އަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފައްދަވަނީ

އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ޖޭޕީން ވަކިވަނީ

އަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީންވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފައްދަވަނީ

އަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން އިސްވެ ހުރެ އާ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފައްދަނީ

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ހެދުމުގެ ހުއްދައަށް އަބްދުالله ކަމާލުއްދީން އެދިވަޑައިގެންފި

ޑރ. އިޔާޒާމެދު އެޅި ފިޔަވަޅު އިންސާފުވެރިއެއްނޫން: ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަބްދުﷲ

އަބްދުﷲ ގާޒީގެ މައްސަލަ ސާބިތެއް ނުވި

އިސް ގާޒީ އަބްދުﷲ ގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ ސާބިތެއް ނުވި

އަބްދުﷲ ރަސްގެފާނާއި ސީސީ އީރާގުގައި