ފިނޭންސުން ފައިސާ ނުދައްކާ މީހުން ރަޖިސްޓްރީވާން މަޖިލީހުގައި ޑެސްކެއް ބަހައްޓަން ގޮވާލައިފި

އެމް-ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ޒަކާތް ދެއްކުމުގެ އިންތިޒާމް އުރީދޫއިން ފަހިކޮށްދީފި

މަނީ ލޯންޑަރިންނާއި ޓެރަރިޒަމަށް ފަންޑުކުރަން އުޅެނިކޮށް އަތުލާ ފައިސާ ބަހައްޓަންޖެހޭނީ އެމްއެމްއޭގަ

ބިޑް ކުރުމަކާ ނުލައި މަޝްރޫއުތައް ހަވާލުކުރަނީ އިންތިހާބަށް ފައިސާ ހޯދަން: އާޒިމް

ފައިސާ ނެތިގެން ކަންގަނާއަށް ރެސްޓޯރެންޓެއް ނުހުޅުވިފައި!

ރޯދަ ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުން އިތުރަށް ފައިސާ ދެނީ

އިންޓަރނޭޝަނަލް ސައިޓްތަކުން ގެއްލޭ ފައިސާ މިދަނީ ރިފަންޑް ކުރަމުން: ބީއެމްއެލް

ތިޖޫރީއިން ފައިސާ ވަގަށް ނަގާފައިނުވޭ: އެޗްޑީސީ

އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ކުންފުނީގެ ފައިސާ ނެގި އެޗްޑީސީގެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި

ކުއްޔަށް ދެއްކި ފައިސާ ނެގި އެޗްޑީސީގެ މުވައްޒިފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި