާ ތިން ވިޔަފާރި

ސްކޫލް ޓެސްޓު އަވަސްކުރުމަކީ ދެއުޅިއެއް ނުވާ ނިންމުމެއް

ބިންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ދޫކުރި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާ ހަވާލު ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް

ހިލާލީގެއަށް އަދި ބަދަލު ނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އިރު، ވެރިކަމުގެ ހުވާ ނުކުރަނީސް ސެމްބެ ވަނީ ހިލާލީގެއަށް ބަދަލުވެފައި! ހިލާލީގެއަށް ބަދަލު ނުވާކަމަށް ސެމްބެ ބުނެފައި ވަނީ މުއިއްޒު އަންގައިގެން!

ކެމްޕޭން ކުރަން ވާނީ އާންމުންނަށް އުނދަގޫ ނުވާ ގޮތަށް

ރާއްޖޭގެ އާބާދީއަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ދަރިމައި ނުވާ ކަމަށް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި

ރޯދަ މަހު ފެނާ ކަރަންޓް ބިލް ބޮޑު ނުވާ ގޮތް ހަދައިފިން: ރައީސް

ރޯދަ މަހު ފެނާ ކަރަންޓް ބިލް ބޮޑެއް ނުވާ ގޮތް ހަދައިފިން: ރައީސް

ރައީސްއަށް ގާނޫނީ ލަފާ ދޭނީ ބާރުތައް އަރައިރުން ނުވާ ގޮތަކަށް: ބަންޑާރަ ނައިބު