އެމްޑީޕީއަކީ އަބަދުވެސް ގަދަ ކަނޑުގައި ދަތުރުކޮށް ކާމިޔާބު ހޯދާ ޕާޓީއެއް: ފައްޔާޒު

އެމްޑީޕީއަކީ ގަދަ ކަނޑުގައި ކުރި ހޯދާ ޕާޓީ: ފައްޔާޒު

އެމްޑީޕީ އަކީ އަބަދުވެސް ގަދަ ކަނޑުގައި ދަތުރުކޮށް ކުރި ހޯދާ ޕާޓީއެއް: ފައްޔާޒު

އެމްޑީޕީ އަކީ ގަދަ ކަނޑުގަައި ކާމިޔާބު ހޯދާ ޕާޓީއެއް - ފައްޔާޒް

އެމްޑީއޭ ވަކިވުމުން ފައްޔާޒް: އެމްޑީޕީ އަކީ ގަދަ ކަނޑުގަައި ކާމިޔާބު ހޯދާ ޕާޓީ

ފައްޔާޒު އެމްޑީއޭއަށް: 'ނިންމުމަށް އިހުތިރާމް ކުރަން، އެމްޑީޕީ އަކީ ކުރި ހޯދާ ޕާޓީ'

އެމްޑީއޭއަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައި ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީއަކީ ގަދަ ކަނޑުގައި ދަތުރުކޮށް ކުރި ހޯދާ ޕާޓީ ކަމަށް

އިންޑިއާގެ އެހީތެރިކަން، ސަރުކާރުން ހޯދާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުން މުހިންމު: ހަސަން ލަތީފް މަގުބޫލު ލިޔުންތައް މުއިއްޒު ވެރިކަމާ ކައިރިކުރަން ހެޔޮނުވާނެ، އެއީ މަވެތި، ބޮޑާ، ކިބުރުވެރި މީހެއް: މުއާޒު ފަތިސް ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތުގަ ބައިވެރިވާ ކޮންމެ މީހަ

މިއާޔަތުގަ މިބަޔާންކުރައްވަވާ ބީރު މަންމަނުން ގިނަވެއްޖެ! ސަމާލުވެ އެމީހެއްގެ ރައްކާތެރިކަން އެމީހަކު ހޯދާ!

ސާވޭ ކުރުމުގެ ނަމުގައި ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީ ހޯދާ މައްސަލައެއް