ޑރ. ޖަމީލް އިލްތިމާސްކުރެއްވީ ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުން ރައީސް އިބްރާހީމަށް ސަމާލުވުމަށް

ބޮޑުކަމެއް ޖެހުމުން ސަރުކާރުތަކުން އަމަލުކުރާ ގޮތާއި މެދު ރައްޔިތުން ވިސްނަންޖެހޭ: ރައީސް

ޕީޕީއެމްގެ ލީޑާޝިޕުން ރައީސް ޔާމީނާ ބައްދަލުކޮށްފި، ގަދަކޮށް ރައްޔިތުން ތިބުމަށް އިލްތިމާސްކުރެއްވި

ކުދި ރަށްތަކުގައި ވެސް ތިބީ ރައްޔިތުން، ބާކީ ނުކުރާނަން

ޔާމީން އެދިވަޑައިގަތީ ރައްޔިތުން މާޔޫސްނުވެ ގަދަކޮށް ތިބުމަށް: އަދުރޭ

މިސަރުކާރުން ކުރިއަށްދާ މަގުން ގޮސްގެން ރައްޔިތުން މަގުމަތިނުވާނެ – ރައީސް

ވެރިކަން މިކުރަނީ ތަފާތުކޮށް، އަތޮޅުތެރޭގައި ރައްޔިތުން ތިބިކަން ދަނެގެން: ރައީސް ސޯލިހް

ރައްޔިތުން އެދޭ ތަރައްގީ ގެނެވޭނީ މި ސަރުކާރަށް

ވިލިމާލޭގައި ބަގީގެ ޚިދުމަތް ދޭނީ ރައްޔިތުން އެދޭގޮތަށް ކަމަށް މޭޔަރު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ!

ވިލިމާލޭގައި ބަގީގެ ޚިދުމަތް ދޭނީ ރައްޔިތުން އެދޭގޮތަށް ކަމަށް މޭޔަރު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ!