ޝެއިޚް އުސްމާން އަބްދުالله ގެ ހަނދާނުގައި މަޖިލީހުގައި ސުކޫތެއް ބާއްވައިފި!

ޝެއިޚް އުސްމާން އަބްދުالله ގެ ކަށު ނަމާދު އަސުރު ނަމާދަށްފަހު!

ޝައިހް އުސްމާން އަބްދުﷲ ނިޔާވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޝައިހް އުސްމާން އަބްދުﷲ އަވަހާރަވެއްޖެ

ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ އައްޝެއިޚު އުސްމާން އަބްދުالله އަވަހާރަވެއްޖެ

ޝެއިޚް އުސްމާން އަބްދުﷲ އަވަހާރަވެއްޖެ

ޝެއިހް އުސްމާން އަބްދުﷲ އަވަހާރަވެއްޖެ

ޝައިހް އުސްމާން އަބްދުﷲ އަވަހާރަވެއްޖެ

ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އުސްމާން އަބްދުﷲ އަވަހާރަވެއްޖެ

ޝައިޚް އުސްމާން އަބްދުﷲ ގެ މޫނު ދެއްކުން މަރުކަޒުގައި، ކަށު ނަމާދު ޢަޞްރު ނަމާދަށް ފަހު