"ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަކީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާގޮތަށް ކަންތައް ރޭވުމަށް ބާރާއި އިހްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ދޫކުރުން"

ޤައުމުގެ ހަމަޖެހުމަށް، ރައްޔިތުން އެއްބައިވަންތަކާމާއެކު މަސަތްކަތް ކުރަންޖެހޭ: ނައިބް ރައީސް

ރައްޔިތުން ގެދޮރުވެރި ކުރެވޭނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އެބަ އޮތް - މިނިސްޓަރ އަޞްލަމް

8 ފެބްރުއަރީގައި ބޮޑުކަންނެލި ދަމާހެން ރައްޔިތުން މަގުމަތީގައި ދެމި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅާ - ރީކޯ މޫސަ

ކުށްމަދު ކުރުމަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ގުރައިދޫގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ކާށިދޫ ކުއްޅަވަށްފާ ސަރަހައްދުގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ރައްޔިތުން ނުކުމެ ނިއްވާލައިފި

ސޫރިއާ ރައްޔިތުން ފިނިން ސަލާމަތްކުރުމަށް ދިވެހިންގެ ފަރާތުން އެހީ ދީފި

ހަތަރު ލީޑަރުން ވިދާޅުވިގޮތަށް ރައްޔިތުން ވޯޓް ދީފި، ދެން އިތުރަށް ޑިމާންޑްނުކޮށް މަޖިލިސް ހޮވަމާ: ޝިފާ

ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ކެތްތެރިކަމާއި ހިތްތިރިކަން އިސްކުރުމަށް ޣައްސާން އިލްތިމާސްކޮށްފި

އާންމު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހދ. ހިރިމަރަދޫގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި