އެޗްޑީސީއަށް އޮންލައިންކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފި

ލަންކާގައި ތިބި އާއިލާތަކަށް ތަކެތި ފޮނުވަން ދިގު ކިޔުއެއް ، އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވަނީ ފައިސާ ފޮނުވޭނެ ގޮތެއް

ބީއެމްއެލްގެ ލޯނުތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ބަޖެޓްގައި ކައުންސިލްތަކަށް ކަނޑައެޅި ފައިސާ ރިވައިސްކުރަނީ

ދަނޑުވެރިން ހައްދާ ބާވަތްތައް ގަނެ، ވަގުތުން ފައިސާ ލިބޭނެ- އެސްޓީއޯ

ރިސޯޓެއްގެ ތިޖޫރި ފަޅާލައި ފައިސާ އާއި ޕާސްޕޯޓްތަކެއް ވަގަށް ނަގައިފި

ދަނޑުވެރިން ހައްދާ ތަކެއްޗަށް ވަގުތުން ފައިސާ ލިބޭނެ: އަމްރު

ދިވެހީންގެ ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް ގަނެ ވަގުތުން ފައިސާ ދިނުމަށް އެސްޓީއޯ އެގްރިސެންޓަރު އުފައްދަނީ

ކައުންސިލްތަކަށް ބަޖެޓްގައި ކަނޑައެޅި ފައިސާ ރިވައިސްކުރަނީ

ދަނޑުވެރިން އުފައްދާ ބާވާތްތައް ގަނެ ވަގުތުން ފައިސާ ދޭން އެސްޓީއޯއިން ނިންމައިފި