ޞިއްޙީ ނިޒާމަށް ބަދަލުގެނެސް ރައްޔިތުން ހިތްހަމަޖެހިގެން ދިރިއުޅެވޭނެ ދުވަހެއް ހޯދައިދޭން، ސަރުކާރު މަސައްކަތްކުރާނެ: ނާއިބު ރައީސް

ސިއްހީ ނިޒާމަށް ބަދަލުގެނެސް ރައްޔިތުން ހިތްހަމަޖެހިގެން ދިރިއުޅޭނެ ދުވަހެއް ހޯދާނަން: ނައިބް ރައީސް

އުނގޫފާރުގެ ނަރުދަމާ އާއި ކުނިކޮށި އަދި އިންޖީނުގެ ރައްޔިތުން ހިންގަން ނިންމައިފި

ރައީސް ޔާމީން އެދޭޒާތުގެ ޖުޑީޝަރީއެއް ރައްޔިތުން ބޭނުމެއްނުވޭ: ހިސާން

ރައްޔިތުން ޔާމީނަށް ވެރިކަން ނުދޭނެ ސަބަބަކީ އެއްބަސްވުންތައް އެފުށްމިފުށަށް ޖެހުން: ނަޝީދު

އެއްބަސްވުންތައް އެފުށް މިފުށަށް ޖަހަން ރައްޔިތުން ވެރިކަން ނުދޭނެ: ނަޝީދު

ރައީސް ޔާމީންއަށް ރައްޔިތުން ވެރިކަން ނުދޭނެ ސަބަބެއް ނަޝީދު ހާމަކޮށްފި

ހުޅުދުއްފާރުގެ މަގު ހަދަން ރުއް ނެގުމަށް ބައެއް ރައްޔިތުން ތާއީދު

"އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނުން އާންމުކުރަން އެދުނީ މުންޑޫ ރައްޔިތުން ހުށަހެޅި ސިއްރު ޕެޓިޝަނެއްގެ މައުލޫމާތު"

ހއ.ކެލާގެ ގެތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި