ހަމައެކަނި އަވިން އުފައްދާ ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ އަވަށެއް

ފެލިވަރު އަދި ކޫއްޑޫގެ ކަރަންޓު ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމަށް 2 ގަނަރޭޓަރު ގެނެސްފި

ޖުލައި މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލް އިންތިހާއަށް ބޮޑު!

ޖުލައި މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލުން ސަބްސިޑީ އުނިކުރުން މުރާޖަޢާކުރައްވާ: ޣައްސާން

ބޮޑު ފިނޮޅުގައި ބޯފެނާއި ކަރަންޓު ނެތިގެން މަސައްކަތްތެރިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަނީ!

ބޮޑުފިނޮޅުގައި ފެނާއި ކަރަންޓު ކަނޑާލައިފި، ބިދޭސީން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަނީ

ކަރަންޓު ބިލް ބޮޑުވީ މިހެންވެ! ބިލު ކުޑަކުރެވޭނީ އާންމުންނަށް!

ވިލިމާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކަނޑާލަނީ

ކޮވިޑް19 އާ ގުޅިގެން ގެސްޓް ހައުސްތަކުން ނުދައްކާ ހުރި ކަރަންޓު ބިލާއި ފެން ބިލްތައް ދައްކަން ލުއިތަކެއް