ހުޅުމާލޭ މެންޓަލް ހެލްތު ސެންޓަރުން ގިނައީ ޑިޕްރެޝަނާއި އެންޒައިޓީއަށް ފަރުވާ ހޯދާ މީހުން

ފުރަތަމަ ކުއާޓާގައި 4 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދާ 1 ވަނައަށް އެސްޓީއޯ

ދަސްވެނިންނަކީ ކަންކަން ބަލައި، ހޯދާ ބަޔަކަށްވާންޖެހޭ: ފަޒްނާ

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: އަންތބަކު ނެތްކަމަށް ބުނެ ދޮގުހަދައިގެން ލޯބިވެރިން ހޯދާ ފިރިހެނުންގެ ޙަޤީޤަތް ހާމަނުކުރީމާ އަނބިމީހާއަށް ލިބޭ އަނިޔާމާބޮޑު! ސަލާމަތްކޮށްދެވެން އޮތީ ހަމަ އަންހެނުންނަށް!

ގުދުރަތީ ދިރުންތައް ނައްތާނުލާ އަނެއް ގޮތް ހޯދާ: ނަޝީދު

އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދާ މައްސަލަ ހުއްޓުވުމަށް ސިމް ވިއްކުން ހަރުކަށިކުރަނީ

ޔޫޓިއުބު ވީޑިއޯ އުފައްދައިގެން ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދާ އަވަށެއް!

އެޗްޑީސީގެ ނަމުގައި މަކަރުން ފައިސާ ހޯދާ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ގެއްލިގެން ހޯދާ ޒުވާނާ އަދިވެސް ނުފެނޭ

ގެއްލިގެން ހޯދާ ޒުވާނާ ކާރަކަށް އަރަނިކޮށް ފެނުން: ޕޮލިސް