ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ 73 ބާވަތެއްގެ ފައިސާ މީރާއިން ބަލައިގަންނަ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ޓެކުހަށް ނުވާ ފައިސާ ވެސް މީރާއިން ބަލައިގަންނަ ގޮތަށް މާލިއްޔަތު ގަވާއިދަށް އިސްލާހު ގެނެސްފި

ޓެކްސް ނޫން ފައިސާ ވެސް މީރާ އިން ބަލައިގަންނަ ގޮތަށް ގަވާއިދު ބަދަލު ކޮށްފި

ގަވައިދު ބަދަލުކޮށް، ޓެކްސް ނޫން ފައިސާ ވެސް މީރާ އިން ބަލައިގަންނަނީ

ބޮޑެތި އަދަދުތަކުގެ ފައިސާ ދައުލަތަށް ބަލައިގަންނަނީ ޑިޖިޓަލްކޮށް!

އަދަދު ބޮޑުކޮށް ދައުލަތަށް ނަގުދު ފައިސާ ބަލައިގަތުން ހުއްޓާލަނީ

ރިޒާގެ ކުންފުންޏަށް އިތުރަށް ވެސް ފައިސާ ދީފައިވާނެ، މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ނުދެވެންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ސީލް

ސީލްއިން ރިޒްއަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ވަނީ ދީފައި: ސީލް

އެމްޕީ ރިޒާ ހެދީ ދޮގު، ރިޒާގެ ކުންފުންޏަށް ވަނީ އިތުރަށްވެސް ފައިސާ ދީފަ: ސީލް މޯލްޑިވްސް

ރިޒާގެ ކުންފުނިން މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ނުދެނީ ފައިސާ ނެގުމަށްފަހު