އިނގުރައިދޫ ކަރަންޓު މައްސަލަ ހައްލު ކުރަން މަސައްކަތް ކުރަނީ

ކަރަންޓުގެ ވިއުގަ އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް، ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ

ހުށަހެޅި ޝަކުވާތައް ބެލުމުން އެނގުނީ ކަރަންޓު ބޭނުންކުރި މިންވަރު އިތުރުވިކަން: ސްޓެލްކޯ

ކަރަންޓު ބިލު ބޮޑުވެގެން، 6700އަށްވުރެ ގިނަ ޝަކުވާ

ކަރަންޓު ބިލާއެކުގައި ޝަކުވާގެ 659 ކޯލާއި 6،135 މެސެޖް

ކަރަންޓު ބިލުތަކާއި ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ސްޓެލްކޯއަށް 6،794 ޝަކުވާ!

ކަރަންޓު ބިލުތަކާ ގުޅޭ 6،500 އަށްވުރެ ގިނަ ޝަކުވާއަށް ސްޓެލްކޯއިން ޖަވާބުދީފި

ކަރަންޓު ބިލްތަކާ ގުޅިގެން ސްޓެލްކޯ އަށް މިހާތަނަށް 6794 ޝަކުވާ ހުށަހަޅައިފި

ކަރަންޓު ބިލު ބޮޑުވި ކަމަށް ބުނެ މުޒާހަރާ ކޮށްފި

ކަރަންޓު ބިލްތަކާ ގުޅިގެން ހުރި ޝަކުވާތައް ހުށަހެޅުމަށް އެދިއްޖެ