ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ އިސްފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

މާސްކާއާއި އަންގި ކޮންމެ ރަށަކަށް ފޮނުވާ، ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނަމޫނާ ދައްކަވައިފި

ނަސީމްގެ ދާއިރާގެ ކޮންމެ ރަށަކަށް 200 މާސްކާއި އަންގި ފޮނުވައިފި

ސިއްޙީ ދާއިރާގެ %50އަކީ ނަރުހުން ، ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިތުރުކުރަންޖެހޭ - ނަރސިންގ ކައުންސިލް

ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ދާއިރާގެ އިސްވެރިންނާއި ނައިބު ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންއާއި އެ ދާއިރާގެ އިސްވެރިންނާ ނައިބު ރައީސް މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންއާއި އެ ދާއިރާގެ އިސްވެރިންނާ ނައިބު ރައީސް މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންއާއި ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ދާއިރާގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

ނައިބު ރައީސް ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން ދާއިރާގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ކޮވިޑުގެ މިހާލަތުގައި ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ހުރިހާ ފަރާތްތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ނައިބު ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި