ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ބަދަލު އަނގޮޅިތީމުގެ ބަނދަރަށް ގެނެސްދޭނަން: ރައީސް

ދަރަނި ނުދެއްކިއްޖެ ނަމަ، ރައްޔިތުން ވާނީ ހަނާ: ގާސިމް

ވައުދުތައް ނުފުއްދަ ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ރައީސް ވަޑައިގަންނަވާތީ ރައްޔިތުން އިހްތިޖާޖުކުރަނީ

ފެނަކައަކީ ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ހޯދަން ހަދައިފައި އޮތް ކުންފުންޏެއް ނޫން: ރައީސް ރައީސް ސޯލިހް އަކީ ރައްޔިތުން ޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ޕްރޮޑަކްޓެއް: ރޮޒައިނާ މިއަދު ވޯޓު ނެގި ކަމުގައި ވިޔަސް އެއްބުރުން އިންތިހާބު ކާމިޔާބުވާނެ: ރައީސް މިނިސްޓަރު މައުސޫމު އެމްޑީޕީ

ޖުމްހޫރީޕާޓީގެ ތަރައްގީއަކީ މީގެ ކުރިން ރައްޔިތުން ދެކެފައިނުވާ ފަދަ ތަރައްގީއަކަށް ވާނެ: އަމީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމަކީ ޝަރަފެއް ނޫން، އަމާނާތެއް: ޝަހީމް ފެނަކައަކީ ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ހޯދަން ހަދައިފައި އޮތް ކުންފުންޏެއް ނޫން: ރައީސް ތަހުތުގައި އ

ކަންކަން ކުރާނީ ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތަށް، ޝައްކު ނުކުރޭ: މުއިއްޒު

ކުމުންދޫ ރައްޔިތުން އެދޭނަމަ މުޅިން އާ ބަނދަރެއްވެސް ހަދައިދެވިދާނެ: ރައީސް

އާރްޓީއެލް ބަހުގެ ހިދުމަތް ފަށާ ދިއްދޫ ރައްޔިތުން ހެއްވާލައިފި

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކުން އިވެނީ ވީ ވައުދުތައް ރައްޔިތުން ބޮލަށް ޖެހި ވާހަކަ: ޣައްސާން

ވެރިކަމަށް އަންނަނީ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓުވާކަށް ނޫން:ޑރ.މުއިއްޒު ރައީސް ސޯލިހް އަކީ ރައްޔިތުން ޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ޕްރޮޑަކްޓެއް: ރޮޒައިނާ މިއަދު ވޯޓެއް ނެގިޔަސް، ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވާނަން: ރައީސް ސޯލިހް މިއަދު ވޯޓު ނެގި ކަމުގައި ވިޔަސް އެއްބުރުން