ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ އިންޓާންޝިޕްގެ ފުރުސަތު ދޭން ލާޒިމުކޮށްފި

ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާގެ ޒުވާނުންނަކީ ދީނީ އަދި އަހުލާގީ ގޮތުން ނަމޫނާއަކަށްވުމަށް ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި

ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ހިދުމަތްތެރިޔަކު އަވަހާރަވުމުން އެޑިއުކޭޝަންގެ ތައުޒިޔާ

ސިވިލްކޯޓުގެ ގާޒީ އަލީ އަބުދުﷲ އާއި ގއ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އިހުސާންގެ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޝަރީފް ނަން އިއްވައި މަޖިލީހުން ނެރެފި

މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޝަރީފް ނަން އިއްވައި މަޖިލީހުން ނެރެފި

މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފުގެ ނަން އިއްވައި ތަޅުމުން ނެރެލައިފި

މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުގެ ނަން އިއްވައި ތަޅުމުން ނެރެން ރިޔާސަތުން އެންގެވުމުން އަމިއްލައަށް ނިކުންނަވައިފި

މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝަރީފްގެ ނަން އިއްވައި ތަޅުމުން ނެރެފި

ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ދާއިރާގެ ކޯސްތަކެއް ހިންގާނެ އިންސްޓިޓިއުޓްތައް ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި