ސަރުކާރަށް މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ދިނުމުން ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ގެއްލޭ: ޔާމީން

އެމްޑީޕީގެ ތިލަފަތް މިހާރު ހަމަކޮށްދޭން ޖެހެނީ ޕީޕީއެމްއިން: ޔާމީން

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުގެ މޭސްތިރިއަކީ މައުމޫން: ޔާމީން

އިންޑިއާ އައުޓް ހުއްޓުވަން ނެރުނު ގަރާރު ތަންފީޒެއް ނުކުރެވޭނެ: ރައީސް ޔާމީން

މައުމޫން ހައްޔަރުކުރަން ނިންމީ ގައުމީ ސަލާމަތާއި ބެހޭ ކޮމިޓީން: ރައީސް ޔާމީން

މައުމޫން ޖަލަށްލާން ނިންމީ އަޅުގަނޑެއް ނޫން: ޔާމީން

މައުމޫން ހައްޔަރުކުރަން ނިންމީ އަޅުގަނޑެއް ނޫން: ޔާމީން

މިއަދުގެ ޙާލަތަކީ ދެ ރައީސަކު ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލެއްވުން: ރައީސް ޔާމީން

ވަތަންގެ ހައްގުގައި ތެދުވަން ރައީސް ޔާމީން ގޮވާލައްވައިފި

އިންޑިއާގެ ސިފައިން ބޭރުކުރުމަކީ ގައުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ ވަފާތެރި މަސައްކަތެއް: ޔާމީން