ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އެމަނިކުފާނުގެ ގެކޮޅަށް ގެންދިޔުމަށްފަހު، އަނބުރާ ޖަލަށް ގެންގޮސްފި

އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން އާސް އަބްދުﷲ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ޖެނީވާއަށް ވަޑައިގެންފި

އަބްދުﷲ ޝާހިދު ސްވިޒްލޭންޑަށް ވަޑައިގެންފި

ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ސުވިޒަލޭންޑަށް ވަޑައިގެންފި

އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން ކަންތައް ރަނގަޅު ކުރުމަށް އަޑުއުފުލާނެ: އަހްމަދު އަބްދުﷲ

ގާޒީ އަބްދުﷲ މުހައްމަދުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަން ޖޭއެސްސީން ނިންމައިފި

ގާޟީ އަބްދުﷲ މުޙައްމަދުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ޖޭއެސްސީން ބަލަނީ!

އަބްދުﷲ ގާޒީގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ޖޭއެސްސީން ބަލަނީ

އަބްދުﷲ ގާޒީގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަނީ