ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ވެއްޖެ

ޖަލުގައި އޮންނެވި އިރު އިހުލާސްތެރިވީ ނައިބު ރައީސް، ޓޮމް އަދި އާދަމް ޝަރީފް: ރައީސް ޔާމީން

ދުއާ އަކީ ޔާމީން މިއަދު މިނިވަންވުން ކަމަށް ބުނުމަށް ފަހު، ފަނޑިޔާރު ސަލީމަށް، މުއިއްޒު ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެން ސަލީމުގެ ޗުއްޓީ ވަނީ އިތުރުކޮށްފައި! ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށް އެތައް އިރަކު ބޭންދުމަށް ފަހު ފޮނުވާލަން މުއިއްޒު އަންގައިފި!

ދުއާއަކީ އަދި އުންމީދަކީ މާދަމާ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންވުން، އޭރުން ދެން ފެންނާނީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައީސުން މިނިވަން ކަމާއެކުގައި އުޅެމުންދާތަން: ރައީސް

އިހްލާސްތެރި ހިތަކައިގެން މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ނާއިބު ރައީސާ އާދަމް އަދި ޓޮމް: ޔާމީން

ޔާމީން މިނިވަން ވާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރަން: ރައީސް

ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންކުރަން ހައިކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި

ރައީސް އުންމީދު ކުރައްވަނީ މާދަމާ ޔާމީން މިނިވަން ވާނެ ކަމަށް!

ނުފޫޒު ފޯރުވީ އެމްޑީޕީން ކަން ސާބިތުވެއްޖެ، ދުއާ އަކީ ޔާމީން މާދަމާ މިނިވަންވުން: ރައީސް