ދުވާލަކު 500 ޓަނުގެ ކުނި ޕްރޮސެސްކޮށް އަށް މެގަވޯޓުގެ ކަރަންޓް އުފެއްދޭ ޕްލާންޓެއް ތިލަފުށީގައި ގާއިމްކުރަނީ

ދުވާލަކު 500 ޓަނުގެ ކުނި ޕްރޮސެސްކޮށް އަށް މެގަވޯޓުގެ ކަރަންޓް އުފެއްދޭ، ވޭސްޓް އެނަޖީ ޕްލާންޓެއް ތިލަފުށީގައި ގާއިމް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ޑޮކްޓަރު ހުސެއިން ރަޝީދު ހަސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
މިނިސްޓަރު މިހެން ވިދާޅުވީ ތިލަފުށީ ކުނިގޮނޑުގެ މައްސަލަ އާއި ސަރުކާރުގެ ކުނި ނައްތާލާ ނިޒާމާ ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މެންބަރުން ކުރެއްވި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުންނެވެ.
ތަފްސީލް އަންނަނީ
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ