ޔާމީން ވަކިވުމުން ރައީސް މުއިއްޒުގެ ދިފާއުގައި ސަޕޯޓަރުން ނުކުމެއްޖެ

އައްޑޫ ސިޓީ އަންހެނަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި ލީޑަރޝިޕުން އެއްބާރުލުން ނުލިބޭތީ ރައީސް ޔާމީން ޕީޕީއެމް އިން ވަކިވަނީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ބަންޑާރަނައިބު އަހްމަދު އުޝާމް އައްޔަނުކުރައްވައިފި ރާއްޖޭގެ މީޑިއާތަކުގެ ބްލެކް ލިސްޓެއް މ

ޔާމީން ވަކިވުމުން ރައީސް މުއިއްޒުގެ ދިފާއުގައި ސަޕޯޓަރުން ނުކުމެއްޖެ

އާ ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ އަށް އާދިއްތަ ދުވަހު ޔާމީން އެދެނީ

ޔާމީން މައްސަލައިގައި މަލީހުގެ ސުވާލުތަކަށް ޝިއުނާގެ ޖަވާބު

ނަމާއި ލޯގޯ ކަނޑައަޅައިފި، ޔާމީން ޕާޓީ އުފެއްދުން އާދިއްތާ ގައި

ޔާމީން ވަކިވެ އާ ޕާޓީއެއް ހައްދަވާއިރު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ހަނު!

ޕީޕީއެމް ދޫކުރެއްވުން ވެސް 'ޔާމީން ސްޕީޑް'ގައި، ދެން އޮތީ އާ ޕާޓީ ކިހާ ވަރުގަދަވާނެތޯ ބެލުން

އާ ޕާޓީއާ ގުޅެން ތައްޔާރުވާން ޔާމީން އެދިވަޑައިގެންފި

ޕީޕީއެމް ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު 20 ޑިސެމްބަރުގައި ހުޅުވާލާނެ މަގުމަތީގައި ދެން ތިބޭނީ އެމްޑީޕީ، އެ ޕާޓީ އަކީ އެކަމަށް ފަރިތަ، މޮޅު ބައެއް: ރައީސް ޔާމީން ސަމާލުވޭ! ޕީޕީއެމްގެ ނަމުގައި ފޮނުވަނީ ފޭކު މެސެޖެއް ނަރީޝް މަޖިލީހަށް ނުކުންނެވުމަށް ޕީ