ގޭގަ ތިބެގެން އާމްދަނީ ހޯދާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީވާކަށް ނުޖެހޭނެ: މިނިސްޓްރީ

ގޭގައި މަސައްކަތްކޮށް އާމްދަނީ ހޯދާ މީހުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކުރާކަށް ނުޖެހޭ

ހުޅުމީދޫގައި އަންހެނަކު ބްލެކްމެއިލްކޮށް ފައިސާ ހޯދާ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

އައްޑޫ އަންހެނަކު ބްލެކްމެއިލްކޮށް ފައިސާ ހޯދާ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ ޚާއްސަ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސް ދެއްވާ އިނާމަށް ނަން ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސް ދެއްވާ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފި

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ދެއްވާ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށްދޭ އިނާމަށް ނަން ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި