އެމްޑީޕީގެ ވޯޓު ބައިބައި ކޮށް، ޕީއެންސީއަށް ގޮނޑި ދިނުމަށް ސަނީފް ނެރޭ ކެންޑިޑޭޓު އަލްސަން އަށް، ކެމްޕެއިން ފައިސާ ހޯދަން ސަނީފް މުއިއްޒު އާއި ރޭ ބައްދަލު ކޮށްފި

ދިމްޔާތުގައި ހުރީ އަމިއްލަ ޚަރަދު ގައި، ދައުލަތުގެ ފައިސާ ހަރަދުކޮށްފައެއް ނުހުންނާނެ: ރައީސް މުއިއްޒު

ރާއްޖޭގެ މާލީ ހާލަތު ގޯހުން ގޯހަށް ދިޔައިރުވެސް މަޖިލީހުން ތިބީ ފައިސާ ޗާޕުކުރަން ގާނޫނު ހަދާލަ ހަދާލާ: ޝިޔާމް

ބައްޕަ ބޯޓު ކައިޒީން އަށް ގެއްލިއްޖެ، ފައިސާ ދިން ކަން ސާބިތެއް ނުވި!

ފައިސާ ޗާޕުކުރުން ހުއްޓާލީ ރައީސް ސޯލިހު: އެމްޑީޕީ

ޖެނުއަރީ 14 އާއި ހަމައަށް މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކާ މިއަދު ނިންމާނަށް: މިފްކޯ

މަސްވެރިން ނުދެވި މިހާރު ބާކީ ހުރީ ދޮޅު މަސް ދުވަހުގެ ފައިސާ

ފެންވަރު ރަނގަޅު ހޮސްޕިޓަލް ދިއްދޫގައި އަޅައިދެއްވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ ރައީސް، ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވައިފި ތަފާތި ޑިޒައިނަކަށް ތަރައްގީކުރާ ތިނަދޫ ވައިގެ ބަނދަރުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި ކުރީ ސަރުކާރުން ފައިސާ ޗާޕުކުރިވަރު 40

މުރައިދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުނީ ބަޖެޓުގައި ފައިސާ ހިމަނާފައިނެތުމުން، ވަރަށް އަވަހަށް ހައްލުކޮށްދޭނަން: ރައީސް

ހިނގަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް ވެސް ބަޖެޓުގައި ފައިސާ ހިމަނާފައެއްނުވޭ: ރައީސް