މިއަދު ހަވީރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް މާދަމާ ހަވީރު ބޭއްވުމަށް އެޖެންޑާކޮށްފި

ކޮޅިގަނޑުގެ ބާރު ދަނީ ގަދަވަމުން، ހަވީރު ރާއްޖެއަށް އަސަރު ކުރަން ފަށާނެ: މެޓް

ތޫފާން ”ބުރެވި“ގެ އަސަރު މިއަދު ހަވީރު ކުރާނެ!

ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓު މިއަދު ހަވީރު ހުޅުވަނީ

ދިރާސާއަށް ސާމްޕަލް ދިނުން ދެން ކުރިއަށް ދާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަވީރު: އެޗްޕީއޭ

ކިރު ބޯކިބާ، ހަވީރު ސަޔަށް ވަރަށް މީރުވާނެ

އަދީބަށް 20 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް، ހުކުމް އިއްވުން މިއަދު ހަވީރު

އެއްބަސްވީ އަދީބު 20 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން، ހުކުމް ކުރުން ހަވީރު

އަދީބުގެ މައްޗަށް ހުކުމްކުރުން ހަވީރު 6:00 ގައި