ކޮވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް މިހާރަށްވުރެ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ރައީސް މައުމޫން ގޮވާލައްވައިފި

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅަން ރައީސް މައުމޫން ގޮވާލައްވައިފި

ކޮވިޑް: ފިޔަވަޅުތައް ހަރުކަށިކުރަން މައުމޫން ގޮވާލައިފި

ކޯވިޑާއި ގުޅޭ މަރުތައް އިތުރުވާތީ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުކަށި ކުރަންޖެހޭ: މައުމޫން

އަންހެނުންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މައްސަލަ އިތުރުވާތީ މައުމޫން ކަންބޮޑުވުންފާޅު ކޮށްފި

އަންހެނުންނާއި އަންހެން ކުދީންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތައް އިތުރުވާނީ ކަންބޮޑުވޭ: މައުމޫން

ޖިންސީ ގޯނާގެ އަމަލުތައް އިތުރުވާތީ ރައީސް މައުމޫން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި

ޖިންސީ ކުށްތައް ލުހެލަން އެންމެން އުޅެން ޖެހޭ: މައުމޫން

މުޖްތަމައުން ޖިންސީ ގޯނާ ލުހެލުމަށްޓަކައި ވަރުގަދަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހޭ: ރައީސް މައުމޫން

މުޖްތަމައުން ޖިންސީ ގޯނާ ލުހެލުމަށްޓަކައި ވަރުގަދަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހޭ: ރައީސް މައުމޫން