“ހދ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ނެއްލައިދޫން ތައްޔާރުވާއިރު ކަރަންޓުގެ ދަތިކަން ހައްލުނުވޭ” -ނާޘިމް-

ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ފެނަކައިގެ ޓެކްނިކަލް ޓީމެއް ނެއްލައިދޫއަށް ދަނީ

އޭދަފުށީގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުވެއްޖެ

ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެ ވެލިދޫގައި އާ ޖަނަރޭޓަރެއް ބަހައްޓަނީ

ކަރަންޓުގެ އަގު ފަގީރުންނަށް ހެވެއްނުވި

ލަންކާގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ އަދިވެސް ހައްލެއް ނުވޭ: އޮފިޝަލް

އައްޑޫގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ދެ ޖަނެރޭޓަރު ގެންގޮސްފި

ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އައްޑޫ އަށް ދެ ޖެނެރޭޓަރު ގެނެސްފި

ސަރުކާރުން ކަރަންޓުގެ އަގުހެޔޮކޮށްފި

ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ