އަބްދުﷲ ރިޔާޒް މާސްކް އެޅުއްވީ އެކޮޅު ކޮޅުން!

މާލެ އައީ އެކަމަށް އޮންނަ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ ހުއްދަ ލިބިގެން: އަބްދުﷲ ރިޔާޒް

ކޯވިޑް19: ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތުންނާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނާދެމެދު ސަރުކާރުން އެއްވެސް ތަފާނެއް ނުކުރާނެ: އަބްދުﷲ ޝާހިދު

ކަސްޓަމްސް ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގަވާނީ އަބްދުﷲ ޝަރީފް

ކަސްޓަމްސް ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގަވާނީ އަބްދުﷲ ޝަރީފް

ކަސްޓަމްސް ހިންގުން ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އަބްދުﷲ ޝަރީފާ ހަވާލުކޮށްފި

ކަސްޓަމްސް ހިންގަން ވަގުތީ ގޮތުން އަބްދުﷲ ޝަރީފް އާ ހަވާލުކޮށްފި

ކަސްޓަމްސް ހިންގުން އަބްދުﷲ ޝަރީފާ ހަވާލުކޮށްފި

ވަގުތީގޮތުން ކަސްޓަމްސް ހިންގުމަށް ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އަބްދުﷲ ޝަރީފް ހަމަޖައްސައިފި

ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދަށް ހުޅުވިފައިވާ ސިޓީއެއް