މޫސުން ގޯސްވެ ދަތުރުތައް މެދުކެނޑުމުން ފިޔާ، އަލުވި، ބިހުގެ އަގު އުފުލިއްޖެ

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ނައިޓް މާކެޓް މާދަމާ ރެއަށް ފަސްކޮށްފި

މޫސުން ގޯސްވުމާ ގުޅިގެން ރޮކް ސްޓޯމް ޝޯ މިރެއަށް ފަސްކޮށްފި

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން މާލޭ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ނުޖެއްސިގެން ފަސް ފްލައިޓެއް އަނބުރާ ހިނގައްޖެ

މޫސުން ގޯސްވެގެން ތިން މަސް ބޯޓެއް ހުޅުލޭ ތޮއްޓަށް އަރައިފި

މޫސުން ގޯސްވެ ގެދޮރަށާއި ރުއްގަހަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ވަނީ

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން އުޅަނދުފަހަރަށް ނުނިކުމެވިފައި

މަސްވެރިކަމުގެ މޫސުން ތަކަށް ބަދަލުތަކެއް އައުމުގެ ފެށުން