ރިސޯޓުތަކާއި ރައްޔިތުން ގުޅިގެން މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން ބައްދަލު ކުރަނީ

ނުބައި ކަންކަމަށް ވާގިވެރިވާން ރައްޔިތުން ނުތިބޭނެ: ޤާސިމް

ޝެއިޚް އިމްރާން ކޮންމެ ފަދަ ކަމެއްވެސް ކޮށްފާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުން މިއަދު ގަބޫލު ކުރޭ: ރައީސް ޔާމީން

ސަލަފްގެ ދިފާއުގައި ރައްޔިތުން ތެދުވަންޖެހޭ: އަބްދުއްރަހީމް

ދިވެހި ރައްޔިތުން އަންނަނީ ނިކަމެތިކަން އިހުސާސް ކުރަމުން: މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް

އާއްމު ރައްޔިތުންގެ އަތުން އިންކަމް ޓެކްސް ނެގުމަކީ ރައްޔިތުން އިތުރަށް ނިކަމެތިވާނެ ކަމެއް: ސިޔާމް

ބަޖެޓް 2020: ބަނދަރާ، ނަރުދަމާއާ އެކު ކިހާދޫ ރައްޔިތުން ހެއްވާލާނެ – ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މަޑިފުށީ ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

ގިރިފުށިން އައި ވަޒަނާއެކު ހިންމަފުށީ ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވުމެއްގެ ތެރޭގައި

އާންމު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ފުލުހުންނާއި މުލީ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ހިންގިދާނެ ޕްރޮގްރާމްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި