ސަރުކާރުން 2.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދާ ގޮތެއް ސާފެއް ނޫން: ސަޢީދު

މަސް ދޯންޏަކުން 61 ކިލޯގެ ޑްރަގު ހޯދާ 11 ދިވެހިން ހައްޔަރުކޮށްފި

65 އަހަރުން މަތީ މީހުންގެ މައުލޫމާތު ހޯދާ ފޯމު ފުރުން ހުއްޓާލައިފި

ހޯނޑެއްދޫ ޑްރަގް އޮޕަރޭޝަނުގައި 9 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ހޯދާ 9 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގެ ރައްޔިތުން ގޭގައި ތިބެގެން ވިޔަފާރިކޮށް އެހެނިހެން ހިދުމަތް ހޯދާ: އެޗްޑީސީ

ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް ހޯދާ މީހެއްގެ ފޮޓޯ އާންމުކޮށްފި

ޒިނޭކުރަން ޚަރަދުކުރާ މީހާގެ ގައިގައިވެސް، ޒިނޭކޮށްގެން ފައިސާ ހޯދާ އަންހެނުންގެ ގައިގައިވެސް ހުންނާނީ އަލިފާން ހިފާފައެވެ!

މަކަރުން ބިން ހޯދާ މީހުން ޤިޔާމަތަށް ދާންދެން ތިބޭނީ ބިމުގެ އަޑިއަށް ގެނބިގެނބިއެވެ!

އަވަހަށް ފަރުވާ ހޯދާ! ނުރައްކާ ވަރަށް ބޮޑު

"ލޫޓުމާރު އަރުވައިން" ހޯދާ ތަރައްޤީއެއް ރައްޔިތުން ބޭނުމެއް ނޫން: ޖާބިރު