މިފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައި ކަށަވަރު ނުވާ މައުލޫމާތު ނުފެތުރުމަށް ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު އެދިވަޑައިގެންފި

ދެ އަހަރު ނުވާ ކުޑަކުދީންގެ ބެލެނިވެރިން ކިޔޫގައި ޖެހޭކަށް ނުޖެހޭނެ: އީސީ

މަނީ ލޯންޑަރިންގެ މައްސަލައިގައި ޔާމީން ހެކިންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާފައި ނުވާ ކަމަށް، ދައުލަތުން އިއުތިރާފް ވެއްޖެ

ވެރިޔަކު ނުވާ ފޮށިގަނޑެއްގެ ތެރެއިން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި

ރައްޔިތުންނަށް ހެވާ ލާބަ ނުވާ ކަންކަމުުގައި، ކޮންމެ ފަރާތަކުން ހުށަހެޅިޔަސް ދެކޮޅު ހަދާނަން: އަލްހާން

ޖައިޝީ މުހައްމަދުގެ އިމާރާތްތައް ހަލާކު ނުވާ ކަމަށް ފޮޓޯތަކުން ފެނޭ

ކޮމިޝަންތަކަށް ބާރުދޭން ބޭނުން ނުވާ މެމްބަރުން ސަރުކާރުގައި ތިބުމުން ހައިރާނެއް ނުވޭ: ނިޔާޒް

ދެ ކޮމިޝަނަށް ބާރުދޭން ބޭނުން ނުވާ މެމްބަރުންތަކެއް އެބަތިބި: ރިޔާޒު

ހައްގު ނުވާ ފަރާތްތަކަކަށް ފްލެޓް ދީފައިވޭ: ކޮމިޓީ

"މަގާމާ ހަވާލުވިއިރު ދައުލަތުގައި ކޮރަޕްޝަނާއި ވައްކަމާއި ފަސާދައިން ކިލަނބު ނުވާ އެންމެ ގުނަވަނެއްވެސް ނެތް"