ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެ ވެލިދޫގައި އާ ޖަނަރޭޓަރެއް ބަހައްޓަނީ

ކަރަންޓުގެ އަގު ފަގީރުންނަށް ހެވެއްނުވި

ލަންކާގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ އަދިވެސް ހައްލެއް ނުވޭ: އޮފިޝަލް

އައްޑޫގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ދެ ޖަނެރޭޓަރު ގެންގޮސްފި

ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އައްޑޫ އަށް ދެ ޖެނެރޭޓަރު ގެނެސްފި

ސަރުކާރުން ކަރަންޓުގެ އަގުހެޔޮކޮށްފި

ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ

މާޗް މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި: ރައީސް

ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އިއުލާން ކުރައްވައިފި

ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ