ޤުރްއާން މުބާރާތްތަކުން ވަނަ ހޯދާ ފަރާތްތަކާއި ހާފިޒުންނަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށް އެދެފި

އިލެކްޝަންސްގެ ނަމުގައި ގޭގެ އަށް ގޮސް މައުލޫމާތު ހޯދާ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ނަމުގައި ގޭގެޔަށްގޮސް މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ކަމަށް ބުނެފި

ކެމްޕޭނަށް ފައިސާ ހޯދާ ގޮތް ބަލަން ރަސްމީ ޝަކުވާއެއް ނާދޭ: އިލެކްޝަން

އެމްޑީޕީން އަބަދުވެސް ބޭރުގެ ޖަމާއަތްތަކުން ފައިސާ ހޯދާ: ޝާހު

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށްދޭ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މާދަމާ ހަމަވާނެ

ގުރުއާން މުބާރާތްތަކުން ވަނަތައް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް އަންގައިފި

ގްރުއާން ކިޔެވުމުގެ ގައުމީ މަތީ ވަނަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް އަންގައިފި

ޤުރުއާން މުބާރާތްތަކުން ވަނަ ހޯދާ މީހުންނަށް ފުރުސަތު ދޭން ރައީސް އޮފީހުން އަންގައިފި

ގުރުއާން ކިޔެވުމުން ވަނަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ދޭން ރައީސް އަންގަވައިފި