ސަރުކާރު ކުންފުނިތައް ވިއްކާލުމުން ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ ދޮރު ބަންދުވާނެ: ރައީސް ޔާމީން

ރައީސް ޔާމީން ށ.އަތޮޅުގައި

ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތަކަށް ރައީިސް ޔާމީން އަދި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް މަރޮއްޓަށް

ފަތުހީގެ ކެމްޕޭނަށް ޔާމީން ފޯކައިދޫ އަށް

ކެމްޕޭނަށް ޔާމީން މަރޯއްޓަށް ވަޑައިގެންފި

އިންތިހާބަށް އަތް ނުބާނައިފިއްޔާ ސައްޕު ޖަހާފައި މިހާރުގެ ވެރިން ގެޔަށް ފޮނުވާލާނަން: ޔާމީން

ރައީސް ޔާމީން މާދަމާ ދުވާފަރަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

އިންޑިއާ ސިފައިންނަށް ރާއްޖެއިން ފޭބުން ނޫން ގޮތެއް ނެތް: ރައީސް ޔާމީން

އިންސާފުވެރި އިންތިހާބެއް ބާއްވައިފިނަމަ މިހާރުގެ ވެރިން ގެއަށް ފޮނުވާލާނެ: ރައީސް ޔާމީން

އިންޑިއާ ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވާ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ ބާރެއް ނެތްކަން ހާމަވޭ: ޔާމީން