ފުލުހުން ބޭންކްތަކަށް ބިރުދައްކައިގެން ކަސްޓަމަރުންގެ އެކައުންޓްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހޯދާ: ރައީސް ޔާމީން

އާންމު މަސްލަހަތަށް ގެއްލުން ހުރި އަމަލު ހިންގާ ކަމަށް ބުނެ ހޯދާ މީހާ ހައްޔަރު ކޮށްފި

މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދާ އަލްހާންވަނީ އެ ފައިސާ ލޯންޑަރކޮށްފައި

ކުއްޖަކާ ބެހުނު މައްސަލައެއްގައި ހޯދާ މީހާ ކޮލަމާފުށިން ހައްޔަރުކޮށްފި

އެޗްޑީސީ ނަމުގައި މީހުންގެ އަތުން މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދާ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ

ވެރިންނަށް ޘަނާކިޔައިގެން ހޯދާ ފައިސާ ހުއްދަވާނެތޯ؟

ރެއާލް އިން 35 ވަނަ ފަހަރަށް ސްޕެނިޝް ލަލީގާގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާ ލީގު ޓައިޓަލް ކާމިޔާބު ކޮށްފި

ނިއުކާސަލް އަތުން ހަނިމޮޅެއް ހޯދާ ލިވަޕޫލް އެއްވަނައަށް

އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދާ ކޯލުތަކެއް، ބޭންކުން އެދުނީ ސަމާލުވާން!

ޔުނައިޓެޑުގެ މައްޗަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް ހޯދާ ލިވަޕޫލް ލީގުގެ އެއްވަނައަށް