ޕާޓީގެ މެމްބަރުންނަށް ވުމަށް، ޖޭފޯ އާއި މޮސްޓާއަށް ފައިސާ ދޭން އެއްބަހެއް ނުވަން: އެމްއެންޕީ

ޕާޓީގެ މެމްބަރުންނަށް ވުމަށް، ޖޭފޯ އާއި މުހުސިނަށް ފައިސާ ދޭން އެއްބަހެއް ނުވަން: އެމްއެންޕީ

މޮސްޓާ އާއި ޖޭފޯއަށް ފައިސާ ދޭން ވައުދެއް ނުވަން: އުޝާމް

ފައިސާ ޖަމާވުމުން ޔާމީން އިންވެސްޓު ކުރެއްވީ، އެއީ ރައީސަކު ކުރުން މަނާ ކަމެއް: ދައުލަތް

މަތިވެރިން ކުރާ މަތިވެރި ސުވާލު- ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ނުދީ މިލިއަނުން އެރީމާ ހޯދަން ނުކުތުމުން ހޯދާނުދީ ހައްޔަރުކުރާ ސަރުކާރު! ކޮންވަތަރު ސަރުކާރު؟

މަސައްކަތް ނުނިމެނީސް ފައިސާ ދޫކުރި މައްސަލައެއްގައި ފެނަކައިގެ ކުރީގެ ދެ ވެރިއަކަށް ދައުވާކުރަނީ

ޖާބިރު ބިމަށް ފައިސާ ނުދައްކާ މައްސަލާގައި ހަސަން ޒަރީރު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ

ސަރުކާރުން ފައިސާ ލައިގެންވިޔަސް ފްލެޓްތަކުގެ ކުލި 5000ރ އަށް ކުޑަކުރަން ގޮވާލައިފި

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ފައިނޭންސް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދޫކުރަނީ

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ފައިސާ ރައީސް ނެންގެވިކަން ހާމަވާ ހެއްކެއް ހުރިނަމަ އާންމުކުރޭ: ސަރުކާރު