ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރުމުން ކައުންސިލުން ފެނަކަ އާއި ބައްދަލުކޮށްފި

ރައްޔިތުން ގެނައި ބަދަލުން ގޮތް ހުސްވެފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވުމުން ޑރ. ޖަމީލަށް މަހުލޫފުގެ ފާޑުކިޔުން

ގެނައި ބަދަލުން ރައްޔިތުން ގޮތް ހުސްވެއްޖެ: ޖަމީލް

ބަދަލަކަށް ގެނައި ބަދަލުން ރައްޔިތުން މިތިބީ ގޮތް ހުސްވެފައި: ޑރ. ޖަމީލު

އަނިޔާވެރި ގޮތަށް މަރާލާފައިވާ މީހުންގެ ކަންކަން އޮޅުން ފިލުމަކީ ކުރިހާ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާކަމެއް: ގާސިމް

ރައީސް ސޯލިހުގެ ވައުދުފުޅާ އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަކުން ރައްޔިތުން ބާރުވެރިކަން ހޯދުން

ހެލްތު ސެންޓަރުގައިހުރީ ބަލިމީހުން ބެލުމުގެ ތަޖުރިބާހުރި ޑޮކްޓަރެއްް ނޫން: ކުރެންދޫ ރައްޔިތުން

ރައްޔިތުން ބޭނުމީ ތާހިރު ދިރިއުޅުމެއް: ނަޝީދު

ޖަނާޒާއަށް ނޮޅިވަރަންފަރު ގިނަ ރައްޔިތުން ހަނިމާދުއަށް ޖަމާވެއްޖެ

ނިޔާވި މީހުންގެ އާއިލާއަށް އައްޑޫ ރައްޔިތުން ތައުޒިޔާ ފޮނުވައިފި