ޕީޕީއެމުން ކެމްޕޭނަށް ކުރި ދަތުރުތަކުގެ ފައިސާ ނުދައްކައިގެން ދައުވާ ކޮށްފި

ޕީޕީއެމުން ކެމްޕޭނަށް ކުރި ދަތުރުތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކައިގެން ކޯޓަށް

ޓްރީޓޮޕްގެ ނަމުގައި ފޭކް ކޯލްތަކެއް، ފައިސާ ޖަމާކުރަން ނުގުޅާނެ

ސަރުކާރުގެ މަސް ކުންފުނިތަކުން، މަސްވެރިންނަށް ދޭން ޖެހިފައިހުރި ފައިސާ ދޭން ފަށަނީ

މަސްވެރިންނަށް ދޭން ޖެހިފައިހުރި ފައިސާ ވަރަށް އަވަހަށް ދޭން ފަށާނަން: ރައީސް

7 ދުވަސްތެރޭ ފައިސާ ނުދެއްވައިފިނަމަ ކިނބިގަސްދޮށުގެއަށް މީހުން ފޮނުވާނަން- ޖާބިރު

މަސްވެރިންނަށް މިރޭ މިފްކޯއިން ފައިސާ ދޫކުރަން ފަށަނީ

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާ ވަނީ 155 މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް: އޭސީސީ

ޕެންޝަން ފަންޑުން ފައިސާ ނުލިބި ބަލިމީހާ މަރުވެއްޖެނަމަ ރައީސް ޒިންމާ ނަންގަވަންޖެހޭ

ބޮޑެތި ކަންކަމަށް ޕެންޝަން ފައިސާ ދެވޭނެ ގޮތް ހަދަން ޖެހޭ: ބައެއް މެމްބަރުން