ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށް ހުކުމް ކުރުމަށް ދީދީ ފައިސާ ނެންގެވި ކަމުގެ ހެކި އެބަހުރި

މަގުމަތިން ފެނުނު ފައިސާ ތަކެއްގެ ވެރިފަރާތެއް ހޯދަނީ

އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދުން އަނެއްކާވެސް އިތުރުވެއްޖެ

ފައިސާ ދޫކުރަން ދިނީ ރަނގަޅު ލަފައެއް ނޫންނަމަ އެ ލަފާ އޭޖީއަށް ބަދަލު ކުރެވޭނެ: އުޝާމް

ބިގަށް ފައިސާ ދޭން ޖެހުމުގެ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނީ އެމްއެންބީސީގެ ޑިރެކްޓަރުން: ރިއްފަތު

ބިގަށް ފައިސާ ދިނުމަށް ހުކުމް ކުރިއިރު މަސްލަހަތެއް ނޯންނާނެ: ފައްޔާޒު

ބިގަށް ފައިސާ ދޭން ލަފާދެއްވީ ކުރީގެ ޑެޕިޔުޓީ ޕީޖީ އުޝާމް: ރިފްޢަތު

ބިގަށް ފައިސާ ދިނުމުގެ ލަފާ އޭޖީ ރިވިއު ނުކުރި މައްސަލައިގައި ސުވާލު އުފައްދައިފި

ބިގަށް ފައިސާ ދޭން ލަފާ ދެއްވީ އުޝާމް: ރިފްއަތު

ބިގް އަށް ފައިސާ ދިނުމުގައި ނުފޫޒެއް ނޯންނާނެ، 2015ގައި ބިގުން ވަނީ އިސްތިއުފާދީފަ: ފައްޔާޒު