އާޖެންޓީނާ އާއި އުރުގުއޭގެ އެތައް މިލިއަން މީހުންނަށް ކަރަންޓު ކެނޑުނު މައްސަލަ ބަލަނީ

އާޖެންޓީނާއާއި އުރުގުއޭއިން ކަރަންޓު ކެނޑި ދެ ގައުމު އަނދިރީގައި

ކަރަންޓު ބިލްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ވަކި ހާއްސަ ކައުންޓަރެއް ސްޓެލްކޯގައި ގާއިމްކޮށްފި

ހެޔޮ އަގުގައި ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް އެބަދޭ: މިނިސްޓަރު

ޖެނެރޭޓަރު ޓެސްޓުކުރާތީ މާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ

ކަރަންޓު ސްޕާކެއްގެ ސަބަބުން ހޯރަފުށީ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ފޮއްޓެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

ހޯރަފުށީގައި ކަރަންޓު ފޮއްޓެއްގައި ރޯވެ ބައެއް ގެތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ދިގުރަށަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވެ ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ދިގުރަށުގައި ގެތަކަށް ފެން ވަދެ، ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

މަޑަވެލީގައި ފެން، ކަރަންޓު އަދި ނަރުދަމާ ގާއިމްކުރުން ފެނަކައަށް