މަޓާޓޯއިން ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ދިރާސާއެއް ހަދައި އާންމުކޮށްފި، ގިނަ ކަންބޮޑުވުންތައް ފާހަގަ ކޮށްފައި ވޭ!

އޭވިއޭޝަން ދާއިރާގެ މުސާރަތައް ބޮޑުކުރަނީ

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ވޭތުވި 4 އަހަރުގެ މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން އަންނަ މަހު ދެނީ

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން ނިންމައިފި

ހުއްޓާލާފައި އޮތް 'ސްޓެޕް އެލަވަންސް' ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭން ނިންމައިފި

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދެނީ

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ބޮޑުކުރަން ނިންމައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތައް ބާއްވާ ހުރިހާ ކޮޓަރިތަކެއް ތަޅުލައި ބަންދުކޮށްފި ދަރިމައިނުވުމުގެ މައްސަލަތަކަށް އާސަންދައިގެ ދަށުން ފަރުވާދޭން އެދެނީ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޒާގެ ވަކިވުން، މުޅި މަޖިލީހަށްވެސް ހިތާމަވެރި ދުވަހެއް މަރަދޫ މެމްބަރު ޝ

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ދިދަ ބައިދަނޑިއަށް ތިރިކޮށްފި

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ދިދަ ބައިދަނޑިއަށް ތިރިކޮށްފި