ވެކްސިން ޖެހިތާ 2 ހަފްތާ ނުވާ ފަތުރުވެރިންނަށް ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް ޗެކިން ނުވެވޭނެ

ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށް 14 ދުވަސް ނުވާ ފަތުރުވެރިންނަށް ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް ޗެކް-އިން ނުވެވޭނެ

ޖަރުމަންގައި ފެންބޮޑުވުން: 200 އަހަރު ނުވާ ގެއްލުން

އެދޭ ކަންކަން ޙާޞިލު ނުވާނަމަ ކޮލިފައި ނުވާ ސަބަބު ދެނެގަންނަން ޗެކްކުރަންވީ ޗެކްލިސްޓް މިއޮތީ!

އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށްފައި ނުވާ ކަމުގެ 10 ޝަކުވާއެއް!

ކޮވިޑު ޖެހި ރަނގަޅުވިތާ ދެމަސް ނުވާ މީހުންނަށް ކަރަންޓީނުވެ ދަތުރުކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ޖޮބްސެންޓަރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ނުވާ ފަރާތްތަކަށް ކޯޓާ ނުދޭން ނިންމައިފި

ބަލިން ރަނގަޅުވިތާ ދެމަސް ނުވާ މީހުންނަށް ކަރަންޓީނާ ނުލާ ދަތުރުކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

މިއަދުނޫހުގެ ކިޔުންތެރިންނަށް ކިޔުންތެރިއަކު ހުޅުވައިލާ ސުވާލެއް!: 7 އަހަރުވީއިރު ހިނިތުން ނުވާ، މި ސިފަތައްހުރި ފިރިއަކާއެކު ދިރިއުޅެވިދާނެތޯ؟

މުހައްމަދަށް ލިބުނީ ދޮންދަރިއަކަށް ނުވާ "ދޮން" ދަރިއެއް!