ވިލިނގިލީ ރައްޔިތުން ތިބީ 24 ގަޑިއިރުގެ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތަށް ފެންބޮވާގަނެފައި!

ކަރަންޓުގެ އަގު ފެނަކައިން ނަގާފައިވަނީ ގަވާއިދާއި ހިލާފަށް: އޮޑިޓް ރިޕޯޓު

ޣައްޒާގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރަން ޤަތަރުން ތެޔޮ ފޮނުވައިފި

ފެނަކައިން ކަރަންޓުގެ އަގު ނަގާފައިވަނީ ބޮޑުކޮށް: އޮޑިޓް ރިޕޯޓު

ކަރަންޓުގެ މައްސަލައިގައި ލައްމާންގެ ބަސް: "މައުލޫމާތު ހޯދަން ކަލޭ ގުޅާ އިބޫ އަށް"

ފެނުގެ އަގާއި ކަރަންޓުގެ އަގު ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް ހެޔޮކޮށްދޭނަން- ރައީސް ޔާމީން

ހުރިހާ ރަށެއްގެ ކަރަންޓުގެ 50 އިންސައްތަ އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް ހަދާނަން – ރައީސް

މަޑަވެލީ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ މިއަދު ހައްލުވާނެ: ފެނަކަ

ކަރަންޓުގެ ޑިމާންޑާ އެއްވަރަށް ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރާނަން - ސްޓެލްކޯ

ތެލުގެ ޑިއުޓީ ކަނޑާލައި، ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރާނަން: އިބޫ