ކޮވިޑުގައި މަރުވާ ލަންކާ މުސްލިމުން ރާއްޖޭގައި ވަޅުލައިދިނުމަކީ ދީނީގޮތުން ކޮށްދޭންޖެހޭނެ ކަމެއްނޫން: މައުމޫން

ރާއްޖޭގައި ވަޅުލައިދޭނަމަ އެއީ މުސްލިމުންނާމެދު ލަންކާއިން އަމަލުކުރާ ގޮތަށް ތާއިދުކުރުން: މައުމޫން

ބޭރު ގައުމުތަކުގައި ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވާ މީހުން ރާއްޖޭގައި ވަޅުލުމަށް މައުމޫން ދެކޮޅު!

ލަންކާގައި މަރުވާ މީހުން ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ތާއީދު ނުކުރަން: މައުމޫން

ކޮވިޑްގައި މަރުވާ ލަންކާ މުސްލިމުން ރާއްޖެ ގެންނަން މައުމޫން ތާއީދެއް ނުކުރެއްވި

ކޮވިޑް ބަލީގައި މަރުވާ މީހުން ވަޅުލަން ރާއްޖެ ގެންނަން ތާއީދެއް ނުކުރަން: ރައީސް މައުމޫން

ކޮވިޑްގައި މަރުވާ މީހުން ވަޅުލަން ރާއްޖެ ގެންނަން ތާއީދެއް ނުކުރަން: މައުމޫން

ކޮވިޑްގައި މަރުވާ މީހުން ވަޅުލަން ރާއްޖެ ގެންނަން ތާއީދެއް ނުކުރަން: މައުމޫން

ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ކޮވިޑު-19 އިން މަރުވާ ބިދޭސީން ރާއްޖޭގައި ވަޅުލަން ތާއީދެއް ނުކުރަން: މައުމޫން

ކޮވިޑުގައި މަރުވާ މީހުން ރާއްޖެ ގެނެސް ވަޅުލުމާ ރައީސް މައުމޫން ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި