މާދަމާ ހެނދުނު މާލޭގެ ދެ ސަރަހައްދަކުން ކަރަންޓު ކެނޑޭނެ: ސްޓެލްކޯ

ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ، މައްސަލަ ހައްލުކުރަން 2 ދުވަސް ނަގާނެ: ސްޓެލްކޯ

ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ: ސްޓެލްކޯ

މުޅި އެއަޕޯޓުން އެއް ގަޑިއިރަށް ކަރަންޓު ކަނޑާލަނީ

ވީ.އައި.އޭއިން މިއަދު ހަވީރު 5އިން ފެށިގެން 1 ގަޑިއިރަށް ކަރަންޓު ކަނޑާލަނީ!

ކަރަންޓު ކެނޑުނީ ކެޕޭސިޓީ ނެތިގެން ނޫން - ޝަރީފް

ކަރަންޓު ކެނޑުމުގެ މައްސަލައަށް ދެ ދުވަހެއް ތެރޭ ދާއިމީ ހައްލެއް ލިބޭނެ: ސްޓެލްކޯ

ވީއައިއޭ އިން އެއް ގަޑިއިރަށް ކަރަންޓު ކަނޑާލަނީ

މާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑުމުގެ ސަބަބުން ތިން ސްކޫލެއްގެ ކިޔެވުން މެދުކަނޑާލައިފި

ކަރަންޓު ކެނޑުނީ ދިމާވި އާތު ފޯލްޓަކާ ހެދި: ސްޓެލްކޯ