ގުރުނެގުން މާދަމާ ހެނދުނު 11:00ގައި، ހުޅުމާލެއިން ގޯތީގެ އިން ވަކިކުރަން މާދަމާ ހަވީރު ގުޅާނެ!

ޓީ ވިތް އިބޫ: އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހުރިހާ ރަށެއްގައި އެއް ވަގުތަކު ހަވީރު ސައެއް ބާއްވަނީ

ގޯތި ގުރުނެގުން މާދަމާ ހެނދުނު، ހުޅުމާލޭގައި ގޯތި ކެނޑުން ހަވީރު

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން ތަރުތީބުކުރުން މާދަމާ ހަވީރު: އިލެކްޝަން

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކުރުން މާދަމާ ހަވީރު

ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުމުގެ ފުރުސަތު މާދަމާ ހަވީރު 4:30އާ ހަމައަށް

ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުމުގެ ފުރުސަތު މާދަމާ ހަވީރު 4:30އާ ހަމައަށް އޮންނާނެ: އީސީ

ރިޔާސީ އިންތިހާބު: ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން ތަރުތީބު ކުރުން މާދަމާ ހަވީރު

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން ތަރުތީބުކުރުން މާދަމާ ހަވީރު

ހަވީރު ބުރިޖުން ދަތުރު ނުކުރުމަށް އިލްތިމާސް ކޮށްފި