ގާޒީގެ ނަސޭހަތް އަދީބަށް: "ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދާ، ތައުބާވެވޭނީ އޭރަށް"

ކެންސަަރަށް ފަރުވާ ހޯދާ ސަންޖޭ ދަތު ވަރަށް ހިކިފައި!

މައުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ގާނޫނަށް ކުރިއަށްވުރެ ބޮޑަށް މިހާރު ރައްޔިތުން އަހުލުވެރި: ފިޔާޒު

27 އަހަރު ފަހުން ފުރަތަމަ ތިންމެޗުން ތިންމޮޅު ހޯދާ އެވަޓަން ލީގުގެ އެއްވަނައަށް

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށްދޭ ޚާއްސަ އިނާމަށް ނަންހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މާދަމާއަށް ހަމަވާނެ

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ހަމައަށް!

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހަމަވަނީ

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ހަމަވާނެ

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އިނާމަށް ހުށަހެޅުން އާދީއްތަ ދުވަހާ ހަމަޔަށް

ވައްކަމުގެ މައްސަލައެއްގައި ހޯދާ މީހެއްގެ ފޮޓޯ އާންމުކޮށްފި