ސިމާދު މަރުވީ ވަގުން ހިފަން ޖެހި ކަރަންޓު ދަންތުރައެއްގައި ޖެހި: އާންމުން

ވިލިނގިލީ ހަރުގެއިން ފެނުނު މީހާ އޮތީ މަރާލާފައި، ހަށިގަނޑުގައި ކަރަންޓު ޖައްސާފައި ކަހަލަ ނިޝާންތަކެއް

ވަގުތީ ހައްލަކާ އެކު ފުވައްމުލަކަށް ކަރަންޓު ދީފި

ޓްރާންސްފޯމަރުތަކެއްގައި މައްސަލަޖެހި ފުވައްމުލަކުގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ތިން ގަޑިއިރަށް ފަހު، ވެލާނާ އެއާޕޯޓަށް ކަރަންޓު ލިބިއްޖެ

ވެލާނާ އެއާޕޯޓުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ވީއައިއޭއިން ކަރަންޓު ކެނޑި، ބައެއް އޮޕަރޭޝަންތައް ހުއްޓުމަކަށް

ވެލާނާ އެއާޕޯޓުން ކަރަންޓު ކެނޑި، އޮޕަރޭޝަންސްތައް މެދުކެނޑުމަކަށް އަތުވެއްޖެ

މާލޭ ސަރަޙައްދުގެ ކަރަންޓު އެއް ވިއުގައަކުން ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް 5 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިމޭނެ- ސްޓެލްކޯ

މާފުށީ ކަރަންޓު ފޮއްޓެއްގައި ރޯވެ ރަށުގެ ބަޔަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ