މިސްކިތްތައް މަރާމާތު ކުރާނެ ފައިސާ ހޯދުމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ޓެލެތޯނެއް ފަށަނީ!

މާލޭގެ މިސްކިތްތައް މަރާމާތު ކުރަން ފައިސާ ހޯދުމަށް ޓެލެތޯނެއް ހިންގަނީ

ޒިޔަތުގެ އާއިލީ ކުންފުންޏަކަށް ޖަމާކުރި ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކަން ހުކުމްކޮށްފި

އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ފޮޓޯތައް ބޭނުންކޮށްގެން މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދަނީ

ނަގުދު ފައިސާ ލިބޭ ގޮތަށް ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޕަރސަނަލް ފައިނޭންސިންއަށް ބަދަލެއް

ފައިސާ ޗާޕުކުރަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި: ސަލީމް

ނަގުދު ފައިސާ ލިބޭ ގޮތަށް ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޕަރސަނަލް ފައިނޭންސިންއަށް ބަދަލެއް

ނަގުދު ފައިސާ ލިބޭ ގޮތަށް ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ފައިނޭންސިން އަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޕާސަނަލް ފައިނޭންސިން މެދުވެރިކޮށް ނަގުދު ފައިސާ ލިބޭ ގޮތަށް ހަދައިފި

ނަގުދު ފައިސާ ލިބޭގޮތަށް ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ފައިނޭންސިންއަށް ބަދަލެއް