ޔާމީން ސަރުކާރަށް: ނުވާ ވަރުގެ ވާހަކަ ނުދެއްކުން މުހިއްމު

ކަންކަން ނުވާ މިނިސްޓަރުން ދާންވީ ގެއަށް: ހުސެއިން

އަނދުން ހުސައިންގެ އިންޒާރު: ކަންކަން ނުވާ މީހުން ގެއަށްދޭ!

ޝަރަފާއި އިއްޒަތް ބޭނުން ނުވާ އެކަކުވެސް ނުހުންނާނެ: ގާސިމް

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލު ސަރަހައްދުގެ ވައި ތަގައްޔަރު ނުވާ ކަމަށް ދިރާސާއިން ދައްކައިފި

ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ އިސްލާހު ނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ނަޝީދުގެ ކަންބޮޑުވުން

އެމްޑީޕީގައި ހަމަސް ނުވާ މެމްބަރުންނަށް ޕާޓީގެ އިންތިހާބުތަކުގައި ވާދަ ނުކުރެވޭ ގޮތް ހަދަނީ

ގުރުއާނާއި ސުންނަތުން ހަރާމްކޮށްފައި ނުވާ ކޮންމެ ކަމެއް ހުއްދަ ވާނެ - މައުމޫން

އިންޑިއާގެ 132 އަވަށުގައި އަންހެން ކުއްޖަކު އުފަންވެފައި ނުވާ މައްސަލަ ބަލަނީ

އުފަން ނުވާ ކުންފުންޏަކަށް ފަޅެއް ދީފަ އެބަ އޮތް: ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު