އިންޑިއާގެ 132 އަވަށުގައި އަންހެން ކުއްޖަކު އުފަންވެފައި ނުވާ މައްސަލަ ބަލަނީ

އުފަން ނުވާ ކުންފުންޏަކަށް ފަޅެއް ދީފަ އެބަ އޮތް: ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު

މަންމަގެ ފަރާތުން ދަރިފުޅަށް އެޗްއައިވީ ވާސިލް ނުވާ ގައުމަކަށް ރާއްޖެ ވެއްޖެ

ބަންދުކުރާ މަސް އިތުރުކޮށް، މިފްކޯއަކީ ގެއްލުން ނުވާ ކުންފުންޏަކަށް ހަދަނީ

ރާއްޖެއަށް ބޭނުން ނުވާ ބޭސްތަކެއް އެތެކުރި މައްސަަލަ ބަލަނީ

ބޭނުން ނުވާ ބޭސްތަކެއް އުސޫލާ ހިލާފަށް އެސްޓީއޯ އިން އެތެކުރި މައްސަަލަ ބަލަނީ

ގުޅުން ބަދަހި ކުރަނީ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތަށް ކުޑަވެސް ގެއްލުމެއް ނުވާ ގޮތަށް - ރައީސް

ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ އެއްވެސް ރައްޔިތަކު ބާކީ ނުވާ ގޮތަށް މުޖުތަމައު ބައްޓަން ކުރުން: ނައިބު ރައީސް

ހަމަލާއެއްގެ އިންޒާރެއް ނެތް، ކަށަވަރު ނުވާ މައުލޫމާތު ނުފަތުރާ: ޕުލުހުން