އަދީބަށް 20 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް، ހުކުމް އިއްވުން މިއަދު ހަވީރު

އެއްބަސްވީ އަދީބު 20 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން، ހުކުމް ކުރުން ހަވީރު

އަދީބުގެ މައްޗަށް ހުކުމްކުރުން ހަވީރު 6:00 ގައި

އަދީބާއެކު އެއްބަސްވީ 20 އަހަރަށް ޖަލަށްލައި ދެ މިލިއަނުން ޖޫރިމަނާކުރަން، ހުކުމް އިއްވުން ހަވީރު 6:00 ގައި

އަދީބަށް 20 އަހަރުގެ އަދަބެއް، ހުކުމް ކުރުން ހަވީރު

”ގައުމު ވިއްކާލުމާ ދެކޮޅަށް “މިއަދު ހަވީރު މުޒާހަރާ ކޮށްފި

ކޮވިޑާ ބެހޭގޮތުން އެޗްއީއޯސީއިން މިއަދު ހަވީރު 04:00 ގައި ކުއްލި ނިއުސްކޮންފަރެންސެއް ބާއްވަނީ

އެެޗްއީއޯސީގެ ޚާއްސަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް މިއަދު ހަވީރު ބާއްވަނީ

އެޗްއީއޯސީގެ ކުއްލި ޕްރެސް ކޮންފަރަންސެއް މިއަދު ހަވީރު ބާއްވަނީ

އެޗްއީއޯސީގެ ކުއްލި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސެއް މިއަދު ހަވީރު 4 ޖަހާއިރު