ލޯނު ތަކަށް ފައިސާ ދެއްކި އަދަދު ދަށަށް

ބިދޭސީންނަށް ދެން ރަޖިސްޓަރީ ވެވޭނީ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ދެއްކުމުން

އަންނަމަހުން ފެށިގެން ކަސްޓަމްސްއަށް ފައިސާ ބަލައިގަންނާނީ އޮންލައިންކޮށް

މެލޭޝިއާއަށްދާ ދަރިވަރުން ކަރަންޓީން މުއްދަތަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަދައިފި

'އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިނާ ހިލާފުވެގެން ކުރި ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ އަނބުރާ ދޭން ޖެހޭ'

އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ކަސްޓަމްސްއަށް ފައިސާ ދެއްކޭނީ ޕޯޓަލް އިން

ޝާހިދު ދުބާއީއަށް ވަޑައިގެންނެވީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ނަގުދު ފައިސާ ބަލާ

އަންނަމަހުން ފެށިގެން ޑިއުޓީއާއި އެހެނިހެން ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭނީ އޮންލައިންކޮށް

ބިދޭސީންނަށް އާރްއީއޭ ދޫކުރާނީ ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ދެއްކުމުން

ބޭރު ފައިސާ ހިފަހައްޓާނީ ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ފުޅާކޮށްގެން: މިނިސްޓަރު މައުސޫމް