މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒެއް ނުކުރާނެ، އުވާލެވޭނީ ރައްޔިތުން ހިޔާލު ހޯދައިގެން: އޭޖީ

"މަރުގެ ހުކުމް އުވާލެވޭނީ ރައްޔިތުން ބޭނުންނަމަ"

ނަސްރުގެ ދުވަސް: މައުމޫން ވިދާޅުވަނީ ނަސްރު ލިބުނީ ރައްޔިތުން ދެއްކި އެއްބައިވަންތަ ކަމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް

ނަސްރުގެ ސިއްރަކީ ރައްޔިތުން ދެއްކި އެއްބައިވަންތަކަން: މައުމޫނު

ނަސްރުގެ ސަބަބަކީ ރައްޔިތުން ދެއްކި އެއްބައިވަންތަކަން: މައުމޫން

މިއީ ރައްޔިތުން އެކުގަ އިސްލާމް ދީނަށް ނަޞްރުދޭން ކުރިމަތިލާންވީ ވަގުތު!

އާ މާފުށި ހިއްކާ ނިންމާލައިފި، ވަށް މާފުށި ފެށުމުގެ މަގުމަތީގައި، މާފުށީ ރައްޔިތުން ހެވިފައި

ސާފު ބޯފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުވުމަށް އިނގުރައިދޫ ރައްޔިތުން ކުރި އުއްމީދު ހަޤީޤަތަކަށް

އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުން އެންމެ އިތުބާރު ކުރާ ބްރޭންޑަކަށް އަމީތާބް

އެމެރިކާ އާ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަކީ ފަލަސްޠީނު ރައްޔިތުން ޝަހީދުކުރަން ހިތްވަރުދިނުން! ޖަހާނެ ބަޑިއަށް ވަޒަން ލައްވައިދިނުން!