މަލީހު ވިދާޅުވަނީ މާލެސިޓީ ފުރެން އަދި ކައިރިވެސް ނުވާ ކަމަށް!

"ބޭނުންކަމެއް ނުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު މުއައްސަސާތަކުގެ އަގު ވައްޓާލުމަށް ފަތުރާ ވާހަކަތަކަކީ ޑިމޮކްރަސީއަށް އޮތް ބިރެއް"

ފުރިހަމަ ނުވާ ތަހުގީގަކަށް ފިޔަވަޅު ނޭޅޭނެ: އާދަމް ޝަރީފް

ގާނޫނު އަސާސީން ލިބިދީފައި ނުވާ ބާރެއް އެއްވެސް މީހަކަށް ލިބިގެން ނުވޭ: ރައީސް

އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގައި އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން ބައިވެރި ނުވާ އެދިއްޖެ

ޔާމީން ސަރުކާރަށް: ނުވާ ވަރުގެ ވާހަކަ ނުދެއްކުން މުހިއްމު

ކަންކަން ނުވާ މިނިސްޓަރުން ދާންވީ ގެއަށް: ހުސެއިން

އަނދުން ހުސައިންގެ އިންޒާރު: ކަންކަން ނުވާ މީހުން ގެއަށްދޭ!

ޝަރަފާއި އިއްޒަތް ބޭނުން ނުވާ އެކަކުވެސް ނުހުންނާނެ: ގާސިމް

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލު ސަރަހައްދުގެ ވައި ތަގައްޔަރު ނުވާ ކަމަށް ދިރާސާއިން ދައްކައިފި