ދައުލަތުގެ ފޮރިން ރިޒާވްގައި ބޭރު ފައިސާ މަދުވެ، އަސާސީ ކަންކަމަށް ބޭނުންވާނެ ފައިސާ ނެތް: ނަޝީދު

ރާއްޖޭގެ އަސާސީ ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ މަދު ކަމަށާއި، ދައުލަތުގެ ފޮރިން ރިޒާވްގައި ބޭރު ފައިސާ ހުރީ މަދުން ކަމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ދައުލަތުން އެކުލަވާލި ބަޖެޓް ދިރާސާކޮށް ބަޖެޓް ކޮމިޓީން އެކުލަވާލި ރިޕޯޓަށް މިއަދު ބަހުސްކުރަން ފަށާފައިވާއިރު، އިތުރު މެންބަރަކަށް ފުރުސަތު ދެއްވުމުގެ ކުރިން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ އަސާސީ ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ މަދުވެފައިވާއިރު، މަޖިލިހުގައި އެކި ގޮތްގޮތަށް މެންބަރުން ވާހަކަ ދެއްކެވުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.
މިއީ ރިޔާސަތުގައި އިންނަވައި އެމަނިކުފާނު ފާޅުކުރައްވަން ޖެހޭ ނުކުތާ އެއް ކަމަށް، ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.
އެއަށްފަހު، ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމަށް އައްޑޫ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް ފުރުސަތު ދެއްވުމުން ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓަކީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސޯދު ކޮޅަށް ޖެހުމަށް އަމާޒު ހިފާފައިވާ ބަޖެޓެއްކަން ސާފުކޮށް ފެންނަން އެބައޮތް ކަމަށެވެ.
މިފަހުން ފާސްކުރި ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމާ ބެހޭ ބިލަށް ދެކޮޅު ހެއްދެވި މެންބަރުންނަށާއި ނަޝީދަށް ރައްދު ދެއްވައި ޝަރީފް ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި، ޓެކްސް ބިލާ ދެކޮޅު މެންބަރުން ރާއްޖޭގެ ރިޒާވް އިތުރުކުރަން ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ.
އޭނާ ވިދާޅުވީ، ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމަށް ނިންމުމުގެ ސަބަބުން، ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ ރިޒާވަށް ފައިސާ އިތުރުވެގެން ދާނެ ކަމަށެވެ.
"މި ބަޖެޓުގަ ވާ ގޮތުން މި އަންނަ އަހަރު 606 މިލިއަން ޑޮލަރާ ހިސާބަށް އަރާނެ." ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.
ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓާ މެދު އެކި ކަންބޮޑުވުންތައް، ނަޝީދު ވަނީ ފާޅުކުރައްވައިފައެވެ. ނަޝީދުގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ތެރޭގައި މި އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ވުރެ އިތުރަށް ހަރަދުވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ދައުލަތުން ޖަހާފައިވާ 5.8 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓާއި، ޓެކްސް ރޭޓު އިތުރުކުރުމާ މެދު ފާޅުކުރައްވާފައިވާ ކަންބޮޑުވުން ހިމެނެއެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ