އަވިން އުފައްދާ ކަރަންޓުގެ އަގު ހޮޔެވެފައި އިތުބާރު ބޮޑުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން، އެ ސިޓީގެ ކަރަންޓުގެ ޙާލަތު ބަލައިފި

ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރަނީ

ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަރަންޓުގެ އަގު ކުޑަކުރެވޭނެ: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އާ ބަޖެޓްގައި ކާޑާއި ކަރަންޓުގެ އަގުހެޔޮ ކުރުމަށް 500 މިލިއަން ރުފިޔާ

ކާޑާއި ކަރަންޓުގެ އަގުހެޔޮ ކުރުމަށް 500 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ފައިސާ!

ކާޑާއި ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮކުރަން ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިފި

މީދޫގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދީފި

މީދޫގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދަން ޖަނަރޭޓަރުތައް ފޮނުވަނީ

ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެ، ރ. މީދޫއަށް އާ ޖަނަރޭޓަރެއް ފޮނުވަނީ