ޚިޔާނާތްތެރިންނަށް ރައްޔިތުން ނޫނެކޭ ބުނީމަ ޤައުމު ހަލަބޮލިކުރަން ނޫޅޭ: ޝެއިޚް އިލްޔާސް

ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވި ބައަކަށް ބޮޑުތަނުން ރައްޔިތުން ނޫނެކޭ ބުނީމާ ޤައުމު ހަލަބޮލިކުރަން ނޫޅެ ތައުބާވުން މާރަނގަޅު: ޝައިޚް އިލްޔާސް

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ގެއަށް ވުރެ މަތިވެރި ގެއެއް ރާއްޖެއަކު ނުހުންނާނެ – ނަޝީދު

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ސިފައިން ކުރި މަސައްކަތަށް ރައްޔިތުން ފަޚުރުވެރިވޭ:ޝަމާލް

ފަރަންސޭސި ރައްޔިތުން އިންސާފާއި އިޖްތިމާއީ އަދާލަތު ހޯދުމަށް ގުރްބާންވަނީ

ޗައިނާއިން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކެނެޑާގެ ދެ ރައްޔިތުން ދޫކޮށްލަން އެމެރިކާއިން ގޮވާލައިފި

ރައީސް ޔާމީން ކޮށްފައިވާ 'ވައްކަން' ހަނދާންކޮށްދޭން ރައްޔިތުން ނުކުމޭ: އެމްޑީޕީ

ރައީސް ޔާމީނަކީ ރައްޔިތުން ދޫކުރައްވާފައި ފިލާވަޑައިގަންނަވާނެ ބޭފުޅެއްނޫން – އަދުރޭ

ރައީސް ޔާމީނަކީ ރައްޔިތުން ދޫކުރައްވާފައި ފިލާވަޑައިގަންނަވާނެ ބޭފުޅެއްނޫން – އަދުރޭ

މުލީ އިން ކަރަންޓު ކެނޑިފައި، ރައްޔިތުން ދަނީ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅު ކުރަމުން