މިއަދު ހަވީރު ހުޅުމާލޭގައި އެމްޑީޕީގެ ސައިކަލް ބުރެއް ބާއްވަނީ

ވީއޭއެމްގެ އިންތިޙާބް މާދަމާ ހަވީރު 4 ޖަހާއިރު

ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށްފަހު ރައީސްގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން މިއަދު ހަވީރު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ހަވީރު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ

މިއަދު ހަވީރު 4 ޖަހާއިރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މީޑިޔާތަކާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ

ރައީސް ސޯލިހު މިއަދު ހަވީރު ނޫސްވެރީންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ

ރައީސް ޞާލިހު ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނެކަން ޔަޤީންކޮށްދެވޭނީ ހަވީރު: ރައީސް އޮފީސް

"ހަވީރު" ގެ މައްސަލަ ދެން ބަލާނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން

ކޮވިޑް19: ހަވީރު 6 އިން ހެނދުނު 6 އަށް ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާ

ހަވީރު ހަޔަކުން ހެނދުނު ހަޔަކަށް މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާކޮށްފި