ރައްޔިތުން ހަވާލު ކުރި އަމާނާތަށް ފަރުވާތެރިވާނަން - ރައީސް

ޔަމަނުން އެމެރިކާގެ އާގު ބޯޓަކަށް ހަމަލާދީފި. ކާބޯތަކެތި ހުސްވެ، ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުން ބަނޑަށް މަރުވަނީ! ޗައިނާއާއި ރާއްޖޭގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކޮށްފި ޕީޕީއެމް/ ޕީއެންސީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރަން ނަން ހުށަހެޅި އެންމެނަން ފުރުސަތުދޭން

ކާބޯތަކެތި ހުސްވެ، ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުން ބަނޑަށް މަރުވަނީ! ޗައިނާއާއި ރާއްޖޭގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކޮށްފި ޕީޕީއެމް/ ޕީއެންސީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރަން ނަން ހުށަހެޅި އެންމެނަން ފުރުސަތުދޭން ނިންމަވައިފި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރ

ރައްޔިތުން ފެންނަން ޖެހޭނީ ވޯޓުލާއިރު އެކަންޏެއް ނޫން: ރައީސް މުޢިއްޒު

ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން ގެއަށްދާން ބޭނުންނަމަ އިސްރާއީލްގެ އަސީރުން ވީތަނެއް ބުނެދޭން ޖެހޭ: އިސްރާއީލް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި ރައީސް “ދިވެހި ތަރިކަ ދިރާސާކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު” އުފައްދަވައިފި އީރާނަށް ހަމަލާދޭނެކަމުގެ އިންޒާރު އިސްރާއީލުން ދީފި ރައްޔިތުން ނިކުމެ ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަން ހެލްތ

ރައީސް “ދިވެހި ތަރިކަ ދިރާސާކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު” އުފައްދަވައިފި އީރާނަށް ހަމަލާދޭނެކަމުގެ އިންޒާރު އިސްރާއީލުން ދީފި ގއ. ވިލިގިލީގައި ހާލުދެރަވެ މާލެ ގެނައި ކުޑަކުއްޖާ ނިޔާވެއްޖެ ރައްޔިތުން ނިކުމެ ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަން ހެލްތު ޕޯސްޓަކަށް ބަދަލުކޮށް

އީރާނަށް ހަމަލާދޭނެކަމުގެ އިންޒާރު އިސްރާއީލުން ދީފި ގއ. ވިލިގިލީގައި ހާލުދެރަވެ މާލެ ގެނައި ކުޑަކުއްޖާ ނިޔާވެއްޖެ ރައްޔިތުން ނިކުމެ ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަން ހެލްތު ޕޯސްޓަކަށް ބަދަލުކޮށްފި ވިލިގިލީގައި ހާލުދެރަވި ކުއްޖަކަށް އިތުރު ފަރުވާ ނުދެވުމާ ގުޅި

ގއ. ވިލިގިލީގައި ހާލުދެރަވެ މާލެ ގެނައި ކުޑަކުއްޖާ ނިޔާވެއްޖެ ރައްޔިތުން ނިކުމެ ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަން ހެލްތު ޕޯސްޓަކަށް ބަދަލުކޮށްފި ވިލިގިލީގައި ހާލުދެރަވި ކުއްޖަކަށް އިތުރު ފަރުވާ ނުދެވުމާ ގުޅިގެން، ގިނަ ބަޔަކު ނިކުމެ އިހްތިޖާޖުކުރަން ފަށައިފި ރި

ވިލިނގިލި ހޮސްޕިޓަލްގެ ހިދުމަތާ މެދު ހިތްހަަމަނުޖެހި، ރައްޔިތުން ނުކުމެ ތަނުގެ ނަން ބޯޑު ބަދަލުކޮށްފި