ފުށިދިއްގަރު ފަޅަށް ބާޖަކާއި ޓަގުބޯޓެއް އެރި މައްސަލައިގައި ފައިސާ ހޯދަން ކޯޓަށް ދަނީ

ޕާޓީތަކަށް ބަޖެޓުން ފައިސާ ނުދޭ ގޮތަށް ހަދަން އެމްއެންޕީން ބިލެއް ހުށަހަޅަނީ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދިނުން ހުއްޓުވަން އެމްއެންޕީން ބިލެއް ހުށަހަޅަނީ

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދިނުން ހުއްޓުވުމަށް ހުށަހަޅަނީ

ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދިނުން ހުއްޓުވަން ބިލެއް ހުށަހަޅަނީ

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޭންނުޖެހޭ ގޮތް ހަދަން ހުށައަޅަނީ

އިންޑިއާއަށް ނޭނގޭ ގޮތަށް އެއްވެސް މީހަކަށް އެކައުންޓުގައި ފައިސާ ނުގެންގުޅެވޭނެ: ޔާމީން

އިންޑިއާއަށް ނޭނގޭ ގޮތަށް އެކައުންޓުގައި ފައިސާ ނުގެންގުޅޭވެނެ

އެކި މިނިސްޓްރީތަކުގެ ނަމުގައި ގުޅައިގެން މަކަރުން ފައިސާ ހޯދަނީ

އެކި މިނިސްޓްރީތަކުގެ ނަމުގައި މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދަނީ