ކޮރަޕްޝަން ފެތުރޭ ސަބަބު ހޯދާ، ހައްލު ކުރަން ޖެހޭ: ގާސިމް

ޕްރިންސިޕަލް ތޯހާ: މައުލޫމާތު ހޯދާ! މަސައްކަތް ދަސްކުރޭ!

ގެއްލުނު ފައިސާ ހޯދާ ކޮމިޝަންގައި މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ޕޮޒިޓިވްވި ހަނާ

ފުރަތަމަ 90 ދުވަސްތެރޭ ކަޅަވަރު މިސްކިތް ހޯދާ، ރާވަނީ

ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ހޯދާ އަލުން ރާވަނީ

އަހަންނަކީ ހަކުރު ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދާ މީހެއް: ނިކް ޖޯނަސް

މީރާ އިން ފައިސާ ހޯދާ ދެ އުސޫލެއް ލުއިކޮށްފި

މީރާއިން ފައިސާ ހޯދާ އުސޫލުތަކެއް ލުއިކޮށްފި

އިޓަލީގައި ތިން ވަނަ ދަރިއެއް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ބިމެއް ދެނީ

އައިޔޫއެމްގެ ޓެސްޓު ޕޭޕަރުތައް ހުރި ލެޕްޓޮޕްތައް ހޯދާ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި