އަނެއްކާވެސް‮ ‬މުޅި‮ ‬މީދޫ‮ ‬އިން‮ ‬ކަރަންޓު‮ ‬ކެނޑިއްޖެ

ގެމަނަފުށީގައި ކަރަންޓު ކެނޑޭ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައި

އުނގޫފާރު ރައްޔިތުންނަށް ރޯދަމަހުގެ ކަރަންޓު ހިލޭ

އުނގޫފާރު ރައްޔިތުންނަށް ރޯދަމަހުގެ ކަރަންޓު ހިލޭ

އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ ރޯދަ ހަދިޔާ: މުޅި ރަށަށް ކަރަންޓު ހިލޭ

ޖަނަރޭޓަރުތަކަށް ބާރުބޮޑުވެ މުޅި ރަށުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ކަރަންޓު ބުރުމާއެއް ވަގަށްނަގައި ވިއްކި މީހަކު ބަންދު ކޮށްފި

އަހަރެމެންގެ ކަރަންޓު ހާލަތު ރަނގަޅު ކޮށްދޭނީ ކޮން ސަރުކާރަކުން؟

ހޫނު ގަދަވާތީ މާލޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ: ސްޓެލްކޯ

ލޯޑު ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑޭނެ - ސްޓެލްކޯ