"ޔާމީން ހައްޔަރުކުރުމުން ޓްރާންސްޕޭރެންސީއެއް ވެސް ނެތް"

ރައީސް ޔާމީން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތަކެއް ކުރަން ނިންމައިފި

އެމްއެމްޕީއާރްސީ އަކީ ޔާމީން ކުރެއްވި ވައްކަމުގެ ކުޑަ މިންވަރެއް: ނަޝީދު

"ރައީސް ޔާމީން ވައްކަން ކުރައްވާފައިވަނީ ހަމައެކަނި އެމްއެމްޕީއާރުސީންނެއް ނޫން، އެއީ ކުޑަ މިންވަރެއް"

ޔާމީން ހައްޔަރުކުރި މައްސަލައިގައި ޕީއެންސީ އިން އެޗްއާރްސީއެމް އާއި ބައްދަލުކޮށްފި

އަމީން އިސްތިއުފާ ދޭން އުޅުމުން މަޑުކުރުމަށް ޔާމީން އެދިވަޑައިގެންނެވި

ރައީސް ޔާމީން ހައްޔަރު ކުރުމާ ގުޅިގެން ޕީއެންސީން އެޗްއާރްސީއެމާ ބައްދަލުކޮށްފި

ޔާމީން ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ގެނެސްދިނީ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ފިކުރާއި، ވައްކަމުގެ ފިކުރު: ނާދިރާ

ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް ޔޫރަޕްގެ ޖަމާއަތަކުން ގޮވާލައިފި

ރައީސް ޔާމީން ވަގުތުން މިނިވަން ކުރުމަށް ޔޫރަޕުގެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ގޮވާލައިފި