ކަންކަން ރަނގަޅު ނުކޮށްދޭތީ ރައްޔިތުން އެއޮތީ ބަސްބުނެފައި: ޝިޔާމް

ނަޝީދު އުޅުއްވަނީ ރައްޔިތުން ނޫނެކޭ ބުނުމުން ހަޖަމް ނުވެގެން: އަދުރޭ

މިއީ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ރައްޔިތުން ދެއްވި މެސެޖެއް: ރައީސް

އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ އަކީ މާލޭ ރައްޔިތުން ދިން މެސެޖެއް: ރައީސް

ރައްޔިތުން ކުރި އިތުބާރު، އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު އަދާކޮށްދޭނަން: މުއިއްޒު

ރައްޔިތުން ސަރުކާރަށް ދިން މެސެޖަކީ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރަން ޖެހޭކަން: އިދިކޮޅު

ރައްޔިތުން ޔާމީނަށް މާލެ ސިޓީ ދީފި: ޝުޖާއު

މާލޭ ރައްޔިތުން ވޯޓު ދިނީ ފުދުންތެރި ދިރިއުޅުމަކަށް: މުއިއްޒު

"މާލޭ ރައްޔިތުން މިހާރު ވަރަށް ހޭލުންތެރި"

ގައުމުގެ މިސްރާބު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރައްޔިތުން ފަށައިފި: ގައްސާން މައުމޫނު