ސަރުކާރުގެ ވައުދުތައް ހަގީގަތަކަށް ހެދުމަށް މީދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް ހޮވަންޖެހެނީ އިޔާޒު- ޒަމީރު އިޔާޒު އަކީ އިލްމީ،ގާބިލު ޒުވާނެއް: ނައިބު ރައީސް ސޯލްޓްކެފޭގައި މިރުޒާޤުގެ ޚާއްސަ ރޯދަވީއްލުމެއް ބާއްވައިފި ޕީއެންއެފް ކެނޑިޑޭޓުންގެ ލޯގޯ ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ނު

މަޖިލިސް އިންތިހާބު ކެމްޕޭނަށް ރައީސް މުއިއްޒު ހެންވޭރު ދެކުނާއި މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ދޮރުން ދޮރަށް!

ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުން މެންބަރު މަގާމުން ވަކިކުރެވޭނެ އިސްލާހެއް މަޖިލިހަށް ހުށައަޅައިފި

ދާއިރާގެ ވޯޓުން މެންބަރުން ވަކިކުރެވޭ އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި

ސިއްހީ ދާއިރާގެ މަޝްރޫޢުތައް ހުރީ ހުއްޓިފަ: މިނިސްޓަރު

ޖޭޕީގެ ދާންދޫ ދާއިރާގެ ކެންޑިޑޭޓުގެ ތާއީދު، ސަރުކާރު ކެންޑިޑޭޓަށް!

2023 ވަނަ އަހަރު ކުރީ ސަރުކާރުން ވަނީ ސިއްހީ ދާއިރާގެ މަޝްރޫއުތައް ހަވާލުކުރުމަށް ދެ ބިލިއަނަށްވުރެ ބޮޑު ހަރަދެއް ކޮށްފައި: ހަލީލް

ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ގާތަށް

ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ގާތަށް

ދާއިރާގެ ކެންޑިޑޭޓާއިއެކު، ރައީީސް މިއަދު މައްޗަންގޮޅި އުތުރަށް