ރޯދަ މަހު ފެނާ ކަރަންޓް ބިލް ބޮޑު ނުވާ ގޮތް ހަދައިފިން: ރައީސް

ރޯދަ މަހު ފެނާ ކަރަންޓް ބިލް ބޮޑެއް ނުވާ ގޮތް ހަދައިފިން: ރައީސް

ރައީސްއަށް ގާނޫނީ ލަފާ ދޭނީ ބާރުތައް އަރައިރުން ނުވާ ގޮތަކަށް: ބަންޑާރަ ނައިބު

ދަރިމައި ނުވާ މީހުންނަށް އާސަންދަ ހަމަޖައްސައިދެނީ

ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ފަޤީރުންގެ ލިސްޓުން ޙައްޖަށް ފޮނުވާނީ 69 އަހަރު ނުވާ މީހުން

ހިލޭ ހައްޖަށް ގެންދާނީ ފަގީރުންނާ މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ 69 އަހަރު ނުވާ މީހުން

ކަނޑު އަޑިން މާލެ އާއި ރަސް މާލެ ގުޅާލުން، ނުވާ ވަރު ކަމެއް ނޫން، ހާސްވަނީ ކީއްވެ!

ހިތްދަތިވެގެން ނުވަތަ ތަކްލީފް އުފުލަންޖެހޭތީ ދުނިޔޭގަ އުޅެން ބޭނުން ނުވާ މީހުން މިކަންކަމަށް ވިސްނައިފިނަމަ އެއްވެސް ކަމަކަށް ކަންބޮޑެއް ނުވާނެ! އިން ޝާ ﷲ: މުފްތީ މެންކް

ދައުލަތަށް ފައިދާ ނުވާ، ކުންފުނިތައް ރީސްޓްރަކްޗާރކުރުން ނުވަތަ އުވާލުމަށް ނިންމައިފި

ފައިދާ ނުވާ ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމަނީ