ފުނަދޫގައި ދޮޅު ގަޑިން ދޮޅު ގަޑިން ކަރަންޓު ކެނޑޭނެ، މާދަމާ ސްކޫލްގައި ކިޔެވުން ވެސް ނެތް

ގޮއިދޫ، ފުޅަދޫ އަދި ފެހެންދޫގެ ކަރަންޓު އެއް ވިއުގައަކުން ގުޅާލާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ޑިމާންޑާ އެއްވަރަށް ކަރަންޓު ދިނުމަށް ހިމަންދޫއަށް އާ ޖަނަރޭޓަރެއް ގެންގޮސްފި

ސޭވް ދަ ޑްރީމްގެ ވެރިންނަށް ފެނާއި ކަރަންޓު ދީފި

ބ.އަތޮޅުގެ 3ރަށެއްގެ ކަރަންޓު އެއްވިއުގައަކުން ގުޅާލަނީ

ގޮއިފުޅަފެހެންދޫގެ ކަރަންޓު، ވިއުގާއަކުން ގުޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ހއ.ބާރަށް، ނ.މިލަދޫ އަދި ވެލިދޫގެ ކަރަންޓު މައްސަލަ ޙަލުކުރުމަށް ޖަނަރޭޓަރު ފޮނުވައިފި

ވެލިދޫ ކަރަންޓު މައްސަލައަށް ހައްލެއް ގެންނަން 800 ކިލޯވޮޓްގެ ޖަނަރޭޓަރެއް ގެންގޮސްފި

4 ލައްކަ ރުފިޔާގެ ކަރަންޓު ބިލެއް ފެނަކައިން ގެއަކަށް ފޮނުވައިފި

ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ދިމާވެ މެދުކަނޑާލި 3 އަދި 4 ވަނަ ޓަވަރަށް މާދަމާ ކަރަންޓު ދެނީ