މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސް ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވައިލަނީ

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތައް އިނާމަށް އެދި ހުށައެޅުން އާދިއްތަ ދުވަހު

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ދެއްވާ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަނީ

ދެކުނު ކޮރެއާގައި އަލަށް ކުދިން ހޯދާ އާއިލާތަކަށް 10،500 ޑޮލަރު ދެނީ

ހުޅުމާލޭގައި ހޮސްޕިޓަލުން ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދާ 1200 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން

ރޯދަމަހު ދުވާލަކު 25000 މީހުން ބަހުގެ ޚިދުމަތް ހޯދާ، އިތުރު ދަތުރުތައް ބާއްވަނީ

ފުލުހުން ހޯދާ މީހަކު ފޮރުވިކަމަށް ބުނާ މީހުންގެ ތެރެއިން 2 މީހުން ދޫކޮށްލައި 3 މީހުން ބަންދަށް

ފުލުހުން ހޯދާ މީހަކު ފޮރުވައިގެން ގެންގުޅުމުން 5 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާރާމާރީއަކާ ގުޅިގެން ހޯދާ މީހަކު ފޮރުވައިގެން އުޅޭތީ 4 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުލުހުން ހޯދާ މީހަކު ފޮރުވައިގެން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފަސް މީހަކު ހައްޔަރަށް