މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ޔެލޯއެލަރޓް ނެރެފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

މޫސުން ގޯސްވެ ތިލަދުންމަތިން މ އަތޮޅަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

ކުރިއަށް އޮތް 2 ދުވަހުވެސް ރާއްޖެއަށް މޫސުން ގޯސްވާނެތީ ސަމާލުވާން މެޓް އޮފީހުން އަންގައިފި

ރީނދޫ ސަމާލު: ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް މޫސުން ގޯސް

މޫސުން އަދިވެސް ގޯސް، ސަމާލުވޭ!

ރީނދޫ ސަމާލު: އުތުރުގެ ހަތް އަތޮޅަށް މޫސުން ވަރަށް ގޯސް

މޫސުން ގޯސްވެ، ބ. އަތޮޅަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

އުތުރާއި މެދު ތެރޭގެ އަތޮޅުތަކަށް މޫސުން ވަރަށް ގޯސް، އުދަވެސް އަރާފާނެ

މެދުރާއްޖެތެރެއާއި އުތުރުގެ މޫސުން ގޯސް، މާކަނޑުގައި ރާޅުގެ އުސްމިން ހަތް ފޫޓަށް އަރައިފާނެ: މެޓް

އުތުރާއި މެދުތެރޭގެ ސަރަހައްދުތަކަށް މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް ޔެލޯ އެލަރޓް ނެރެފި