މޫސުން ގޯސްވެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

ބައެއް ހިސާބަށް މޫސުން ގޯސް!

މޫސުން: އުތުރާއި މެދުރާއްޖެތެރެއަށް ގުރުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަކުރާނެ

ރާއްޖޭގެ ބޮޑުބަޔަކަށް މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ސަމާލުވުމަށް އެދިއްޖެ

ކުރިއަށް އޮތް 2 ދުވަހުވެސް މޫސުން ގޯސްވާނެ: މެޓު

މާލޭ ސަރަހައްދަށް މޫސުން އަލިވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ އަންގާރަ ދުވަހު، އަތޮޅުތެރެއަށް ވިއްސާރަ ކުރާނެ: މެޓް އޮފީސް

މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ނ އަތޮޅުން ލ އަތޮޅަށް ހުދުސަމާލު ނެރެފި

މޫސުން ގޯސް، ކ އަތޮޅުން ގދ އަތޮޅަށް ހުދުސަމާލު

މޫސުން ގޯސް، ބޮޑުބަޔަކަށް އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން: މިއަދު ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް އުދައިގެ އަސަރުކުރުން އެކަށީގެންވޭ