މީރާއިން ފައިސާ ހޯދާ އުސޫލުތަކެއް ލުއިކޮށްފި

އިޓަލީގައި ތިން ވަނަ ދަރިއެއް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ބިމެއް ދެނީ

އައިޔޫއެމްގެ ޓެސްޓު ޕޭޕަރުތައް ހުރި ލެޕްޓޮޕްތައް ހޯދާ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މިސޮރު އެނގޭތަ – މިއީ ފިލާތަކެއް ވަގަށް ނެގި މައްސަލައެއްގައި ހޯދާ މީހެއް

އީސީ ޝަރީފް ގެ ޓުވީޓް "ހޯދާ މަންޖެއަށް"

އީސީ ޝަރީފުގެ ޓުވީޓެއް ހޯދާ މަންޖެއަށް

އީސީ ޝަރީފް މުއާއަށް: މިދަނީ ބޭރަށް މަ ހޯދާ މަންޖެ ގާތު ބުނެލާތި !

އީސީ ޝަރީފު މުއާޒަށް: މިހުރީ ގައުމުން ބޭރުގައި، އަހަރެން ހޯދާ މަންޖެ ކައިރީ ބުނެލާތި!

އީސީ ޝަރީފް މުޢާޛަށް: ކުރު ޗުއްޓީއަކަށް ފުރައިފިން، މަ ހޯދާ މަންޖެ ކައިރީ ބުނެލާތި!

މިހިރީ ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި، މަ ހޯދާ މަންޖެ ކައިރީ ބުނާތި – ޝަރީފް