ފޯނު ވިއްކާ ކަމަށް ބުނެ އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދާ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ރިސޯޓަކުން ވަގަށް ނެގި ފޯނުތަކަކާއި، ފައިސާތަކެއް ހޯދާ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޓްރީޓޮޕްގެ ޚިދުމަތް ހޯދާ ސޮލަރެލް އިންޝުއަރެންސްގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް "ކޭޝްލެސް ސަރވިސް" ތަޢާރަފްކޮށްފި

ކުނި ވިއްކައިގެން އާމްދަނީ ހޯދާ އިންޑިޔާ ދެބެއިން

ކޯޓުތަކާ ގުޅިގެން ސުއޫދު ދެއްކެވި ވާހަކަައިގެ ހަގީގަތް ހޯދާ ފިޔަވަޅުއަޅާނަން: ޖުޑިޝަރީ

އޭލެވެލް އިން އެއްވަނަ ހޯދާ ދަރިވަރަކު ބޭނުން ގައުމަކުން ކިޔަވަން ފުލް ސްކޮލަޝިޕް އެސްޓީއޯއިން ދެނީ

މުދަލާއި ހިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތައް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ގާނޫނު އިސްލާހު ކުރަނީ

މެމްބަރު ލަޠީފުގެ އެއްލައްކަ ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބްލެކް ޒީރޯ ހޯދާ، އެތަށި މިލްކްކޮށްފި

ގެއްލިގެން ހޯދާ ފްރާންސްގެ އަންހެންމީހާ ހޯދަން ފުލުހުން މަސައްކަތް ފަށައިފި

ކޮރަޕްޝަން ފެތުރޭ ސަބަބު ހޯދާ، ހައްލު ހޯދަން ޖެހޭ: ގާސިމް