ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ރައްޔިތުން އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންދިއުމަށް އިތުރު ދަތުރެއް ބާއްވަނީ

އިންޑިއާ ރައްޔިތުން ގައުމަށް ގެންދަން އިތުރު ދަތުރުތަކެއް

ޖަމީލް އެމްޑީޕީއަށް: އަނިޔާވެރިކަން ބަލަން ރައްޔިތުން މަޑުން ނުތިބޭނެ

ވެރިން ތިބީ ކޯޅުމެއްގައި، ރައްޔިތުން ތިބީ މާޔޫސްވެ ގޮތް ހުސްވެފައި: ޔާމީން ރަޝީދު

ދުންފަތުން ރައްޔިތުން ސަލާމަތްކުރަން ދުނިޔޭގެ ފެންވަރަށްވުރެ މަތިންނާ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގަ ރާއްޖޭގަ އަޅާފަވާ ބައެއް ފިޔަވަޅުތައް!

މުސްތަފާގެ އިންޒާރު: މިސްކިތްތައް ހުޅުވުމަށް ގޮވާލާ ރައްޔިތުން މަގު މައްޗަށް ނިކުންނަން ޖެހިދާނެ!

އިންޑިއާ ރައްޔިތުން ގެންދިއުމަށް އިތުރު މަނަވަރެއް ރާއްޖެ އަންނަނީ

ކޯވިޑް-19: އިންޑިއާ ރައްޔިތުން ގެންދިޔުމަށް އަސްކަރީ މަނަވަރެއް އަނެއްކާވެސް އަންނަނީ

މަސްމާރުކޭޓު ހުޅުވީ ރައްޔިތުން މަސްގަތުމަކަށް ނޫން! ހަމައެކަނި ޑެލިވަރީކުރަން!: މޭޔަރ ޝިފާ

ސިފައިންނަކީ ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރާއި އިޙްތިރާމް ލިބިފައިވާ ބައެއްކަން ރައްޔިތުން ހިއްސާ ކުރާ އިހްސާސްތަކުން އެބަ އިނގޭ: މިނިސްޓަރ މާރިޔާ