އޭވައިއެލްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދާ ވެލެންސިއާ ސެމީއަށް

ކާރު ގަތުމުގައި ނާޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދާ ދިންކަމަށް ސާމީ އަޤީލް އަދި އަލީ އާރިފް ވެސް އިންކާރު ކޮށްފި

މަހިބަދޫގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދާ އެފްއޭކަޕްގެ ސެމީފައިނަލަށް ނިއު ދަތުރުކޮށްފި

ހޯރަފުށި ފިހާރައަކުން ވަގަށް ނެގި ތަކެތި ހޯދާ ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ދުވާފަރު ގެއަކުން ވަގަށް ނެގި ފޯނެއް ހޯދާ ކުޑަ ކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ދުވާފަރު ގެއަކުން ވަގަށް ނެގި 30،000 ރުފިޔާ ހޯދާ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޖޮކޮވިޗްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދާ ފެޑެރާ ޝެންހާއީ އޯޕަންގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި

މައުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ގަވައިދަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

އާސެނަލްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދާ ޗެލްސީ ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި ހަމަޖެހިލައިފި

ފަހަތުން އަރާ އޭވައިއެލްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދާ މާޒިޔާ ލީގުގެ އެއްވަނައަށް