ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ، ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ރައްޔިތުން ކުރާ ހޭދަ ކުޑަކޮށްދިނުން: ރައިސް

އެއާޕޯޓަށް ދިމާވި ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްފި

ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރުމާ ބެހޭ ގަރާރު ބަލައިގަނެފި

ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރުމާ ބެހޭ ގަރާރު މަޖިލީހަށް ބަލައިގަނެފި

ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރުމާ ބެހޭ ގަރާރު މަޖިލީހަށް ބަލައިގެންފި

ކާބޯތަކެއްޗާއި ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮކުރަން ބަޖެޓުގައި

ކަރަންޓުގެ އަގުހެޔޮކުރުމާ ބެހޭ ގަރާރެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

އައްޑޫގައި 20 މެގަވޮޓުގެ ކަރަންޓުގެ މަޝްރޫއެއް ފެއްޓުމަށް ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި

އައްޑޫ ކަރަންޓުގެ މަޝްރޫޢު ޗައިނާ ކުންފުންޏަކާއި ހަވާލުކޮށްފި