ސައިރިކްސްއަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ބިމެއް ދޭން އެ ކުންފުނިން ހުށަހަޅައިފި

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ޖީއެމްއާރަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދޭން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން އާބިޓްރޭޝަންގައި ބުނެފި

ޖާބިރު ހޮނޑައިދޫން ހައްޔަރުކުރުމުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 77.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ދައުވާކޮށްފި

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 77 މިލިއަން ރުފިޔާ ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ނަގައިދިނުމަށް ޖާބިރު އެދެފި

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 1.4 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ނަގައިދޭން ޖީއެމްއާރުން އެދިއްޖެ

އެއާޕޯޓުގެ އެއްބަސްވުން އުވާލުމުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 1.4 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދަން ޖީއެމްއާރުން ހުށަހަޅައިފި

ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 1.4 ބިލިއަން ޑޮލަރު ނަގައިދިނުމަށް ޖީއެމްއާރުން އެދެފި

ޖީއެމްއާރުގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރުމުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 1.4 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދަން އެކުންފުނިން ހުށަހަޅައިފި

ރާއްޖޭގެ ހެޔޮ ބަދަލުގެ ބެލެނިވެރިޔަކީ އެމްޑީޕީ: ނަޝީދު

ރާއްޖޭގެ ހެޔޮ ބަދަލުގެ ބެލެނިވެރިޔަކީ އެމްޑީޕީ: ނަޝީދު