'ނަބިއްޔާގެ ދިފާޢުގައި' ހުޅުދުއްފާރު ރައްޔިތުން ބޮޑު ހިނގާލުމެއް ބާއްވަނީ!

"ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުން އަތުން އިންކަމް ޓެކްސް ނަގަންޖެހޭ"

ތަފާތުކުރާނަމަ ދެކުނު ރައްޔިތުން އަލުން ވަކި ސަރުކާރެއް ހަދަން ނުޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް: ސައުދު

މާލޭ މީހުން ރައްޔިތުން ނިކަމެތިކޮށް ތަފާތު ކުރާނަމަ ދެކުނު ރައްޔިތުން އަލުން ވަކި ސަރުކާރެއް ހަދަން ނުޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް: ސައުދު

މަޖިލީހުގެ ސުޕަމެޖޯރިޓީ އޮތީ ރާއްޖެ ތެރެއަށް، އެ ރައްޔިތުން ނިކަމެތިކޮށެއް ނުލެވޭނެ: ޔައުގޫބު

ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުން ބިނާ ކުރާ ބައްދަލުވުމެއް ކެޔޮދޫގައި ފަށައިފި

ރައްޔިތުން ބިނާ ކުރާ ބައްދަލުވުމެއް ކެޔޮދޫގައި ފަށައިފި

ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ވާދޫގައި ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

'ބޭން އެމް.ޑީ.އެން' ޤައުމީ ބޮޑު ކެމްޕެއިނަކަށް! ރައްޔިތުން ތިބީ ދޫކުރާ ގޮތަކަށް ނޫން!

ރައްޔިތުން ތަހައްމަލު ކުރަމުންދާ ގިލަންވެރިކަމުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހެނީ ކޯލިޝަނުން: ނިމާލް