ހޮނިހިރު ދުވަހު މާލެއާއި ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ: ސްޓެލްކޯ

ރަށްރަށުގެ ކަރަންޓު އަގުހެޔޮކުރުމަށް މަޖިލީޙުން ހަ މަސް ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް

މާލެ އާއި ރަށްރަށުގެ ކަރަންޓު އެއްހަމަކުރުމަށް ހަ މަސް

އަގު ހެޔޮކޮށް، މާލެ އާއި ރަށްރަށުގެ ކަރަންޓު ޓެރިފް އެއްހަމަކުރަނީ

މައްޗަންގޯޅިން މާދަމާ ހެނދުނު ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ

ފެނަކައިން ކަރަންޓު މީޓަރު ޓެސްޓު ކޮށްދޭން ފަށައިފި، ރިކުއެސްޓް ލިބޭތާ 6-3 ގަޑިއިރު ތެރޭ ނިމޭނެ

ފެނަކައިން ކަރަންޓު މީޓަރު ޓެސްޓު ކުރަން ފަށައިފި

ސްޓެލްކޯއިން ވަގުތީ ކޭބަލެއް އަޅައި ހިޔާ ޓަވަރުތަކަށް ކަރަންޓު ދީފި

ތިންވަރަކަށް ގަޑިއިރަށް ފަހު ހިޔާ ފްލެޓްތަކަށް ފެނާ ކަރަންޓު ދީފި

ތިން ގަޑިއިރު ފަހުން، ހިޔާ ފްލެޓްތަކަށް ކަރަންޓު ދޭން ފަށައިފި