މަޑަވެލި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ފެންވަރުގެ ރަނގަޅު ބޮޑު ބަނދަރެއް ހަދާނަން: ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒު

ވައުދު ފުއްދަން ރައްޔިތުން އެހީތެރިވެދީ: ރައީސް

ފަރެސްމާތޮޑާގެ ރައްޔިތުން ތިބީ ރައީސާއެކު ކުރިއަށްދާން ތައްޔާރަށް: ކައުންސިލް ރައީސް

ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ފަރެސްމާތޮޑާގެ ބިން ހިއްކައިދޭނަން: ރައީސް

އަބަދުވެސް ބޭނުންވާ ގޮތަކީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ރައްޔިތުން އެދިލައްވާ ގޮތަށް، އެ އަމާޒަށް މަސައްކަތްކުރުން: ރައީސް

މަޑަވެލީގެ ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތަށް އެ ރަށުގެ ބިން ހިއްކާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރައީސް ދެއްވައިފި

ރައްޔިތުން ދޭ މެޖޯރިޓީއެއް މުއިއްޒަކަށް ބޭނުމެއް ނުވާނެ!

ރައްޔިތުން އަމަލުކުރަން ޖެހެނީ ވުޖޫދުގައި އެވަގުތަކު އޮތް ޤާނޫނަކަށް: ޠާރިޤް

ހިޔާ ފްލެޓް ލިބޭނެކަމަށް ބުނެ ގެޒެޓުކުރި އެންމެނަށް ފްލެޓް ދޭނަން: ރައީސް މުއިއްޒު ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަމުން ރައީސް މުއިއްޒު ވަނީ ގައުމުގެ ހާލަތު އޮޅުވާލައްވާފަ: އެމްޑީޕީ މި ސަރުކާރުން ލޯނު ނަގާނީ ރައްޔިތުން މުއްސަނދިވާގޮތަށް: ރައީސް ދެކުނުގެ ހަތަރު އަތޮޅަ

މަސްވެރިންނަށް ލާރި ދެވޭ ވަރަށްވެސް، ފައިސާއެއް ނެތް، ނަމަވެސް ވައުދަކަށް ފަހު، ވައުދެއް ދަނީ ވަމުން. ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ ތައުލީމީ އަތޮޅު، އައްޑޫ އަތޮޅު ރައްޔިތުން ދޮގަށް ހެއްލޭނެތަ؟