އާބަންކޯއިން އަންހެނުންނަށް ކަރަންޓު ސާމާނު މަރާމާތު ކުރަން ދަސްކޮށްދެނީ

ކަރަންޓު ސާމާން މަރާމާތު ކުރަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް އާބަންކޯއިން

ގޭތެރޭގައި ގެންގުޅޭ ކަރަންޓު ސާމާނު މަރާމާތުކުރަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް އާބަންކޯއިން ބާއްވަނީ

އެމްއައިޓީ އާއި އާބަންކޯއިން އަންހެނުންނަށް ކަރަންޓު ސާމާނު މަރާމާތުކުރަން ދަސްކޮށްދެނީ

ޕަވަރ ޖެނެރޭޝަންގެ ކެޕޭސިޓީ ނެތިގެން ކަރަންޓު ކަނޑައިގެން ނުދޭ: ޝަރީފް

ކަރަންޓު ސާމާނަށް އަންހެނުން އަހުލުވެރި ކުރުވުމަށް އާރބަންކޯ އިން ކޯހެއް ފަށަނީ

ހަތަރު ރަށެއްގައި އިރުގެ އަލިން އުފައްދާ ކަރަންޓު ބޭނުންކޮށްގެން އައިސް އުފައްދާ ޕްލާންޓްތަކެއް

ދެ އަހަރުތޭ އާ ކަރަންޓު މަޝްރޫއެއް - ނޫނީ ކަރަންޓު ކެނޑޭހާލަތަށް އައުން ގާތް

އިރުގެ އަލިން އުފައްދާ ކަރަންޓު ބޭނުންކޮށްގެން އައިސް އުފައްދާ ޕްލާންޓްތަކެއް ހަދަން ހަވާލުކޮށްފި

ކަރަންޓު ބިލުގައި ކުނީގެ ބިލު ހިމެނުމުގެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ދަނީ ވަމުން