މާލޭ ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކުން މިއަދު ކަރަންޓު ކަނޑާލަނީ

މާލޭ ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކުން މިއަދު ކަރަންޓު ކެނޑޭނެ

މިއަދު ހެނދުނު 9 ން މެންދުރު 12 އަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް ސަރަހައްދުން ކަރަންޓު ކެނޑޭނެ

ބިލު ނުދެއްކުނަސް ފެނާއި ކަރަންޓު ނުކަނޑަން ގޮވާލައިފި

ކޮވިޑް 19: މެލޭޝިއާގައި އިންޓަނެޓް ހިލޭކޮށް، ހަ މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލުން ޑިސްކައުންޓް

ކަރަންޓު ބިލުތައް އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވަން ސްޓެލްކޯއިން ނިންމައިފި

ސްޓެލްކޯ އިން ކަރަންޓު ބިލްގެ މެސެޖް ފޯނަށް ފޮނުވަނީ

ސްޓެލްކޯއިން ކަރަންޓު ބިލު ކަސްޓަމަރުންގެ ފޯނަށް ފޮނުވަން ފަށަނީ

ކަރަންޓު ބިލާއި ފެންބިލުން ބޮޑު އިނާޔަތެއް ދެނީ .

ފެނާއި ކަރަންޓު ބިލުން ބައެއް ސަރުކާރުން ދައްކައިދެނީ