ނުފޫޒު ނެތްނަމަ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންވާނެ ކަމަށް ޕީޖީ ވިދާޅެއް ނުވޭ

ނުފޫޒު ނެތްނަމަ ޔާމީން މިނިވަންވާނެކަމަށް ދޭހަވާ މޭރުމަކުން ޕީޖީ ވާހަކައެއް ނުދައްކަވާ: ޕީޖީ އޮފީސް

"ނުފޫޒު ނެތްނަމަ ޔާމީން މިނިވަންވާނެ ކަމަށް ދޭހަވާ މޭރުމަކުން ޕީޖީ ވާހަކަދެއްކެވި"

ނުފޫޒެއް ނެތްނަމަ ޔާމީން މިނިވަންވާނެ ކަމަށް ޕީޖީ ވިދާޅެއް ނުވޭ

އިންސާނިއްޔަތުކަން އިސްކޮށް، ރައީީސް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލު ކޮށްދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެންފި

ފަހު 10 ގައި ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކޮށްދީ: ޖަމީލު

ޔާމީން 53 މިލިއަން ދައްކަން ކުރި އަމުރު ބާތިލްކޮށްފި

ހުކުމަށްފަހު ނެރުނު އަމުރު މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ފަސްކޮށް ރައީސް ޔާމީން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަނީ

ރައީސް ޔާމީން ކުޑަގޮޅީގައި ބޭއްވުމަކީ އިންސާފެއް ނޫން: ޒަމީރު

ޔާމީން 53 މިލިއަން ދައްކަން ކުރި އަމުރު ބާތިލްކޮށްފި