ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންގެ އަޑު އަހައި، ޚިޔާލުތަކަށް މަރުޙަބާ ކިޔަންޖެހޭ: ފަޒްނާ

ޓީމުން ހޯދާ ކުރިއެރުމަކީ މިވަގުތަށް ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުން: އެންރީކޭ

ހަސަދަވެރިންގެ ވާހަކަތަކަށް ކަންބޮޑުވާން ވަގުތު ބޭކާރުނުކޮށް ކުރަންވީ ކަންތައް ﷲ މިވަނީ އަންގަވާފަ! ޢަމަލުކޮށް ކުރި ހޯދާ!: މުފްތީ މެންކް

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގައި ދަރިން ހޯދާ މީހުންނަށް ސިންގަޕޫރުގައި ބޯނަހެއް ދޭން ނިންމައިފި

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމަށް 57 ފޯމު

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ އިނާމަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ 57 ފޯމު: ކޮމިޓީ

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ ޚާއްޞަ އިނާމަށް ފަންސާސް ހަތް ފޯމު ހުށަހަޅާފައިފި

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އިނާމަށް 75 ހުށަހެޅުމެއް

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމަށް 57 ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވޭ: ރައީސް އޮފީސް

މި އަހަރު މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމަށް 57 ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާކަން ޚާއްޞަ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީން ހާމަކުރައްވައިފި