ޖެނަރޭޓަރަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެފައިވާތީ ރަށުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ ފެނަކ

ކަމަދޫ ގޭގޭގެ ކަރަންޓު ބިލަށް އިތުރުކޮށްގެން ފައިސާ ނަގައިފި

ކަރަންޓު ދިޔައީ ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކުން: އެމްއޭސީއެލް

ވީއައިއޭ އިން ކަރަންޓު ކެނޑި، ހިދުމަތަށް ބުރޫ އަރައިފި

ވީއައިއޭ އިން ކަރަންޓު ކެނޑި، ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެއްޖެ

އެޖެންޑާ 19ގެ ދަށުން ކަރަންޓު ޔުނިޓެއްގެ އަގު 2.50ރ އަށް ހެދީމަ ވާނެގޮތް މިއޮތީ!

ކަރަންޓު ކެނޑުނުނަމަވެސް އޮޕަރޭޝަނަށް ބުރުލެއް ނާރާ: އެމްއޭސީއެލް

އެއާޕޯޓުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

މާވާރުލު އެއާޕޯޓަށް ފެނާއި ކަރަންޓު ދޭން ފެނަކަ އަށް