ނައިބު ރައީސުންނަށް 35،000 ރުފިޔާ ދޭން ނިންމުމާއެކު ރައްޔިތުން ރަތަށް އެރިއިރުވެސް މެމްބަރުންނަށް އޯކޭ

"ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް"

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ނިންމުނީ ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ކަމަށް ރައްޔިތުން މިއަދު ގަބޫލުކުރޭ: މަޚުލޫފް

އައްޑޫ ރައްޔިތުން ތިލަފަތުގެ އެއްކޮޅަށް އެޅީ ޕާޓީ ފިކުރު، ފައިސާއެއް ނޫން: މުސްތަފާ

މި ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ކަމެއް އައްޑޫ ރައްޔިތުން ނުުރާނެ: ޔަސްރިފް

ނެއްލައިދޫން ފެން ހުސްވެ ރައްޔިތުން ފެނަށް ޖެހިއްޖެ.

ނެއްލައިދޫން ފެން ހުސްވެ ރައްޔިތުން ފެނަށް ޖެހިއްޖެ.

ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރުން އުފެއްދުމަކީ ޔުނިވަރސިޓީއާމެދު ރައްޔިތުން ކުރާނެ އުންމީދެއް: ރައީސް Khaassa Doctarun ufedhdhumakee University aa medhu rayyithun kuraane ummeedheh: Raees

މުންޑޫ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ރައީސްއާ ހިއްސާ ކުރައްވައިފި

"އިންތިހާބުން އަންގައިދިނީ ރައްޔިތުން، ރައީސް ސޯލިހަށް ކުރާ އިތުބާރު"