ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއިން މަކަރުހަދައި ނުދައްކައި ބޭނުންކުރާ ފައިސާ ޙަރާމެވެ!: ޝައިޚް މުޙައްމަދު ހޮބްލޮސް

މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދަނީ

މަކަރު ހަދައިގެން ފައިސާ ހޯދި މީހަކު ހޯދަން އިއުލާނު ކޮށްފި

ބޭރު ފައިސާ ގަނެ ވިއްކާ ވިިޔަފާރިތަކަށް އަހަރީ ފީ ފަސޭހައިން ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމެއް

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ މީރާގެ އޮފީސް ފަޅާލައިފި، ފައިސާ ވަގަށް ނެގިތޯ އެހުމުން ފުލުހުންވެސް މީރާއިންވެސް ޖަވާބެއް ނުދިން!

އެތެރެކުރާ އަދި ބޭރުކުރާ ފައިސާ ރިޕޯޓުކުރުމުގެ ޤަވާއިދަށް ގެނައި ބަދަލަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ އަދި ބޭރުކުރާ ނަގުދު ފައިސާ ރިޕޯޓުކުރަންޖެހޭ އަދަދަށް ބަދަލު

ދަރިންނަށް ހަރަދު ދޭން ކުރި ހުކުމަކަށް ފައިސާ ނުދެއްކާތީވެ ޕީޕީއެމްގެ ކެނޑިޑޭޓަކުގެ ކެނޑިޑެސީ ބާތިލްކޮށްފި

ވަގުތު ފާއިތުވާވަރަކަށް ލިބޭ ފައިސާ މަދުވެ ކަންބޮޑުވާ މީހުން އިތުރަށް ވިސްނައިލާށެވެ!

އެއްވެސް ކޮންޓްރެކްޓަރަކަށް ފައިސާ ނުދީ ނޯންނާނެ: ފެނަކަ