ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައިވާ ގުރައިދޫއަށް އިންޖީނެއް ގެންގޮސްފި

ދ މީދޫގައި 240 ވޯޓްގެ ޖެނަރޭޓަރ ސެޓެއް ބަހައްޓާ، ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްފި

ކަރަންޓުގެ ބޮޑު ބިލާ އެކު ޝަކުވާ އިތުރުވެއްޖެ

ރަމަޟާންމަހު ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތަށް ދިމާވެދާނެ މައްސަލައަކަށް ފެނަކައޮތީ ތައްޔާރަށް

ހުރިހާ އަވަށަކަށް ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީފި

ލަންދުއަށް އާ ޖަނަރޭޓަރެއް ގެނެސް ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްފި

ލަންދޫގައި އައު ޖަނަރޭޓަރެއް ބަހައްޓާ ކަރަންޓުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކޮށްފި

ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އާ ޖަނަރޭޓަރެއް ލަންދޫއަށް ގެންދަނީ

ކަރަންޓުގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށްދޭން ސްޓެލްކޯއިން ކަނބަލުންނަށް ދަސްކޮށްދެނީ

އޮޅުވެލިފުށީގައި އެންޓަނާއަކަށް ހޮނުއަޅައި، ރަށުން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިއްޖެ