މަސައްކަތް ނުކުރެވޭނަމަ ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު

ރައްޔިތުން ބާރުވެރިކުރުވުމުގެ އިސްލާހީ ހަރަކާތަކަށް އަތުގުޅާލައިފި

ބޮޑު މުސާރަދީފައި އޮންނަ މަޖިލީހަކުން މަސައްކަތް ނުކުރަންޏާ ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވާނެ: މަޖިލިސް ރައީސް

ބޮޑުމުސާރަ ދީފައި އޮންނަ މަޖިލީހަކުން ކަންކަން ނުކުރެވޭނަމަ ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވާނެ: ނަޝީދު

ރައްޔިތުން ބޭނުންވި ކަންކަން މިނިސްޓަރު މަލީހަށް ކޮށެއް ނުދެވުނު: މެމްބަރު އާޒިމް

ރައްޔިތުން ބޭނުންވި ކަންކަން ކޮށެއް ނުދެވުނު، އެހެންކަމުން މަލީހަށް އިތުބާރެއް ނެތް: އާޒިމް

ހިޔާ ފްލެޓްތައް ދިނުމާމެދު ރައްޔިތުން ދެކޭގޮތް ބަލަނީ

މިނިސްޓަރު ނަސީމަށް އުޅެނީ އޮޅިވަޑައިގެން، މިރަށު ރައްޔިތުން މާސްކު އަޅާ: ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލް

ރައްޔިތުން މަޖިލިހުގެ ވަކި ފެކްޝަނަކުން ޤާނޫނު އަސާސީ ތަރިކަ މުދަލަކަށް ހަދިއިފި: މަލީހު

ތުޅާދޫ ރައްޔިތުން އެންމެ ބޭނުމީ ރަށުގައި އެއާޕޯޓެއް އެޅުން