ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫން އެމްއެންޕީއަށް

ދުންޔާ މައުމޫން، އެމްއެންޕީއާ ގުޅިވަޑައިގަންނަވަނީ

ކޮވިޑް ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ރައީސް މައުމޫން އެދިވަޑައިގެންފި

ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް މައުމޫން ގޮވާލައްވައިފި

ރާއްޖޭގައިވެސް ކޮވިޑްގެ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭ: މައުމޫން

ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކުރަން މައުމޫން ގޮވާލައްވައިފި

ދިވެހިން ކައިބޮއިއުޅެނީ ވަކި ބަޔަކު ދީގެނެއް ނޫން: ޣައްސާން މައުމޫން

ކޮވިޑާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުދަނާ ކުރަންޖެހޭ: މައުމޫން

ސަރުކާރުގެ އަގުހުރި އެސެޓަކަށް ޒަހާ ވާނެ, ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް ސޯލިހު: މައުމޫން

ރައީސް މައުމޫން ޖާބިރަށް ދެއްވި ގެއްލުމުގެ މައްސަލަ ބަލައިދޭން ދިޔާނާ އެދިވަޑައިގެންފި