ސިންގަޕޫރުގައި ކަރަންޓްރީން ނުވާ ގްރީން ލިސްޓަށް ރާއްޖެ

ސިންގަޕޫރުގައި ކަރަންޓްރީން ނުވާ ލިސްޓަށް ރާއްޖެ

ކެޓްރީނާ ބުނަނީ ކައިވެނީގެ ތައްޔާރީތައް ވާން ވިކީއަށް ވަގުތު ނުވާ ކަމަށް!

ކަލަކު ނުވާ ކަމަށާއި ޤުރުއާނަކީ ހިޔާލީ ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ބުނި އިންޑިއާ ޓީޗަރެއްގެ މައްސަލައެއް

ހަގީގަތަށް ނުވާ އަދަދުތައް ދައުލަތުގެ ބުރަައަކަށް!

ޒެނީޝާގެ ތުހުމަތުތަކަށް އެޗްއާރުސީއެމުން ރައްދުދީފި، ބުނީ އެ ކޮމިޝަނުން ޒާތީގޮތުން ވަކި ކޮޅަކަށް ބުރަ ނުވާ ކަމަށް

ވެމްކޯގައި ރަޖިސްޓާ ނުވާ 15000 ގޭބިސީއަށް މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ފުރުސަތު ދީފި

18 އަހަރު ނުވާ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް 18 އަހަރު ނުވާ އަންހެން ކުއްޖަކު ބަލިވެ އިން މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ

މިލިޔުން ކިޔައިފިނަމަ ވަކިޖިންސަކުން ނޫނީ ދަރިން ބޭނުން ނުވާ މީހުންގެ ވިސްނުމަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް އަންނާނެ! އިން ޝާ ﷲ

އައްޑޫގައި ޕްރޮޖެކްޓުތައް އެބަ ހިނގާ، ބަލަން ބޭނުން ނުވާ އެއްޗެއް ނުފެންނާނެ: ނިޒާރު