ޑރ. ހުސެއިން ފިޝަރީޒަށް، ޝައުނާ އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓަރު ކަމަށް

ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓަރު ކަމުގައި ހުންނެވި ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދު ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރަކަށް އަދި ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ސެކްޓަރީ އާމިނަތު ޝައުނާ އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓަރަކަށް މިއަދު އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ.
އެ ބޭފުޅުންނަށް ރައީސް ވަނީ ދާދި ދެންމެއަކު ފަތްކޮޅު ވެސް ދެއްވައިފަ އެވެ.
ރައީސް މިއަދު ވަނީ ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓްރީ ވެސް އުވާލައްވައިފަ އެވެ.
(ތަފުސީލު އަންނަނީ)
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ