ހިތާމައިގެ ދަނޑިވަޅު ދިވެހި ރައްޔިތުން ތިބީ ލެބަނަންގެ ރައްޔިތުންނާއިއެކު: ރައީސް ޞާލިޙް

މުޒާހަރާތައް މެދުކަނޑާލަން ރައްޔިތުން ވަނީ ނިންމާފައި: އަދުރޭ

ދަނގެތީގެ ރައްޔިތުން ބޭނުން ކުރުމަށް 14،000 މާސްކު ނާޒިމް ހަދިޔާކޮށްފި

ރައްޔިތުން ޖުރުމަނާކުރުމުގެ ކުރިން ކޮރޯނާއަށް ބިރުކަނޑުވާލި މަޖިލީހާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ!

ޓެކްސް ފައިސާ ނަގައިގެން ތިބެ، ޕާޓީތަކުން ހާރިޖީ ކަންކަމާ ބެހޭނަމަ ރައްޔިތުން ނިކަމެތިވާނެ: މޫސަ

އައްޑޫ މީދޫ ފަޅުތެރޭގައި އުފެދުނު ހުރާގަނޑަށް ރައްޔިތުން ނަމެއް ދީފި

ރައްޔިތުން ނުކުމެ މުޒާހަރާ ކުރި ފަހުން ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

އިގްތިސާދީ ހަރަކާތް އަވަސްނުކޮށްފިނަމަ އައްޑޫ ރައްޔިތުން ހާލުގައި ޖެހޭނެ: އުމަރު

ރައްޔިތުން އެތައް ގެއްލުމެއް ތަހައްމަލް ކޮށްފި، ޙާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވުމަށް ފުރުޞަތު ނުދެއްވާ: ނައިބު ރައީސް

ރައްޔިތުން މަގުމައްޗަށް ނިކުތީ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުން މަގުމަތިކޮށް ނިކަމެތި ކުރީމަ: އަދުރޭ