އެޗްޑީސީ ނަމުގައި މީހުންގެ އަތުން މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދާ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ

ވެރިންނަށް ޘަނާކިޔައިގެން ހޯދާ ފައިސާ ހުއްދަވާނެތޯ؟

ރެއާލް އިން 35 ވަނަ ފަހަރަށް ސްޕެނިޝް ލަލީގާގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާ ލީގު ޓައިޓަލް ކާމިޔާބު ކޮށްފި

ނިއުކާސަލް އަތުން ހަނިމޮޅެއް ހޯދާ ލިވަޕޫލް އެއްވަނައަށް

އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދާ ކޯލުތަކެއް، ބޭންކުން އެދުނީ ސަމާލުވާން!

ޔުނައިޓެޑުގެ މައްޗަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް ހޯދާ ލިވަޕޫލް ލީގުގެ އެއްވަނައަށް

ކުށްކޮށްގެން ހޯދާ ފައިސާ އަނބުރާ ދައުލަތަށް ހޯދުމަށް، ނިޒާމަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަނީ

ހާފިޒުކަމުގެ ސަނަދު ހޯދާ ކޮންމެ މީހަކަށް ތޮއްޑޫ ކައުންސިލުން ބައި ލައްކަ ރުފިޔާ ދެނީ

ހާފިޒް ކަމުގެ ސަނަދު ހޯދާ ކޮންމެ މީހަކަށް ތޮއްޑޫ ކައުންސިލުން ބައިލައްކަ ރުފިޔާ

ހާފިޒުކަމުގެ ސަނަދު ހޯދާ ކޮންމެ މީހަކަށް ތޮއްޑޫ ކައުންސިލުން ބައި ލައްކަ ރުފިޔާ ދެނީ