ސްޓެލްކޯގެ ކަރަންޓު ބިލްގައި ކުނީ ފީ ހިމެނުން

ކަރަންޓު ބިލުގައި ކުނި ބިލު ހިމެނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ދެން ފޮނުވާ ކަރަންޓު ބިލެއްގައި ކުނީގެ ފީ ހިމެނޭނެ

ސްޓެލްކޯ އިން ދެން ކަރަންޓު ބިލު ފޮނުވާނީ ކުނި ނެގުމުގެ ފީ ހިމަނައިގެން

ކުނި ބިލާއި ކަރަންޓު ބިލު އެއްކޮށްލާ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ޖޫން މަހުން ފެށިގެން ކުންޏާއި ކަރަންޓު އެއް ބިލެއްގައި

ޖޫން މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލާއެކު ކުނީގެ ބިލު އަންނާނެ، މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ އަންގާ!

ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ސްޓެލްކޯއާ އެއްހަމައަކަށް އާދެވޭނެ ބަޔަކު ރާއްޖޭގައި ނެތް: ޝަރީފް

ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ސްޓެލްކޯއާ އެއްހަމަޔަކަށް އާދެވޭނެ ބަޔަކު ރާއްޖޭގައި ނެތް: ޝަރީފް

ސްޕޮޓްލައިޓް | ސަރުކާރު އަތެއް ނެތި ކަރަންޓު އަގަށް އަތެއް ނުފޯރާ