ނެއްލައިދޫން ފެން ހުސްވެ ރައްޔިތުން ފެނަށް ޖެހިއްޖެ.

ނެއްލައިދޫން ފެން ހުސްވެ ރައްޔިތުން ފެނަށް ޖެހިއްޖެ.

ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރުން އުފެއްދުމަކީ ޔުނިވަރސިޓީއާމެދު ރައްޔިތުން ކުރާނެ އުންމީދެއް: ރައީސް Khaassa Doctarun ufedhdhumakee University aa medhu rayyithun kuraane ummeedheh: Raees

މުންޑޫ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ރައީސްއާ ހިއްސާ ކުރައްވައިފި

"އިންތިހާބުން އަންގައިދިނީ ރައްޔިތުން، ރައީސް ސޯލިހަށް ކުރާ އިތުބާރު"

ސިނާންގެ ކޮލަމް: އެމްޑީޕީގެ ތާރީޚި މޮޅު، ރައީސް ސޯލިހަށް ރައްޔިތުން ކުރާ އިތުބާރާ ގުޅިފައި

ކަރަންޓްގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ފެނަކައާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުން ނިކުމެ މަސައްކަތް ކުރަނީ!

ކަރަންޓްގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ފެނަކައާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުން ނިކުމެ މަސައްކަތް ކުރަނީ!

ނެއްލައިދޫގައި ކަރަންޓެއްނެތް! ރައްޔިތުން މަގުމަތިި ވެއްޖެ!

ރައްޔިތުން ވަކި ފިކުރެއްގައި ހޮވީމައި މެންބަރުން އަމިއްލައަށް ފިކުރު ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނު އޮވެގެން ނުވާނެ: ނަޝީދު