މަތީދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާ މާދަމާ ރޭ

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް އިނާމު ދިނުން މާދަމާރޭ

މަތީދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާ މާދަމާ ރޭ

މަތީދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް މިއަހަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު މިއަހަރުގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވަވާ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި މާދަމާ ރޭ ދެއްވާނެ

ދީނީ ހަރަކާތްތަކަކީ ކަންކަމަށް ހައްލު ހޯދާ ހަރަކާތަކަށް ހެދުމަށް ބާރު އަޅާ ފުރަތަމަ ސަމިޓް ނިންމައިފި

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ މީހުންނަށާއި ހާފިޒުންނަށް އިނާމު ދިނުން ޖުމްހޫރީ ދުވަހު

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކާއި ޙާފިޡުންނަށް ދެއްވާ މެޑެލް ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް މެޑެލް ދެއްވުން ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ މެޑެއްޔާއި، 1 ވަނަ ދަރަޖައިގައި ފާސްވާ ޙާފިޡުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ މެޑެލް، ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ދެއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސަވައިފި

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ މީހުންގެ އިނާމު ޖުމްހޫރީ ދުވަހު