ރައްޔިތުން ވަކި ދިމާލަކަށް ގެންދަން މިސަރުކާރުން މަސައްކަތެއް ނުކުރާނެ: ނައިބު ރައީސް

ސަރުކާރުން ސަމާލުކަން ދެނީ ރައްޔިތުން އެދޭގޮތަށް ކަން ކުރަން: ފައިސަލް

ހުރިހާ ރައްޔިތުން ބޫސްޓާ ޑޯޒް ޖެހުމަށް ރައީސް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

ރައްޔިތުން އެދޭ ކަންކަން މި ސަރުކާރުން ކޮށްދޭނެ: ނައިބު ރައީސް

ސަރުކާރުން ސަމާލުކަންދެނީ ރައްޔިތުންގެ އަޑު އަހައިގެން ރައްޔިތުން ބޭނުންވާގޮތަށް ކަންކަން ކުރުމަށް

ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް ކޮވިޑް ބޫސްޓާ ޑޯޒް ޖެހުމަށް ރައީސްގެ އިލްތިމާސެއް!

އުލިގަމު ރައްޔިތުން ޒަމާނީ ތަނަވަސް ބަނދަރެއްގެ އިންތިޒާރުގައި!

ނާޒިމް، ސަރުކާރަށް: ރައްޔިތުން ގުނބޯ ހައްދަން ނޫޅޭ

ރައްޔިތުން ކިއޫގައި ތިބެން ޖެހުމަކީ ބަލައިގަންނަން އުނދަގޫ ކަމެއް: ނާޒިމް

މަނަދޫ ރައްޔިތުން ތިބީ މަގުތައް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދޭނެ ދުވަހެއްގެ އިންތިޒާރުގައި