ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ. ކޮމެޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކުރިނބީގެ ރައްޔިތުން އެދޭ ތަރައްޤީ ހޯއްދަވައިދެއްވޭނީ މިސަރުކާރަށްކަމުގައި ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވި

ކުރިނބީ ރައްޔިތުން އެދޭ ތަރައްޤީ ހޯދައިދެވޭނީ މި ސަރުކާރަށް

އިސްލާމީ ވަޙްދަތު ފުނޑާލަން އެޑިޔުކޭޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތާ ދެކޮޅަށް ހުރިހާ ރައްޔިތުން އިޙްތިޖާޖްކޮށް ވަޠަން ސަލާމަތްކުރަން ނުކުތުމަށް ޑރ. އިޔާޟް ގޮވާލައްވައިފި!

ވާދަވެރި ކެމްޕެއިނަކަށްފަހު މެލޭޝިޔާގެ ރައްޔިތުން މާދަމާ ވޯޓުލާން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ރައްޔިތުން ތިބޭނީ ރައީސް ސޯލިހާ އެކީ: އަމީރު

ރައްޔިތުން ފެލުމުގެ ބަދަލުގައި ހަރަދު ކުޑަކުރަން އެދިއްޖެ

ރައްޔިތުން ފެލުމުގެ ބަދަލުގައި ހަރަދު ކުޑަކުރޭ

ރައްޔިތުން އަތުން އިތުރަށް ޓެކްސް ނަގަން ފާސްކޮށްފި

ރައްޔިތުން ބޭނުމީ ރައީސަށް އިތުރު ދައުރެއް ދޭން: ޝާހިދު

ރައީސް ނަޝީދަށް ވެރިކަންދޭން ރައްޔިތުން ތައްޔާރެއް ނޫން: މެމްބަރު އިސްމާއިލް އަހުމަދު