މީހުން ޓްރެފިކްކޮށްގެން ހޯދާ މުދާ ދައުލަތަށް ނެގޭގޮތަށް ފާސްކޮށްފި

ޖޮބް ސެންޓަރ ޕޯޓަލްއަށް ގެނައި ބަދަލާއެކު ވަޒީފާ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް އިތުރު ފަސޭހަތަކެއް

ޓެންޒޭނިޔާގެ ޙިމާޔަތް ހޯދާ މޮޒަންބީކުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް އދން ގޮވާލައިފި

ޢަލީ ވަޙީދު އުޅޭ އެޑެރެހެއް ހޯދާ މާދަމާ އަންގަން ޕީޖީއަށް ހައިކޯޓުން އަމުރެއް

ޢަލީ ވަޙީދު އުޅޭ އެޑެރެހެއް ހޯދާ މާދަމާ އަންގަން ޕީޖީއަށް ހައިކޯޓުން އަމުރެއް

މީހުން ޓްރެފިކްކޮށްގެން ހޯދާ މުދާ ދައުލަތަށް ނަގަން ފާސްކޮށްފި

ދަރިފުޅުގެ ކިޔެވުމުގެ ކަންކަން ބައްޕަ ބަލާނަމަ ކުދިން ހޯދާ ނަތީޖާ މާރަނގަޅުވެގެންދޭ!

މަސްތުވާތަކެތި ވިޔަފާރިކޮށްގެން ހޯދާ ފައިސާ ބޭނުންކުރާނަމަ މަނީލޯންޑަރިންގެ ދަޢުވާ ކުރަނީ

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިން ހޯދާ ފައިސާ، އެހެން ކަންކަމަށް ބޭނުންކުރާނަމަ، މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދައުވާ ކުރަނީ

ނެޓްވޯކުތަކުގެ ބުރޫއެރުން ހޯދާ ސިސްޓަމެއް ދިރާގުން ތައާރަފުކޮށްފި