އިމްރާންގެ ދޮގު ވާހަކަތައް ރައްޔިތުން އަޑެއް ނާހާނެ: އުޝާމް

އިމްރާންގެ އާދޭސް: ހުރިހާ ބޭފުޅުން ނިކުންނަވާ ޤައުމާއި ރައްޔިތުން ސަލާމަތްކޮށްދެއްވާ!

ވެރިކަމަކީ އިއްޒަތެއް ޝަރަފެއް ނޫން، ރައްޔިތުން ހަވާލުކުރާ ބޮޑު އަމާނާތެއް: ޑރ. މުއިއްޒު

ރައްޔިތުން ވޯޓު ދިންތޯ ބެލުމެއް ނެތި ޚިދުމަތް ކުރާނަން: ޑރ މުއިއްޒު

ވެރިކަމަކީ ޝަރަފެއް ނޫން، ރައްޔިތުން ހަވާލުކުރާ އަމާނާތެއް: މުއިއްޒު

އާރްޓީއެލް ޒޯން 1: ރައްޔިތުން އަތުން އަހަރަކުން 100މިލިއަން ރުފިޔާ ސަލަމާތްކުރެވިއްޖެ

ޚިދުމަތްކުރުމުގައި ރައްޔިތުން ވޯޓު ދިނީ ކޮން ގޮތަކަށްތޯއެއް ނުބަލާނަން: ޑރ. މުއިއްޒު

އަޅުގަނޑުމެން އިސްކުރާނީ ރައްޔިތުން، ދުވަހުން ދުވަހަށް ރައްޔިތުންނާއި ގާތުން ޚިދްމަތްދިނުން: މުޢިއްޒު

ކެނެޑާގައި ދިރިއުޅޭ އަދި އެ ގައުމަށް ދަތުރުކުރާ އިންޑިއާ ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުވާން އަންގައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނިންމުން މާދަމާ ހަމަކުރަނީ! ރައްޔިތުންގެ ކުރިއެރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި ދެމި ތިބޭނަން: ޖޭޕީ އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި “ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ” އެއް ނެތް: އަލީ ވަހީދު ޖުމްހޫރީޕާޓީގެ ތަރައްގީއަކީ މީގެ ކުރިން ރައްޔިތުން ދެކެފައިނުވާ ފަދަ