ސިއްޙީ ދާއިރާގެ ޚިދުމަތްތެރިންނަށް ރައީސްގެ ޝުކުރު

ސިއްޙީ ދާއިރާގެ ޚިދުމަތްތެރިންނަށް ރައީސްގެ ޝުކުރު

ކަނޑިފަރު ދާއިރާގެ މަޖްލިސް އިންތިޚާބު، ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކުރިން!

ކަނޑިފަރު ދާއިރާގެ މަޖްލިސް އިންތިޚާބު، ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކުރިން!

ހިޔާ މަޝްރޫއިން ފްލެޓު ލިބުނު ފަންނީ ދާއިރާގެ މީހުން އިތުރު މަޝްރޫޢަކުން ފުލެޓް ލިބޭގޮތަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން ޝިޔާން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ 14000 ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުންނަށް ވެކްސިން ދީފި

ކޮވިޑަށް ހޭލުންތެރިކުރަން ސިއްހީ ދާއިރާގެ ހިދުމަތްތެރިން ކެމްޕޭނެއް ފަށަނީ

ރިޒްނާ ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނާ މާދަމާ ރޭ ބައްދަލުކުރައްވަނީ!

ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝިޔާމް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ