ސިއްޙީ ދާއިރާގެ ޚިދުމަތްތެރިންނަށް ރައީސްގެ ޝުކުރު

ކޮވިޑް-19ގެ ޕެންޑެމިކްގައި ސިއްހީ މާހިރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކުރައްވާ، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އެ ފަރާތްތަކަށް ތައުރީފް ކުރައްވައިފިއެވެ.ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ދުވަހާއި ގުޅުވައި ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނާއި ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ކުރަމުންދާ ޚިދުމަތްތައް ފާހަގަކުރައްވާ ކަމަށެވެ.އެމަނިކުފާނު ވަނި މި ޕެންޑެމިކްގެ ތެރޭގައިވެސް ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި އެ ފަރާތްތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް ޝުކުރު ދަންނަވާފައެވެ.މިއަހަރުގެ ސިއްޙަތު ދުވަހުގެ ޝިއާރަކީ "އިންސާފުވެރި ދުޅަހެޔޮ ދުނިޔެއެއް ބިނާކުރުން" މިޝިއާރެވެ. ސިއްހަތު ދުވަސް ފާހަގަކުރަމުން އަންނައިރު ސަރުކާރުން ގެންދަވަނީ ރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރައްވަމުންނެވެ. އެގޮތުން އަތޮޅުތެރޭގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް އިތުރު ވަޞީލަތްތައް ހަމަކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން އަންނަނީ ކުރައްވަމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ސިއްޙީ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި މާލެއަށް ބަރޯސާވުން ކުޑަކުރުމަށް 5 ސަރަޙައްދެއްގައި ޓަރޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލް ޤާއިމުކޮށް އަންނަނީ ތަރައްޤީކުރަމުންނެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ