ކޮވިޑްގައި މަރުވާ މީހުން ލަންކާއިން ގެނެސް ވަޅުލަން ތާއިދެއް ނުކުރެވޭނެ: މައުމޫން

އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ސާކު ނުހިންގޭތީ ރައީސް މައުމޫން މާޔޫސްވެވަޑައިގެންފި

ދެފަރާތަކުން މަޝްވަރާ ކޮށްލައިގެން ވެރިކަމުގެ ނިޒާމް ބަދަލު ނުުކުރެވޭނެ :މައުމޫން

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިޒާމެއް: ރައީސް މައުމޫން

ދެ މީހެއްގެ މަޝްވަރާއިން ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ: މައުމޫން

ދެމީހަކު މަޝްވަރާކޮށްލާފައި ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ: މައުމޫން

ދެ މީހެއްގެ މަޝްވަރާއިން ނިޒާމު ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ: ރައީސް މައުމޫން

ދެ މީހަކު މަޝްވަރާ ކޮށްލައިގެން ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުނުކުރެވޭނެ: ރައީސް މައުމޫން

ދެ މީހެއްގެ މަޝްވަރާއިން ނިޒާމު ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ: މައުމޫން

މައުމޫން ޕީޕީއެމުން ނިކުތީ ފާރިސަށް ނައިބު ރައީސް ކަން ނުދީގެން: އަދުރޭ