ސްޓްލްކޯއިން މިސްކިތްތަކަށް ޑޮމެސްޓިކް ރޭޓުގައި ކަރަންޓު ދެނީ

ރޯދަމަހާއި ދިމާކޮށް، މިސްކިތްތަކުގެ ކަރަންޓު ބިލަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް

މިސްކިތްތަކުގެ ކަރަންޓު ބިލުތައް އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ކުޑަކުރަނީ

މިސްކިތްތަކުގެ ކަރަންޓު ބިލަށް ބޮޑު ލުޔެއް ދެއްވުމަށް ނިންމަވައިފި

ކޫއްޑޫގައި މަސްވެރިން ކުރަމުންދާ އިހުތިޖާޖު: ފައިސާ ނުދީފިނަމަ ކަރަންޓު ކަނޑާލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރުދީފި!

މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ނުދިނުމުން, މިއަދު މުޅި ކޫއްޑޫއިން ކަރަންޓު ކަނޑާލަން, އިހުތިޖާޖު ކުރަމުންދާ މަސްވެރިން ތައްޔާރު ވެއްޖެ

ރައީސް ފުވައްމުލަކަށް: ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކޮށް ވިދާޅުވީ އުންމީދީ ވާހަކަފުޅުތަކެއް ރައީސް ފުވައްމުލަކަށް: މަގު ހެދުމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި ފުވައްމުލަކުގެ ކަރަންޓު މައްސަލައަށް 12 ދުވަސް: ފެނަކައިން ދެއްކީ ކުރީ ސަރުކާރުގެ ދޯހަޅިކ

ރައީސް ފުވައްމުލަކަށް: މަގު ހެދުމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި ފުވައްމުލަކުގެ ކަރަންޓު މައްސަލައަށް 12 ދުވަސް: ފެނަކައިން ދެއްކީ ކުރީ ސަރުކާރުގެ ދޯހަޅިކަން މަސީއިން ރައީސް މުޢިއްޒުއަށް “ބޮޑު ރަސްގެފާނުގެ ލަޤަބް އަރުވައިފި ދިވެހި ގައުމިއ

ފުވައްމުލަކުގެ ކަރަންޓު މައްސަލައަށް 12 ދުވަސް: ފެނަކައިން ދެއްކީ ކުރީ ސަރުކާރުގެ ދޯހަޅިކަން މާއުނގޫދޫ ބަނދަރުގެ 53 އިންސައްތަ ނިމިއްޖެ މަސީއިން ރައީސް މުޢިއްޒުއަށް “ބޮޑު ރަސްގެފާނުގެ ލަޤަބް އަރުވައިފި ދިވެހި ގައުމިއްޔަތު އިޢާދަކުރުމަށްޓަކައި ތިން އެޖެންސ

ސްޓެލްކޯގެ ހާއްސަ ޓީމަކުން ގޮސް ދުވާފަރުގެ ކަރަންޓު މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ކަރަންޓު ދީފި