ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތް ރައްޔިތުން ބަލައިގެންފި؛ ރައީސް އިތުރު ދައުރަކަށް ހޮވޭނެ: ޝާހިދު

އަމާންކަން ލިބޭނީ ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުން ގުޅިގެން

ރައްޔިތުން ވިސްނަންވީ މުޖުތަމަޢުގެ ފޭރާން އިޢާދަ ކުރެވޭނޭ ގޮތެއްގެ މައްޗަށް: ޑރ. ޝަހީމް

ވޭވަށު ބަނދަރު ހުޅުވައިފި, ރައްޔިތުން އުފުލަމުންދިޔަ ތަކުލީފު ނިމުމަކަށް

ތަރައްޤީގެ ގިނަ މަޝްރޫއުތައް ހިނގަމުންދާތީ ރައްޔިތުން ތިބީ އުފަލުން: ވޭވަށު ކައުންސިލް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މ.ވޭވަށު ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުން: ތަރައްޤީގެ ގިނަ މަޝްރޫއުތައް ހިނގަމުންދާތީ ރައްޔިތުން ތިބީ އުފަލުންކަމުގައި ކައުންސިލުން ވިދާޅުވި

ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ހިނގަމުންދާތީ ވޭވަށު ރައްޔިތުން ތިބީ އުފަލުން!

ރަތްމަންދޫ ރައްޔިތުން އެދުނީ ބަނދަރަކަށް, ރައީސް ދެއްވީ އެކަމުގެ ޔަގީންކަން

މަޑުއްވަރީ ބަނދަރު ހަދާނީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް: ރައީސް

މުޅި ދައުލަތް ފެއިލް ވުމުން ރައްޔިތުން ޤާނޫނު އަތަށް ނަގަން ފަށައިފި: ނިޒާރު