އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ކުރިމަތިލައްވަނީ ތިމަރަފުށި ދާއިރާއަށް

ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް އެމްޑީޕީ މުސްތަފާބެއާ ވާދައަށް ޖޭޕީން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ނިކުންނަވަނީ

އަފްޣާން ސަރުކާރާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން ނޫނީ ގައުމަށް ސުލްޙަ ނުގެނެވޭނެ: އަބްދުﷲ އަބްދުﷲ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން

"މިހާރު" ނޫހުގެ އަބްދުﷲ ސައީދަށް ރައީސް އޮފީހުގެ އިސް މަގާމެއް ދެއްވައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ޚާއްސަ އިންޓަވިއު: ފާރިޝް ރަނިންމޭޓަކަށް ހަދަން މައުމޫން ބޭނުންފުޅުވި

ގާނޫނު އަސާސީ ދިވެހީންނަށް ލިބުނީ ވަކި ބައެއްގެ ބާރު ވަކިތަނެއްގައި އޮވެގެނެއްނޫން: އަބްދުﷲ ރިޔާޒު

ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކަށް ޗައިނާއިން މަރްހަބާ ކިޔައިފި

ފިލްމް އެސޯސިއޭޝަންގެ ޗެއަރޕަރސަންގެ މަޤާމަށް ޝިވާޒް އަބްދުﷲ

އަބްދުﷲ ޔާމީނަކީ ވަގެއް ހޭ ނުވަތަ މިއީ ޖަޒުބާތީ ޕްރޮޕެގެންޑާއެއްހޭ؟