ހަވީރު ވިއްކުން ހުއްޓުވުމަށް ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދެފި

އިއްޔެ ހަވީރު ޑިންގީއެއްގައި ފުރި މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި

"ހަވީރު" ވިއްކާލުމާއި އާންމުންގެ އިހުސާސް

"ހަވީރު"ގެ ކޫޕަނަކުން އަގު ހެޔޮކޮށް ވިޔަފާރި ކުރެވިދާނެ!

އާތު އަވާ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ހަވީރު ހިނގާލުމެއް ބާއްވަނީ

މިއަދު ހަވީރު ބާއްވަން އޮތް ތޮލްހަތުގެ ޝަރީއަތް ކެންސަލްކޮށްފި

މިއަދު ހަވީރު ބާއްވަން އޮތް ތޮލްހަތުގެ ޝަރީއަތް ކެންސަލްކޮށްފި

ހަވީރު ވިއްކާލާތީ ކުރީގެ ދެނޫސްވެރިން ޒާހިރަށް ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް!

"ހަވީރު" ގެ މިލްކުވެރިކަމާމެދު ސުވާލު އުފައްދައިފި!