ޢަލީ އާދަމް ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މިއަދުގެ ޢަޞްރު ނަމާދަށްފަހު

ކެނެރީގެ / ރ. އަލިފުށި ،ޢަލީ އާދަމް (72 އ)  ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މިއަދުގެ ޢަޞްރު ނަމާދަށްފަހު ވަޤުތީ މިސްކިތް / ހުޅުމާލެ ގައި އޮންނާނެއެވެ
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ