މާލީ ދާއިރާގެ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމަށް ނޫސްވެރިން ތަމްރީންކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް

ޓެކްސް ބޮޑުކުރަން ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޖަމިއްޔާއިން ތާއިދު

އިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހައްލުކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސްގެ ޔަޤީންކަން

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ރައީސަށް

އިމްރާން ޚާން އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލި ހަތް ދާއިރާގެ ތެރެއިން ހަ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގެ ދިރާސާތައް ހިމެނޭ ފޮތެއް ނެރެފި

ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގެ ދިރާސާތައް ހިމެނޭ ފޮތެއް އާންމުކޮށްފި

ސިއްހީ ދާއިރާގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ފައިސާ ހުރީ ހަމަޖެހިފައި: މިއުވާން

އަންނަ އަހަރު ސިއްހީ ދާއިރާގެ ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރަން އިސްކަން ދޭނަން: ރައީސް

އަންނަ އަހަރު އެންމެބޮޑު އިސްކަމެއް ދެއްވާނެކަމަކީ ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ކަންކަން އިތުރަށް ރަނގަޅުކޮށް ޞިއްޙީދާއިރާ އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރެއްވުމަށް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ