އިލެކްޝަނަށް ވަޑައިގެން ހޯދާ ޚިދުމަތްތައް އޮންލައިކޮށް ދިނުމަށް ނިންމައިފި

ކެފޭތަކުން ހިދުމަތް ހޯދާ މީހުން މާސްކް އެޅާކަށް ނުޖެހޭނެ: އެޗްޕީއޭ

ރެސްޓޯރަންޓްތަކުން ހިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތައް މާސްކް އެޅުން އިސްތިސްނާވާނެ - އެޗްޕީއޭ

ކެފޭތަކުން ހިދުމަތް ހޯދާ މީހުން މާސްކް އެޅުމުން އިސްތިސްނާ ވާނެ

އަމްރިތާގައި ފަރުވާ ހޯދާ ދިވެހިންގެ ހާލު ނައިބުރައީސް ބައްލަވައިފި

ދެ ފުލުހެއްގެ ގަޔަށް ކުޅުޖެހި މީހާ ހޯދާ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ

ހޯދާ އަގު ބޮޑު އެނދުން ކުރާނީ ކޮން ފައިދާއެއް؟ އޮންނަން ޖެހޭނެ ތަންމައްޗަކީ ވެލިގަނޑު!

ދެން އޮތީ އާންމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ބިލަށް ހިޔާލު ހޯދާ ބައްދަލުވުން

ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވީ އައިޖީއެމްއެޗުން ޕޮޒިޓިވްވި ލޭގެ ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދާ މީހެއް

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކާ އިއުލާނުކުރާ ގަރާރަށް މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދާ ބިލު ބަލައިގެންފި