ރައީސް ޔާމީންގެ ރިޔާސީ ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން ކަރަންޓުގެ ޙިދުމަތަށް ބޮޑު އިންގިލާބެއް އަންނާނެ- ލަމްޢާން

ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތަށް ބޮޑު އިންގިލާބެއް އަންނާނެ: ފެނަކަ

ރައީސް ޔާމީން ގެ މި ރިޔާސީ ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން ކަރަންޓުގެ ޙިދުމަތަށް ބޮޑު އިންގިލާބެއް އަންނާނެ- ލަމްޢާން

ރައީސް ޔާމީންގެ ރިޔާސީ މި ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތަށް ބޮޑު ރެވިލިއުޝަނެއް އަންނާނެ: ލަމްޢާން

އެންމެ ރައްޔިތަކުވެސް ކަރަންޓުގެ އަލިން މަހުރޫމުވެފައި ހުރުމަކީ އަދުގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ސިޔާސަތެއް ނޫން: ޑީއެމްޑީ ލަމްޢާން

ރަށްރަށުގެ ކަރަންޓުގެ ޙާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޖަނަރޭޓަރު ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ފޯރުކޮށްދީފި

ގުރައިދޫއަށް ދިމާވާ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް 600 ކިލޯވޯޓުގެ ޖަނަރޭޓަރެއް ގެންގޮސްފި

ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައިވާ ގުރައިދޫއަށް އިންޖީނެއް ގެންގޮސްފި

ދ މީދޫގައި 240 ވޯޓްގެ ޖެނަރޭޓަރ ސެޓެއް ބަހައްޓާ، ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްފި

ކަރަންޓުގެ ބޮޑު ބިލާ އެކު ޝަކުވާ އިތުރުވެއްޖެ