ސަރުކާރުން ރިސޯޓްތަކަށް ލުއި ދޭއިރު ދިވެހި މުވައްޒަފުންނަށް ރަނގަޅު ގޮތް ވާން ޖެހޭ: މެމްބަރު ސައުދު

ސަރުކާރުން ރިސޯޓްތަކަށް ލުއި ދޭއިރު ދިވެހި މުވައްޒަފުންނަށް ރަނގަޅު ގޮތް ވާން ޖެހޭ: މެމްބަރު ސައުދު

ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް ލ.އަތޮޅަށް އެހީގެ ސާމާނު ފޮނުވައިފި

ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޢަބުދުއްރަޙީމް ޢަބުދުﷲގެ އެހީއެއް އަތޮޅަށް

ރައްޔިތުންނާ ގުޅޭ ހަ ބިލެއް މެމްބަރު ސައީދު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި

މެމްބަރު ނަސީމްގެ ފަރާތުން ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ކޮންމެ މީހަކަށް މާސްކެއް!

ބަލިމަޑުކަމާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދެމެހެއްޓެނިވި އުސޫލެއް ބޭނުންވޭ - މެމްބަރު ނާޒިމް

މެމްބަރު ނަސީމް، ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ކޮންމެ މީހަކަށް މާސްކެއް ހަދިޔާ ކުރައްވަނީ

ދައުލަތުގެ ހަރަދު ކުޑަ ކުރުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ހުއްޓާލަންވީ ވައްކަން: މެމްބަރު ޒާހިރު

ދައުލަތުގެ ހަރަދު ކުޑަ ކުރުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ހުއްޓާލަންވީ ވައްކަން: މެމްބަރު ޒާހިރު