މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ މެޑެލްއާއި، ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސްކޮށް، 1 ވަނަ ދަރަޖައިގައި ފާސްވާ ޙާފިޡުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ މެޑެލް، ޤައުމީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ދެއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސަވައިފި

ހިދުމަތް ހޯދާ މީހުންގެ ހައްގު ހިމާޔަތް ކޮށްދޭ ހަކަތައިގެ ބިލް ފާސްކޮށްފި

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކާއި ހާފިޒުންނަށް މެޑަލް ދިނުން ގައުމީ ދުވަހު

ފަޤީރުންނަށް އަޅާލައި އެހީތެރިވުމުން ހިތްހަމަޖެހުން ހޯދާ ޒުވާނަކަށް ލެއްވެވި ބޮޑުރަޙްމަތާ ދެއްވެވި ތަނަވަސްކަމުން ކުއްލިއަކަށް ބޮޑު މިލިއަނަރަކަށް-

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މާދަމާ ހަމަވާނެ

ރައްޓެހިންގެ ނަމުގައި ފައިސާ ހޯދާ މައްސަލަތަކެއް

ކޯވިޑަށް ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންގެ ޢަދަދު 2000އިން މައްޗަށް

މުލާ ހަނދާނުން ހިތްވަރު ހޯދާ ބަޔާން މޮޅުވެއްޖެ

ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓްތައް ހެކްކޮށްގެން ފައިސާ ހޯދާ މައްސަލަތަކެއް ތަހުގީގުކުރަނީ

މަކަރާ ހީލަަތުން ފައިސާ ހޯދާ އެކައުންޓުތަކެއްގެ މައުލޫމާތު ހާމަކޮޮށްްފި