މަޓާޓޯގެ ރައީސް ކަމަށް އަބްދުﷲ ސުއޫދު

މަޓާޓޯގެ ރައީސަކަށް އަބްދުﷲ ސުއޫދު އައްޔަންކޮށްފި

މަޓާޓޯގެ ރައީސްކަމަށް އަބްދުﷲ ސުއޫދު އިންތިޚާބުކޮށްފި

ކޯލިޝަނުން މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް ނުކުންނާނީ އެކުގައި- އަބްދުﷲ ރިޔާޒް

މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީ ލީޑަރަކަށް އަބްދުﷲ ރިޔާޒް

ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ޔޫ.އޭ.އީ އަށް ވަޑައިގެންފި

ރައީސް ޔާމީން ދުނިޔޭގައި އެބަހުރި، ރައީސް ޔާމީނަކީ ވަރަށް "ވިކެޑް" މީހެއް: އަބްދުﷲ ރިޔާޒް

އަމާޒަކީ ޖޭޕީއަކީ މަޖިލީހުގެ އެންމެ ގިނަ މެމްބަރުން ހިމެނޭ ޕާޓީއަށް ހެދުން: އަބްދުﷲ ރިޔާޒް

ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު އިންޑިއާގެ ރައީސް އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އަބްދުﷲ ޣާޒީ ހައްޔަރުކުރުމުގައި ޒިންމާ ނަންގާވާނީ ކާކުކަމާމެދު އާޒިމާ ސުވާލު އުފައްދަވައިފި