އެއްވެސް މީހަކު ބަނގުރަލަށް ސަނާ ކިޔައި ހިއްވަރުދީ ހެދުމަކީ ރައްޔިތުން ރުހޭ ކަމެއް ނޫން: އިބްރާހީމް

ނަޝީދު ރުކުމާ އާ ދެކޮޅަށް ހެންވޭރު ގެތަކަށް، ރުކުމާ އެދެނީ ރައްޔިތުން މެހެމާންދާރީ އަދާ ކުރުމަށް

އަލްޖީރިއާގެ ރައީސްގެ ފަސް ވަނަ ދައުރު ހުއްޓުވީ ރައްޔިތުން

"މީދު މަޑުއްވަރީގެ ރައްޔިތުން ތަރައްޤީއަށް ނޫނެކޭ ބުނެގެން ނުވާނެ"

ވޯޓު ކަރުދާހާ މެދު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް އެއްބާރުލުން ދޭންޖެހޭ: އީސީ

ރައްޔިތުން ފުރުސަތު ދޭން ޖެހޭނީ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް: އަދުރޭ

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރަން ޖެހޭ: ގަފޫރު

ރައްޔިތުން އެދޭ ހުވަފެންތައް ހަގީގަތަކަށް ހެދުމަށް، މަޖިލިސް 19 ގައި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ހިއްސާ އޮތުން މުހިއްމު: ޝެއިޚް އިމްރާން

މި ސަރުކާރު ދެމި އޮތްހާ ހިނދަކު އައްޑޫ ރައްޔިތުން ތިބޭނީ ތަނަވަސްކަމާއެކު: ނަޝީދު

ރައްޔިތުން ވޯޓު ދެއްވަންވީ ގައުމީ ވިސްނުން ހުރި ކޯލިޝަނުގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް: މަލީހު