މެސީގެ މައްޗަށް ރޮނާލްޑޯ ކުރި ހޯދާ ގުރޫޕް ޖީގެ އެއް ވަނައަށް

ރަށަށް ހޯދާ "ފަޚުރު" ލިބި ނިމޭއިރު، "އަހާއި ލަގަން" ގެއްލުމަށް ވުރެ ބޮޑު ނުރައްކަލެއް

ސައްހަނޫން ޓްރާންސްފަރ ސްލިޕް ފޮނުވައި، މަކާރާއި ހީލަތުން މުދާ ހޯދާ މައްސަލަތަކަށް މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ

މީހުން ޓްރެފިކުކޮށްގެން ހޯދާ ފައިސާ ދައުލަތަށް ނެގޭ ގޮތްހަދަނީ

މީހުން ޓްރެފިކް ކޮށްގެން ހޯދާ މުދަލާއި ފައިސާ ދައުލަތަށް ނަގަން ހުށަހެޅި އިސްލާހު މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަށް

މީހުން ޓްރެފިކު ކޮށްގެން ހޯދާ މުދަލާއި ފައިސާ ދައުލަތަށް ނެގޭގޮތަށް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި

ހިއުމަން ޓްރެފިކިން މާނަ ފުޅާކޮށް، އެ ކުށުން ހޯދާ ފައިސާ ދައުލަތަށް ނެގޭގޮތް ހަދަނީ

އިންސާނީ ވަގުފާރިން ހޯދާ ފައިސާއާއި މުދާ ދައުލަތަށް ނެގޭ ގޮތަށް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަނީ

އިންސާނީ ވަގުފާރިން ހޯދާ ފައިސާއާއި މުދާ ދައުލަތަށް ނެގޭ ގޮތަށް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަނީ

އިންސާނީ ވަގުފާރިކޮށްގެން ހޯދާ ފައިސާ ދައުލަތަށް ނެގޭ ގޮތަށް ޤާނޫނަށް އިސްލާހެއް