މުލަކު އަތޮޅުގެ ކާމިޔާބު ކްލަބު، ދަ ގްރާންޑޭ އަމީގޯސް ނިއު ޖެނެރޭޝަންގެ އިފްތިތާހީ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

މުލަކު ފެނުގެ ނިޒާމް ރަސްމީގޮތުން އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފި

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް ޔާމީން މުލަކު އަތޮޅަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

މުލަކު އަތޮޅަށް ހާއްސަ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި

މުލަކު ސްކޫލު ދަރިވަރުން ހޭލުންތެރިކޮށް ޤާނޫނުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

މުލަކު ސްކޫލު ދަރިވަރުން ހޭލުންތެރިކޮށް ޤާނޫނުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

މުލަކު ގެއިން އާތު ރޮޑެއް ނަގައިފި، އެކަމަކު ދުން އަރާ ސަބަބެއް އަދިވެސް ނޭނގެ!

މުލަކު ގެއެއްގެ ބިމު އަޑިން ދުން އަރަނީ، ސާންޕަލް ނަގައިގެން ޓެސްޓް ހަދަނީ

މ. އަތޮޅު މުލަކު ގެއެއްގެ ބިމުގެ އަޑިން ދުންއެރީ އާތު މައްސަލައަކުން: ކައުންސިލު