ރައީސްގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސެއް މިއަދު ހަވީރު

ރައީސް މިއަދު ހަވީރު 04:30ގައި ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ

ރައީސްގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސެއް މިއަދު ހަވީރު

ހެނދުނު 8އިން ހަވީރު 4އަަކަށް ހުރިހާ ޓެކްސީއެއް ދުއްވޭނެ: ފުލުހުން

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކާފިއު ގަޑިއަކީ ހަވީރު 4 އިން ހެނދުނު 8 އަށް

ހަވީރު 4 ކުން ހެނދު 8:00 ކާފިއު އިއުލާނު ކޮށްފި

ބުދަ ދުވަހުންފެށިގެން ކާފިއު ހިންގާ ގަޑި ހަވީރު 4 އިން ހެނދުނު 8 އަށް ބަދަލުކޮށްފި

ހަވީރު 4 އިން ހެނދުނު 8 އަށް ކާފިއު ވަގުތު އިތުރު ކޮށްފި

މާލެ ސަރަހައްދުގެ ކާފިއު ހަވީރު ހަތަރަކުން ހެނދުނު 8 އަށް