އައްޑުއަށް ބޭނުންވާ ކަރަންޓުގެ ތެރެއިން 11 މެގަވޯޓު އުފައްދާނީ އިރުގެ ހަކަތައިން: ޑރ.ޙުސައިން

ބޮޑުފިނޮޅުގައި ތިބި ބިދޭސީންގެ ކެއިންބުއިމަށް ހުރަސްއަޅައި ފެނާއި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ކަނޑާލި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤްކުރުމަށް ވަކީލުން ގޮވާލައިފި

ބޮޑުފިނޮޅުގައި ތިބި ބިދޭސީންގެ ކެއިންބުއިމަށް ހުރަސްއަޅައި ފެނާއި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ކަނޑާލި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤްކުރުމަށް ވަކީލުން ގޮވާލައިފި

ކަރަންޓުގެ އިސްރާފު ކުޑަކޮށްފިނަމަ ބިލުން %20-%30 ކުޑަކުރެވޭނެ - ސްޓެލްކޯ

ހުޅުމާލެ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ ހުންނަ ސަރަހައްދުން މިއަދު ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ކެނޑިދާނެ: ސްޓެލްކޯ

ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރެވިއްޖެ: މުޣުނީ

މި ސަރަޙައްދުން ކަރަންޓުގެ އަގު އެންމެ ބޮޑު ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ

އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ކުރިއަރުވައި ކަރަންޓުގެ ހަރަދު ކުޑަކުރަން ފަންޑެއް ގާއިމްކުރަން ހުށަހެޅި ބިލު ބަލައިގެންފި

ރ. މީދޫގެ ކަރަންޓުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް 600 ކިލޯވޯޓުގެ ޖަނަރޭޓަރެއް ގެނެސްފި

ފެނާއި ކަރަންޓުގެ ޑިސްކައުންޓަށް 60 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހަރަދު ކޮށްފި