މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިން ހޯދާ ފައިސާ، އެހެން ކަންކަމަށް ބޭނުންކުރާނަމަ، މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދައުވާ ކުރަނީ

ނެޓްވޯކުތަކުގެ ބުރޫއެރުން ހޯދާ ސިސްޓަމެއް ދިރާގުން ތައާރަފުކޮށްފި

އޭސީމިލާން އަތުން ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދާ، އިންޓަރއިން ލީޑް ފުޅާކޮށްފި

ވަޒީފާގައި ތިބެ ތަމްރީނު ހޯދާ ޕްރޮގްރާމެއް އެސްޓިއޯއިން

ވަޒީފާގައި ތިބެ ތަމްރީނު ހޯދާ ޕްރޮގްރާމެއް އެސްޓިއޯއިން

ރިސޯޓުތަކަށް ގޮސް އާމްދަނީ ހޯދާ ފަންނުވެރިން ވެކްސިން ޕޯޓަލްގައި ރަޖިސްޓްރީވާން އެދެފި

ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލަނީ

އަވަހަށް ސަލާމަތްކަން ހޯދާ!: މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ނުކޮށް މަސްތުވެވެމުންގޮސް ތިއަވެއްޓެވެނީ ނަރަކައަށް!: މުފްތީ މެންކް

ފުރުސަތުގެ ބޭނުންހިފައި، ވެކްސިންޖަހައި، ބައްޔާދެކޮޅަށް ރައްކާތެރިކަން ހޯދާ: ރައީސް

ކޮވިޑް ފެތުރުން އިންތިހާއަށް އިތުރުވެއްޖެ! ސަލާމަތްކަން އަމިއްލައަށް ހޯދާ!