ރާއްޖޭގެ ތާރީހު ދެކެފައި ނުވާ މިންވަރަށް ކުޅިވަރު ތަރައްގީ ކުރުމަށް މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރާނެ: ރައީސް

އެ މަންޒަރުތަކާއެކު އުންމީދުގެ ހުޅުކޮޅު ދިއްލިއްޖެއެވެ. ބަލައައްޑޫ މީހުން ރައީސެއް، ނައިބެއް ބޭނުންވެގެން ނޫޅެއެވެ. ކިތައްމެ ގިނައިން ފައިސާ ލިބުނަސް އަތްމަތި ތަނަވަސް ނުވާ ސަބަބެއް އެނގޭތަ؟ ފޯރޗުން ކުކީގެ ހަޤީޤަތް އެނގޭތަ؟ މަގުބޫލު ލިޔުންތައް ޕޯޗުގަލް މެ

ޗައިނާ އާއި ރާއްޖެ އާއި ދެމެދު އޮތީ، ރާއްޖެއަށް ފައިދާ ނުވާ ގެއްލުން ބޮޑު ގުޅުމެއް! 7 މަސް ވީ އިރު އެއްވެސް އެހީ އެއް ނުލިބުނު!

ކޯޓަށް ހާޒިރު ނުވާ މީހަކު ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި

ދަރަނިވެރި ނުވާ މީހަކު މަދުވެއްޖެ! ޤިޔާމަތް ދުވަހަށް ބަލައިފިނަމަ ދަރަނިވެރިވުމަކީ އެންމެ ނުރައްކާތެރި އެއްކަންތައް!

އާމްދަނީ ލިބޭނެ އިތުރު ގޮތެއް ނެތި، ބަނޑަށްޖެހިދާނެ އިދިކޮޅުގެ ސައިޒު ދައްކާލި އެއްވުން ބައެއް މީހުންނަށް ވަރަށް ހިތި އެހެން ދީންތަކަށް ހިތްވަރުދިނުން ބަލައި ނުގަނެވޭނެ:އާދަމް ޝަރީފް ހިތާ ނުވާ ވަޒީރަކަށް ރުހުން ދިނީ ވެސް މަޖިލީހުން: މެމްބަރު ޝިޔާމް މަގުބޫ

ބިރުވެތިވާށެވެ!: ޚުޝޫޢަތްތެރިކަމެއް ނެތި ކުރާ ނަމާދަކީ އެއްވެސް ދިރުމެއް ނުވާ ހަމައެކަނި ޙަރަކާތްތަކެކެވެ! ޚުޝޫޢަތްތެރިވާން ކުރެވިދާނެ 4 ކަމެއް!

65 އަހަރުން މަތީ މީހުންނަށް މުއްދަތު ހަަމަ ނުވާ އައިޑީ ކާޑެއް

"އަނބިދަރިން ނުވާ ގުރުބާނީ ޔާމީންގެ ހައްގުގައި ވިން"

އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުވާ ތިން ވިޔަފާރި