ކުރުކުރު މި 3 ސޫރަތް ހެނދުނާ ހަވީރު 3 ފަހަރު ކިޔެވުމުން ހުރިހާ ކަމަކަށް ފުދޭނެކަން ޙަދީޘުން-

ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނާ ހަވީރު ކިޔަވަން ސުންނަތުން ސާބިތުވާ ސޫރަތްތަކާ ކިޔެވުމުގެ ފައިދާތައް-

އާޒިމާގެ ކެމްޕޭން ސައިކަލް ބުރެއް މިއަދު ހަވީރު!

ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނާ ހަވީރު ކިޔަވަން ސުންނަތުން ސާބިތުވާ ސޫރަތްތަކާ ކިޔެވުމުގެ ފައިދާތައް-

ހެނދުނާ ހަވީރު މިޛިކްރު ކިޔާމީހެއްގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ހާސްކަން ފިލައިގެންދާނެތެވެ! އިން ޝާ ﷲ

އައު އަހަރު ފާހަގަކުރުމަށް ބާއްވަން އުޅުނު ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު ކެންސަލް

އާއަހަރާ ދިމާކޮށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން މިއަދަށް ތާވަލުކުރި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު ކެންސަލްކޮށްފި

ޔޫތު މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބާއްވަން ނިންމި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު ކެންސަލްކޮށްފި

ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު ވެސް މޫސުން ގޯސްވުމުން ކެންސަލް ކޮށްފި

އައު އަހަރާ ދިމާކޮށް ބާއްވަން ނިންމި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު ކެންސަލްކޮށްފި