ރައީސް ސޯލިހް މިއަދު ހަވީރު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ

ރައީސް ސޯލިހްގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް މިއަދު ހަވީރު

ރައީސް ސޯލިހްގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް މިއަދު ހަވީރު

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ބެކްލޮގް ފިލުވުމަށް ހަވީރު ފަހަކާ ހަމައަށް މައްސަލަތައް ތާވަލުކުރަނީ

ހިޔާ ފްލެޓުތަކުގައި އަޑުގަދަ މަސައްކަތް ހަވީރު 6 ގެ ފަހުން މަނާ

ވީ.އައި.އޭއިން މިއަދު ހަވީރު 5އިން ފެށިގެން 1 ގަޑިއިރަށް ކަރަންޓު ކަނޑާލަނީ!

ފްލެޓުތަކުގައި އަޑުގަދަ މަސައްކަތް ހަވީރު 6 ގެ ފަހުން މަނާ

ގިނަ ކުޅިވަރުތަކާއެކު ފޭސް އާއިލީ ހަވީރު ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި

4 ފުޅި ހުވަނދުލިބޭ ސުވާލު: ހެނދުނާއި ހަވީރު އެ 3 ސޫރަތް ކިޔެވުމުން އެމީހަކަށް ބޭނުންވާ ރައްކައުތެރިކަން ލިބޭ 3 ސޫރަތަކީ ކޮބާ؟

އެސްޓީއޯ ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު އައިވީ ޔޯގަޓަށް ހާއްސަކޮށް "އައިވީޗިލްރަންސްޑޭ"ގެ ނަމުގައި!