ކަރަންޓު ބިލް އަދި ފެން ބިލުތަކުގެ ޖޫރިމަނާތައް ރައީސް މައާފުކޮށްދެއްވައިފި

ޓްރާންސްފޯމަރަކުން ވައްކަން ކުރަން އުޅުނު މީހަކު ކަރަންޓުގައި ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ ކަރަންޓު ކެނޑެނީ ސްޓެލްކޯގެ ޓްރާންސްފޯމަރުތަކުން ވައްކަން ކުރާތީ: އެމްޑީ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހުޅުދޫ މީހަކު ހޯދަނީ ރޯދަ މަހު ކަރަންޓު ބޭނުން ކުރުމުގައ

ކަރަންޓު މައި ވިއުގައިގައި ހިމެނޭ ކާބަލްތަކުގެ މައްޗަށް ދަގަނޑު ނުޖަހާ، އެކަމުގެ ގެއްލުމާއި ނުރައްކާ ބޮޑު!

ވައިކަރަދޫއަށް ގެންދިޔަ އާ ޖަނަރޭޓަރު އިންސްޓޯލްކޮށް މުޅި ރަށަށް ކަރަންޓު ދޭން ފަށައިފި

ހަފުތާއަކަށް ފަހު ވައިކަރަދޫއަށް ކަރަންޓު ދީފި

ވައިކަރަދޫ އަށް އާ ޖަނަރޭޓަރެއް ގެންގޮސް ކަރަންޓު ދޭން ފަށައިފި

ކަރަންޓު ކެނޑެނީ ސްޓެލްކޯގެ ޓްރާންސްފޯމަރުތަކުން ވައްކަން ކުރާތީ: އެމްޑީ ރޯދަ މަހު ކަރަންޓު ބޭނުން ކުރުމުގައި ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ ވ. ތިނަދޫ އައު އިންޖީނުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި ސްޓެލްކޯއިން މީޑިއާތަކަށް ފައިސާ ދެނީ ސިއްރުނެއް ނޫން: ޝަ

ވައިކަރަދުއަށް އާ ޖަނަރޭޓަރއެއް ގެންގޮސް، މުޅި ރަށަށް ކަރަންޓު ދީފި

ރަޝިޔާއިން ޙަމަލާދީ ހަރްކިވުން ކަރަންޓު ކަނޑައިލައިފި