ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ އެއްވެސް ރައްޔިތަކު ބާކީ ނުވާ ގޮތަށް މުޖުތަމައު ބައްޓަން ކުރުން: ނައިބު ރައީސް

ހަމަލާއެއްގެ އިންޒާރެއް ނެތް، ކަށަވަރު ނުވާ މައުލޫމާތު ނުފަތުރާ: ޕުލުހުން

ފަތުރުވެރިކަން ޤާއިމްވެފައި ނުވާ ސަރަހަދުތަކުގައި އެވިޔަފާރި ތަރައްޤީ ކުރަން އިސްކަން ދޭނަން: ރައީސް

މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި

މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅާފައި ނުވާ 36 ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ދައުވާކުރަން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފޮނުވާނަން: އީސީ

މިފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައި ކަށަވަރު ނުވާ މައުލޫމާތު ނުފެތުރުމަށް ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު އެދިވަޑައިގެންފި

ދެ އަހަރު ނުވާ ކުޑަކުދީންގެ ބެލެނިވެރިން ކިޔޫގައި ޖެހޭކަށް ނުޖެހޭނެ: އީސީ

މަނީ ލޯންޑަރިންގެ މައްސަލައިގައި ޔާމީން ހެކިންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާފައި ނުވާ ކަމަށް، ދައުލަތުން އިއުތިރާފް ވެއްޖެ

ވެރިޔަކު ނުވާ ފޮށިގަނޑެއްގެ ތެރެއިން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި

ރައްޔިތުންނަށް ހެވާ ލާބަ ނުވާ ކަންކަމުުގައި، ކޮންމެ ފަރާތަކުން ހުށަހެޅިޔަސް ދެކޮޅު ހަދާނަން: އަލްހާން