އާރުސީސީން ކެންސަރުގެ ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދާ ދިވެހިންނަށް ހާއްސަ ކުލިނިކެއް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ހަދަނީ

ބޮމުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ހޯދާ އަބްދުއްލަތީފް ގަމު ވަލުތެރޭގައި އުޅެނިކޮށް ބައެއް މީހުންނަށް ފެނިއްޖެ

ތަނަށް ނުކަތާ ވަރަށް ޚިދުމަތް ހޯދާ މީހުން އިތުރުވެއްޖެ: އައިޖީއެމްއެޗް