ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ ޖޭއެސްސީއަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ ޖޭއެސްސީއަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

އަބްދުﷲ ދީދީގެ މައްސަލައިގައި މި ކޯޓުގެ އަމުރާ ހިލާފަށް ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއް ބާތިލް: ސުޕްރީމް ކޯޓު

ޖޭއެސްސީއިން އަބްދުﷲ ދީދީ ސަސްޕެންޑް ކުރީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް!؟

އަބްދުﷲ ދީދީ ޖޭއެސްސީގެ ފަސް މެމްބަރަކާ ދެކޮޅަށް ފުލުހަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި

ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވަނިކޮށް ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ މަސައްކަތު ނިކުންނަވައިފި

ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ މަސައްކަތަށް ނިކުންނަވަން ފައްޓަވައިފި

އަބްދުﷲ ދީދީ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބެންޗަކުން ބައްލަވާ މައްސަލައެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ތާވަލްކޮށްފި

އަބްދުﷲ ދީދީ ބައްލަވާ މައްސަލައެއް، ކުރިއަށް ގެންދަން ތާވަލްކޮށްފި