އައްޑޫގައި 12,000 މީހުން ފިޠުރު ޒަކާތް ދެއްކި، ފައިސާ ބަހައި ނިންމައިފި

އައްޑޫ ސިޓީގައި 1031 ފަގީރުން، ޒަކާތުގެ ފައިސާ ބަހާ ނިންމައިފި

ގިނަ މީހުންގެ ޕެންޝަން އެކައުންޓުގައި ފައިސާ ހުރީ އެއްލައްކައަށްވުރެ ދަށުގައި

ނިއުނޯމަލް : އޮންލައިންކޮށް ފައިސާ ދެއްކުމާއި ފައިސާ ނޫޓު ސްޓެރަލައިޒްކުރުން

އޭޑީކޭ މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުން ކޮވިޑަށް ކުރާ ޓެސްޓުތަކަށް އާސަންދައިން ފައިސާ ދައްކާނެ: މަބްރޫކް

ލަންކާ: ފައިސާ ބަހާތީ ކިޔުޖެހުނު ތިން މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19 : ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ވިސާގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ހުރިހާ ބިދޭސީންގެ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ މަޢާފްކޮށްދީފި

ބޭނުން އިރަކު ފައިސާ ޗާޕްކުރެވޭނެތަ؟

އާންމު އުސޫލުން ރަމަޟާންމަހުގެ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދޭން ނިންމައިފި

އަންނަ މަހުގެ 30ގެ ނިޔަލަށް ވިސާ ފީގެ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ދައްކަން ނުޖެހޭނެ: އިމިގްރޭޝަން