ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާވެސް ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ދޮގު މައުލޫމާތު ދިން ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ: ފުލުހުން

ހޯމް މިނިސްޓަރ އިތުރުފުޅު ހައްދަވާފައިވާކަމަށް ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެ

ޔާމީން ހާޒިރު ކުރީ އިދާރާތަކަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ތުހުމަތުގައި – ފުލުހުން

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މައްސަލާގައި ޔާމީން ދޮގު މައުލޫމާތު ދިން ކަމަށް ފުލުހުން ތުހުމަތުކޮށްފި

ރައީސް ޔާމީން ހާޒިރުކުރީ ތަޙްޤީގީ އިދާރާތަކަށް ދޮގުމަޢުލޫމާތު ދިންކަމުގެ ތުހުމަތުގައި- ފުލުހުން

"ރައީސް ޔާމީން ހާޒިރުކުރީ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލޯންޑާކޮށް، ދޮގު މައުލޫމާތު ދިން ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ސުވާލުކުރުމަށް"

ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރީ އޭސީސީއާ ހަވާލުކުރި ފައިސާ ޖަމާކުރި ގޮތާ މެދު ސުވާލުކުރަން: ރައީސް ޔާމީން

ސަރުކާރުން ތަސައްތަފު ފުދޭ ކަންތައް ކުރުން މާ ރަނގަޅު: ޔާމީން

މިހާރު ތަހްޤީޤު ހިންގަމުންދާ މައްސަލަތަކުގައި އެއްވެސް ބުރަދަނެއްނެތް- ރައީސް ޔާމީން