ނަޝީދުގެ މައްސަލަ: އީވާގެ މަސްލަހަތު ފުށޫއަރާކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރިޔާސަތުން ފޭބުމަށް ގާސިމް ގޮވާލައްވައިފި

ގާސިމް ދިވެހިންނަށް ޤުރުއާންގެ ތަފްސީރެއް ހަދިޔާކުރައްވައިފި

ގާސިމް، ގުރުއާނުގެ ތަފްސީރެއް އޮންލައިންކޮށް ހަދިޔާކުރައްވައިފި

ގާސިމް ގުރުއާނުގެ ތަފްސީރެއް އޮންލައިންކޮށް ހަދިޔާކުރައްވައިފި

ދިވެހި ބަހުން ލިޔެފައިވާ ޤުރުއާން ތަފްސީރު ފޮތް ހަދިޔާ ކުރަން ގާސިމް ނިންމަވައިފި

ނިޒާމީ ވޯޓް ނެގުމާއި، ގާސިމް ދެކޮޅު

ވެރިކަމުގެ ބާރުވެރިކަން ހޯދަން ނިޒާމު ބަދަލުކުރަން އުޅުމަކީ ކުރަން ހެޔޮވާވަރުގެ ކަމެއް ނޫން: ގާސިމް

ބަރުލަމާނީ އިން ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ މަންފާއެއް ނެތް؛ ފައިދާ ވާނީ ބޮޑުވަޒީރަށް: ގާސިމް

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމް ބަދަލުކުރުމަށް ކުރާ މަަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށް ގާސިމް އެދިވަޑައިގެންފި

ރައީސަކު އިންތިހާބުކޮށްފައި ވަނިކޮށް ނިޒާމީ ވޯޓެއް ނެގުން ގާނޫނުއަސާސީގެ ރޫހާ ހިލާފު: ގާސިމް