ޖުމުހޫރީ 50 އާއި ގުޅިގެން ބާއްވާ ޝަރަފުގެ މި ހިނގާލުން މާދަމާ ހަވީރު

50 ވަނަ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ޝަރަފުގެ ހިނގާލުން މާދަމާ ހަވީރު

ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ނޮވެމްބަރު 17 ވަނަ ދުވަހު ހަވީރު

އިބޫ ހުވާާކުރުން ނޮވެމްބަރު 17ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ބާއްވަނީ

އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޚް ރައީސްކަމުގެ ހުވާކުރައްވާނީ 17 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު

އެމްއެންޑީއެފްގެ މިއުޒިކަލް ޑްރިލް މިއަދު ހަވީރު، "ނަސްރުގެ ދުވުން" މާދަމާ ހެނދުނު ބާއްވަނީ

ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ މިއުޒިކަލް ޑްރިލް ހަވީރު ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި

ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ މިއުޒިކަލް ޑްރިލް ޑިސްޕްލޭ މިއަދު ހަވީރު ބާއްވަނީ

ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ މިއުޒިކަލް ޑްރިލް ޑިސްޕްލޭގެ ހަރަކާތް މިއަދު ހަވީރު

ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ މިއުޒިކް ޑްރިލް މާދަމާ ހަވީރު ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި