ޖޫން 2 ގައި ކުރަން އުޅެނީ ބަޣާވާތެއް – މެމްބަރު ރާއީ

މެމްބަރު ހަލީމް، ރައީސާއެކު ހުންނަވާނެ ކަމުގެ ޔަގީކަން ދެއްވައިފި

މެމްބަރު ޒަރީރަށް ހަމަލާދިން ދެ މީހެއްގެ ބަންދަށް އިތުރު 15 ދުވަސް

މެމްބަރު ޒަރީރަށް ހަމަލާދިން މީހުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

މެމްބަރު ޒަރީރަށް ހަމަލާދިން މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި ދެމީހެއްގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙުސިން އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކޮށްފި

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި

މަޖިލީހުގެ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖޭފޯ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

މެމްބަރު ޖޭފޯ އެމްޑީޕީއާ ގުޅިވަޑައިގެންފި