"ނަބިއްޔާގެ ދިފާޢުގައި މީދޫ ރައްޔިތުން" ބޮޑު ހިނގާލުން މާދަމާ ހަވީރު!

ކަށު ނަމާދުގެ މަޢުލޫމާތު: ރ. މީދޫ، މުސްތަރީގެ ފަތުޙުﷲ އީސާގެ މައްޗަަށް ކަށުނަމާދުކުރުން ހަވީރު 4:30 ގައި

ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ ބައްދަލުކުރާ މެޗުގެ ޓިކެޓް މިއަދު ހަވީރު ވިއްކަން ފަށަނީ

އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީން ބާއްވާ ހާއްސަ ލައިފް ސްކިލްސް ސެޝަނެއް މާދަމާ ހަވީރު

އޭދަފުށި އަންހެނުން ހަވީރު ނަލަވެގެން މުށިމަހަށް !

"އަރަބިއްޔާ ފެއަރ 2019" ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު ފަށަނީ

އައްޑޫ ފްރެންޑްސްއާއި ސްކީމްގެ ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު މިއަދު ހިތަދޫގައި

ވިލިނގިލީ ކައިރިން އޮޔާގޮސް އިއްޔެ ހަވީރު ގެއްލުނު ދެމީހުން 10ގަޑި އިރު ފަހުން ހުޅުމާލެއަށް އަރައިފި

އީދު ދުވަހު ހަވީރު ހުޅުމާލޭގައި ވެސް އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާކޮށްފި

މާދަމާ ހަވީރު ހުލުމާލޭގައިވެސް ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާ