ޖިންސީ ފުރައްސާރަ އާއި ރިޝްވަތުގެ ތުޙުމަތުގައި ހދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް މަގާމުން ވަކިކުރަން މަޖިލީހަށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، "ފަޚުރުވެރި ޢާއިލާ" ދާއިރާގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދާ ބައެއް ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ އިސްވެރިންނާއިއެކު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި

“ފަޚުރުވެރި ޢާއިލާ” ދާއިރާގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދާ ބައެއް ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރަށްވައިފި

ހާރިޖީ ދާއިރާގެ ހިދުމަތްތައް އަމާޒު ކުރާނެ ދާއިރާތަކާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށްފި

ތައުލީމުގެ ބިލަށް ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ގިނަ ޚިޔާލުތަކެއް

ކޮވިޑް-19: ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނައްސިވެއްޖެ

ވަޒީފާ އާއި މަސައްކަތު ދާއިރާގެ މައްސަލަތައް: ގައުމީ އެޖެންޑާގެ ކުރިއަށް ނެރެން ޖެހިފައި

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ އިސް މަޤާމުތަކުގައި ދިވެހިންނަށް ފުރުޞަތުތައް ފުޅާކުރަންޖެހޭ - ނައިބު ރައީސް

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ މެންބަރެއްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރުޞަތުގެ ހުޅުވާލައްވައިފި

މިއީ މެރިޓައިމް ދާއިރާގެ މަންފާ ހޯދަންވީ ވަގުތު: ނަހުލާ