ރައީސް ސާލިހު ރިޝްވަތާއި ކޮރަޕްޝަނުގެ ފައިސާ ނެންގެވި ކަމަށް ޖާބިރު ދެއްކެވި ވާހަކަތައް އޭސީސީން ބަލަން ފަށައިފި

އޮންްލައިން ކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭނެގޮތް ހެދުމަށް ފެނަކަ، ތައްޔާރުވަނީ

ސީލައިފަށް ފައިސާ ދެއްކި މީހުންނަށް ބަދަލުދޭން އެޗްޑީސީން ފަށައިފި

ދަރިވަރުންގެ އަތުން އިތުރަށް ފައިސާ ނަގާ މައްސަލަ ފެންމަތިވެއްޖެ

ބޭރަށް ކިޔަވަން ފޮނުވުާ އެޖެންޓުން މަކަރުން ފައިސާ ނަގާތީ ސަމާލުވާން ގޮވާލައިފި

ރަނގަޅު މުސާރައަކާއެކު ވަޒީފާ ދޭނެ ކަމަށް ބުނެ މީހުންގެ އަތުން ފައިސާ ނަގާތީ ސަމާލުވާން އެދެފި

އެސްޑީއެފް ފަންޑަށް ޖަމާކުރި ފައިސާ ބޮޑުތަން އިތުރުވެއްޖެ

އިންތިޚާބުތަކުގައި ލިބޭ ވޯޓުގެ އަދަދަށް ބަލައި ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޭން ނިންމަނީ

މަޖިލީސް އިންތިހާބުގައި ލިބޭ ވޯޓުގެ އަދަަދަށް ބަލައި ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރަން ވިސްނަނީ

މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ލިބޭ ވޯޓަށް ބަލާފައި ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޭން އިސްލާހެއް