"ހަވީރު"ގެ ވޯލްޑްކަޕް ސްކޯ ދިމާކުރި ފަރާތްތަކަށާއި ރޯދަ މަހުގެ މުބާރާތްތަކަށް އިނާމު ދީފި

ޑރ. ބިލާލްގެ ޚާއްޞަ ބައްދަލުވުމެއް މިއަދު ހަވީރު

ކުޑަކުދިންގެ ދަރުސް : އޭދަރިފުޅާ! ނަމާދު ޤާއިމުކުރޭ! މިއަދު ހަވީރު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގަ

‘ފަލަސްޠީން – އުންމަތުގެ ހިތް’ މިމަޢުލޫއަށް ބާއްވާ ދަރުސް މާދަމާ ހަވީރު

ޑރ އިޔާޟްގެ “އަށްޑަނަ” ދަރުސް މިއަދު ހަވީރު

އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް ޚާއްޞަ ދަރުސް ‘ސުވަރުގެއިން ލިބުން އެދެނީ ކޮންއެއްޗެއް’ މިއަދު ހަވީރު

ކުޑަކުދިންނަށް ބާއްވާ ވަރަށް ޚާއްޞަ ދީނީ ދަރުސެއް ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގައި!

"ހަވީރު" ގެ ތައުޒިޔާ

މިއަދު ހަވީރު ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާ ނުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފި