ތިން ބާރު ވަކިވެފައި އޮންނަ ނިޒާމެއްގައި ބާރުތައް ފޫއަޅުވާލުމަކީ މައްސަލައެއް: ޔާމީން

ބޮޑު ޒީރޯ ޓޮލަރެންސްގެ ތެރެއިން ބޮޑު ޚާއިނު އެމްބަސީގައި ފިލުވި މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރެވެންޖެހޭނެ: ޔާމީން

ވެރިކަން ލިބުމުން މި ސަރުކާރުގެ އެއްބަސްވުންތައް އަނެއް ފުށަށް ޖާހަނަން: ޔާމީން

ސަރުކާރު ބަދަލުވެއްޖެއްޔާ، ހުރިހާ އެގްރީމެންޓެއް އެއް ފުށުން އަނެއް ފުށަށް ޖަހާނަން: ޔާމީން

ބާރު ލިބޭ ދުވަހަކުން ހުރިހާ އެގްރީމެންޓެއް އެފުއް މިފުށަށް ޖަހާނަން: ރައީސް ޔާމީން

ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަށް ތަހުގީގުކޮށް ޝަރީއަތް ހިންގުމުގެ ބާރެއް ނުލިބޭނެ: ޔާމީން

ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތެއް ލިބުނަސް، ހިތުހުރި ގޮތަކަށް ގާނޫނު އަސާސީއަށް ބަދަލެއް ނުގެވޭނެ: ރައީސް ޔާމީން

މިސަރުކާރުން ޖުޑިޝަރީގެ ބާރުތައް ފޭރިގެންފި – ޔާމީން

ސަރުކާރު ބަދަލުވެއްޖެނަމަ، ހުރިހާ އެގްރިމެންޓެއް އެފުއް މިފުށަށް ޖަހާނަން – ޔާމީން