އާސަންދައިގެ ދަށުން ބޭރުން ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންނަށް ފުރުމުގެ ހުއްދަ އަދިވެސް ނުލިބޭ: މަބްރޫކް

ވެލިދޫން މަސްތުވާތަކެތި ހޯދާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފި

ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު އަދަދު 2000 އަށް، ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންގެ އަދަދު 800 އަށް ދަށަށް

ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު އަދަދު 2000 އަށް، ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންގެ އަދަދު 800 އަށް ދަށަށް

ސިއްހީ ކުއްލި ހާލަތުގެ ގަރާރަށް މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދާ ގޮތަށް ބިލެއް

ސިއްހީ ކުއްލި ހާލަތުގެ ގަރާރަށް މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދާ ގޮތަށް ބިލެއް

ނޭވާލާ ނިޒާމުގެ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދާ ވަރު ވަަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެއްޖެ: އޭޑީކޭ

މިއަދު ރަނގަޅުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ދާއިމީ ބަލިތަކަކަށް ފަރުވާ ހޯދާ މީހަކު ހިމެނޭ

ބިލިއަނަރުންގެ ލިސްޓުން ޖާގަ ހޯދާ ރޮނާލްޑޯ ތާރީހުގެ ތެރެއަށް

ޕޮސިޓިވްވީ 12 މީހުން، އޭގެން ފަސް މީހުންނަކީ ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދާ މީހުން