ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމާއެކު ދިއްދޫ ހޮސްޕިޓަލަށް ބާރުބޮޑުވެ ޙިދުމަތް ހޯދާ މީހުންގެ ޢަދަދު އިތުރު

އަޅުގަނޑު ކައިރިން ފަރުވާ ހޯދާ ގިނަ ބައެއްގެ އުންމީދަކީ މުއިއްޒު ހޮވުން: ފަޒީސް ހިޖާމާ ތެރަޕީ

ކާމިޔާބީ މިންކުރާނީ މެޑަލްތަކަކުން ނޫން، ހޯދާ ކުރިއެރުމުން: މުންތަގިމް

ދަރިފުޅުގެ ކިޔެވުމުގެ ކަންކަން ބައްޕަ ބަލާނަމަ ކުދިން ހޯދާ ނަތީޖާ މާރަނގަޅުވާކަން އެނގޭއިރު ސަމާލުކަން ނުދެނީ ކީއްވެ؟

އެމްޑީޕީގެ މެނިފެސްޓޯގައި ވަޒީފާ ހޯދާ މީހުންނަށް އިނާޔަތެއް

ވަޒީފާ ހޯދާ މީހުންނަށް އިނާޔަތެއް ދޭން އެމްޑީޕީގެ މެނިފެސްޓޯގައި ހިމަނައިފި

ގެދޮރުވެރިން ސްކީމުގެ ނަމުގައި މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދާ މައްސަލަތައް އިތުރުވެ، ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ފްލެޓް ލިސްޓު އިއުލާން ކުރުމުން މަކަރުން ފައިސާ ހޯދާ މީހުން އިތުރުވެދާނެ ކަމަށް ސަމާލުވޭ!

ޖޫންމަހު އެކަނިވެސް 3.5 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ އަގުހުރި ތަކެތި ހޯދާ ވެރިފަރާތާއި ޙަވާލުކޮށްފި

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށާއި ޙާފިޡުންނަށް ރައީސް ދެއްވާ ޚާއްސަ މެޑަލް ދެއްވައިފި