މައުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ހައްގުގެ ގާނޫނަށް އާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި

ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އެކަމުން މަންފާ ހޯދާ ފަރާތްތަކުން ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިކުރޭ: މިނިސްޓަރު

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު ދެއްވައިފި

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ހާއްސަ އިނާމު، މިއަހަރު 39 ބޭފުޅަކަށް

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު، މިއަހަރު 39 ބޭފުޅަކަށް

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސް ދެއްވާ ޚާއްސަ އިނާމު މިއަހަރު 39 ބޭފުޅަކަށް ދިނުމަށް ނިންމައިފި

ކަނޑުމަތިން ހާލުގައި ޖެހުނު ލޯންޗެއްގައި ހުއްޓާ މަރުކޮމިޝަނުން ހޯދާ އިރުފާން ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

މަރު ކޮމިޝަނުން ހޯދާ މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ހޯދާ މީހާ ރާއްޖެ ނާންނަކަމަށް ބުނާއިރު، 2016 ގެ މާރާމާރީއެއްގެ ތެރެއިން އޭނާ ފެނިފައިވޭ: ކޮމިޝަން

މަރާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޝަނުން ހޯދާ މީހެއްގެ ފޮޓޯ އާންމުކޮށްފި