އެޗްއާރުސީގެ ޑިރެކްޓަރެއް ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރުމުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 60،025 ރުފިޔާ ދެއްކުމަށް ޓްރައިބިއުނަލުން އަންގައިފި

"ރޯޅި" އަލްބަމްގެ ރިމިކްސް ހަދައިގެން ވިއްކާ ކަމަށް ބުނެ، އެކަން ހުއްޓުވައި، ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދެ ލައްކަ ރުފިޔާ ހޯދުމަށް އެދި އަލީ ރަމީޒުގެ ކުރީގެ ޕްރޮޑިއުސަރުގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފި

އަބުރުގެ ދައުވާ މަދަނީ ކުށަކަށް ބަދަލުކުރުން: މަދަނީ ބަދަލުގެ ފައިސާގެ ސީލިންއެއް ކަނޑައެޅުން މުހިންމު: އެމްޖޭއޭ

އަމީނީގޭގައި އަޅާ 16 ބުރީގެ ހޮޓަލުގެ މައްސަލަ: ހޮޓަލުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވައި، ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ނަގައި ދިނުމަށް އެދި އަތިރީހުރާ އިން