ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދާ 28 މީހަކު ފުރުވާލައިފި

ވިކްޓިމްގެ ބަސް ހޯދާ ސީނަށް ދިޔަ ފުލުހުން ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ

ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދާ 37 މީހަކު ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފޮނުވުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

އަނެކާއަށް ދެރަދީފައި މޮޅު ހޯދާ މީހެއް ކަމުގައި ތިބާ ނުވާށެވެ.

އިގްތިސޯދު ހުޅުވާނެ ތާރީހު ހޯދަ ހޯދާ ނުފެނުނު!

އާާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ބިލްގެ ސަބަބުން މައުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ހައްގަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެކަމަށް ބުނެފި

ސަރުކާރުން ހުށައެޅި ބިލުން މައުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމަށް އަސަރުކުރާތީ ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ކަންބޮޑުވުން

އާސަންދައިގެ ދަށުން ބޭރުން ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންނަށް ފުރުމުގެ ހުއްދަ އަދިވެސް ނުލިބޭ: މަބްރޫކް

ވެލިދޫން މަސްތުވާތަކެތި ހޯދާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފި

ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު އަދަދު 2000 އަށް، ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންގެ އަދަދު 800 އަށް ދަށަށް