ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާގެ އަޑީގައި ތިބި މީހުން ހޯދާ އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނަން: ރައީސް

ގެއްލިގެން ހޯދާ މީހާ ހުރީ ދުބާއީގައި

މީހުން ޓްރެފިކް ކޮށްގެން ހޯދާ މުދަލާއި ފައިސާ ދައުލަތަށް ނެގޭ ގޮތަށް ގެނައި އިސްލާހު ތަސްދީގުކޮށްފި

މީހުން ޓްރެފިކްކޮށްގެން ހޯދާ މުދާ ދައުލަތަށް ނެގޭ އިޞްލާހު ރައީސް ތަސްދީގްކުރައްވައިފި

މީހުން ޓްރެފިކް ކޮށްގެން ހޯދާ މުދާ ދައުލަތަށް ނެގޭ އިޞްލާހު ރައީސް މިއަދު ތަސްދީގްކުރައްވައިފި

މީހުން ޓްރެފިކްކޮށްގެން ހޯދާ މުދާ މިހާރު ދައުލަތަށް ނެގޭނެ

މީހުން ޓްރެފިކްކޮށްގެން ހޯދާ މުދާ ދައުލަތަށް ނެގޭ އިޞްލާހު ރައީސް ތަސްދީގްކުރައްވައިފި

ފޮތް ކިޔުމަށާއި ފޮތުން މަޢުލޫމާތު އުނގެނުމަށް ލިބިފައިވާ މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ރަނގަޅަށް ހޯދާ: ޔުމްނާ

ކޯވިޑް-19: އިތުރު 85 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް، ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންގެ ޢަދަދު ދަށަށް

މީހުން ޓްރެފިކްކޮށްގެން ހޯދާ މުދާ ދައުލަތަށް ނެގޭގޮތަށް ފާސްކޮށްފި