މާލެ ސަރަހައްދުން ކަރަންޓު ކެނޑުން މަދުކުރުމަށް މަޝްރޫއެއް ފަށަނީ

މާލޭ ސަރަހައްދުން ކަރަންޓު ކެނޑޭވަރު މަދުކުރުމަށް ސްޓެލްކޯގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް

މާލެ ސަރަހައްދުން ކަރަންޓު ކެނޑުން މަދުކުރުމަށް މަޝްރޫއެއް ފަށަނީ

ސޯލާ ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދައި ބޭނުންކުރުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާހްކޮށްފި

ސްނޯގެ ތޫފާނަކާ އެކު ޔޫކްރެއިނުގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ހިޔާގެ ފުރަތަމަ ޓަވަރުން މިއަދު ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ!

ސްވިޗު ބަދަލުކުރަން މާދަން ހެނދުނު ހިޔާގެ ޓަވަރު އެކަކުން ކަރަންޓު ކަނޑަނީ

ޓްރާންސްފޯމަރެއްގައި ރޯވެ، ހިޔާ ޓަވަރުތަކަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ޓްރާންސްފޯމަރެއްގައި ރޯވެ، ހިޔާގެ ބައެއް ޓަވަރުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ޓްރާންސްފޯމަރެއްގައި ރޯވެ، ހިޔާގެ ޓަވަރުތަކަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ