ޕީއެންސީގެ ސެނެޓަރު އަބްދުﷲ އިބްރާހިމް އެ ޕާޓީން ވަކިވެ، ޔާމީންގެ ޕީއެންއެފްއަށް

ޕީއެންސީގެ ސެނެޓުން ޑރ. އަބްދުﷲ އިބްރާހިމް އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

އެމްޓީސީސީގެ އެމްޑިީއަކީ އަބްދުﷲ ޒިޔާދު

އެމްޓީސީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ކަމަށް އަބްދުﷲ ޒިޔާދު

ހާޖަރާގެ އަބްދުﷲ ލުތުފީ މާދަމާ މިނިވަން ވާނެ

ފެނަކައަށް މުއާޒް، ގޭހަށް މަދަނީ އަބްދުﷲ، އެމްޓީސީސީއަށް މުބީން

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ އަބްދުﷲ އިބްރާހިމް 2 ހަފްތާ ފަހުން ފެނިއްޖެ، ހާލު ރަނގަޅު

ޗީފް އޮފް ސްޓާފްގެ މަގާމަށް އަބްދުﷲ ފަޔާޒް

ރައީސް މުއިއްޒުގެ ހާއްސަ އެޑްވައިޒަރަކަށް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ އައްޔަންކޮށްފި

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓަރު ކަމަށް ޑރ. އަބްދުﷲ މުއްތަލިބު އައްޔަން ކުރައްވައިފި