ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް: އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ލޯ މެޑަލް ހޯދާ ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް

މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ފަރުވާ ހޯދާ މީހުން އަނބުރާ މުޖުތަމައުއަށް ނެރުން އަވަސްކުރުން މުހިންމު: ނައިބު ރައީސް

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް: 200 މީޓަރު ދުވުމުން ތިންވަނަ ހޯދާ ސާއިދު ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި

މައުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ގާނޫނަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވަން ބޮޑު ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި

މައުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ހައްގުގެ ގާނޫނަށް އާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި

ދަރަނީގެ މައްސަލައެއްގައި ހޯދާ މީހެއްގެ މައުލޫމާތު އާންމުކޮށްފި

ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އެކަމުން މަންފާ ހޯދާ ފަރާތްތަކުން ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިކުރޭ: މިނިސްޓަރު

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު ދެއްވައިފި

އީރާނުން ހޯދާ ރީތީގެ ރާނީ އަށް ފިލިޕީންސް އިން ހިމާޔަތް

މިއީ ޕާކިން ޓިކެޓްގެ ބަދަލުގައި ކާއެއްޗެހި ހޯދާ ކޮލެޖެއް