ފައިސާ ޗާޕުކުރަނީ ރައްޔިތުން ބަނޑަށް ޖައްސަން: މެމްބަރު ޝިޔާމު

ފައިސާ ޗާޕު ކުރަނީ ރައްޔިތުން ބަނޑަށް ޖައްސަން: ޝިޔާމް

ރައްޔިތުން މިއަދު މިތިބީ ބިރުވެރިކަމެއްނެތި ހަމަޖެހިގެން - ނާއިބު ރައީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތ. ވިލުފުށީ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުން ވަނީ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ މުހިންމު ކަންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ޙިއްޞާކުރައްވާފައި

ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ ގަބުރު ކޮންނާކަށް ނޫން، ތަރައްގީއާއެކު ކުރިއަށް ދާން: ސައީދު

ރައްޔިތުން އެދެނީ މިޔަރުގެ މަސްވެރިކަމުން ވެސް އާމްދަނީ ހޯދަން: އާމިރު

ޖީހާންގެ ރައްދު އިދިކޮޅަށް: މި ސަރުކާރުން ލޯނު ނަގައިގެން ރައްޔިތުން ބަނޑަށް ޖެހުމުން ސަލާމަތް ކޮށްދިީފި

ބަޖެޓް އޮތް ގޮތަށް ފާސްކޮށްފިނަމަ ރައްޔިތުން ބަނޑަށް ޖެހޭނެ

ރައްކާތެރި ފެނުގެ ނިޒާމަކަށް، އިންނަމާދޫ ރައްޔިތުން ކުރި އިންތިޒާރަށް ނިމުން

ތިން ލައްކަ ހަރަދުވާ ފާލަން، މަހިބަދޫ ރައްޔިތުން ހަދައިދެނީ ހިލޭ ސާބަހަށް