މި ސަރުކާރުން ފްލެޓުތަކުގެ އަދަދު މަދުކުރުމަކީ ރައީސް ޔާމީން ޒިންމާވާން ޖެހޭނެ ކަމެއް ނޫން: މުއިއްޒު

ޔާމީން, ބޭރަށް ފޮނުވަން ސަރުކާރުން ބޭނުންވޭ، އެކަމަކު އެމަނިކުފާނު ބޭނުންފުޅެއް ނުވޭ

ބޭހަށް ބޭރަށްދާން ރައީސް ޔާމީން ބޭނުންފުޅެއް ނޫން: އިމްރާން

ބޭހަށް ބޭރަށްދާން ޔާމީން ބޭނުންފުޅެއް ނޫން

ރައީސް ޔާމީން ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ވަޑައިގަތުމަށް ބޭނުންފުޅެއް ނުވޭ: އިމްރާން

ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދާން ރައީސް ޔާމީން ބޭނުންފުޅެއް ނުވޭ: އިމްރާން

މުއިއްޒުގެ ރައްދު ނަޝީދަށް: ފްލެޓްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ރައީސް ޔާމީން ހަމަޖެއްސެވި ގޮތް ދެކޮޅު ޖެހޭ!

ރައީސް ޔާމީން ސަރުކާރުން ޒުވާނުންނަށް ފަހިކޮށްދިން ފުރުސަތުތައް ނިގުޅައި ގަތުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލައިފި

ޒުވާނުން ކުޅިވަރު ކުޅުމަށް ރައީސްް ޔާމީން ފަހިކޮށްދެއްވި ފުރުސަތުތައް ނިގުޅައި ނުގަތުމަށް މުއިއްޒު ގޮވާލައްވައިފި

ދައްތާފުޅުގެ ޖަނާޒާއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ޔާމީން ބޭނުންވީ މިނިވަނެއްގެ ގޮތުގައި: އިމްރާން