މާލޭ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކަނޑާލަނީ

ބޮޑު ޖަނަރޭޓަރުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރާތީ މާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑޭނެ - ސްޓެލްކޯ

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން މިއަދު ކަރަންޓު ހިނގައިދާނެ: ސްޓެލްކޯ

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ޖެނެރޭޓަރަކަށް ދިމާވި މައްސަލައެއް ހައްލުކުރާތީ ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ: ސްޓެލްކޯ

ކަރަންޓު އަގު ހެޔޮ ކުރުން

ކަރަންޓު އަގުހެޔޮ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މަޖިލީހުން ފަށައިފި

ކިހާދޫއަށް މިވަގުތު އޮތް ހައްލަކީ ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ ނިސްބަތް މަދުކުރުން: ފެނަކަ

މާކުރަތުގެ ކަރަންޓު ގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެ، ރައްޔިތުން މުޒާހަރާކޮށްފި

އިރުއިރުކޮޅާއި ކަރަންޓު ކެނޑޭތީ ކިހާދޫން ގިނަ ސާމާނުތަކެއް ހަލާކުވަނީ