ފުލުސް އޮފީހަށް އިންތިހާއަށް އިތުބާރުކުރަން: ރައީސް ނަޝީދު

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދާއި ފުލުސް އޮފީހަށް އިންތިހާއަށް އިތުބާރުކުރައްވާކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ މެއި 6ގެ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއަށްފަހު މީޑިއާތަކާއި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބައްދަލުކުރައްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
-ތަފްސީލް އަންނަނީ-
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ