ވަޒީފާ ހޯދާ މީހުންނަށް އެލަވަންސް ދިނުމާއި އިންކަމްޓެކްސް ނެގުމަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަނީ

ވަޒީފާ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް އެލަވަންސް ދޭ ބިލް މި ދައުރުގައި ހުށަހަޅަނީ

ރަން ފާހާނާ ތަށި ހޯދާ މީހަކަށް 124،000 ޑޮލަރު ދެނީ

މިކުރެހުން ވިއްކައިގެން ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ސަނީ ލިއޯން އެހީވަނީ

އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ އަދި ކާޑުގެ މައުލޫމާތު ހޯދާ މައްސަލައަށް އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ހޭލުންތެރިކޮށްފި

އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދާ މައްސަލައަށް ދުވަސްވީ މީހުން ހޭލުންތެރިކޮށްފި

"ފަސޭހަ" އާއި "އަޑަފި" އެޕުުން މަންފާ ހޯދާ މައްސަލަ ބަލަނީ

ނޫސްތަކުގެ ޚަބަރުތައް ރީ ޕަބްލިޝްކޮށްގެން މަންފާ ހޯދާ މައްސަލަ ބަލަނީ

ފަންނު އެކްސްޕޯއިން ވަނަ ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ކުރިއަށްދާނަން: އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު

ވޯލްޑް ސާފިން ގޭމްސްގައި ހޯދާ ކޮންމެ ރަން މެޑަލްއަކަށް 1.5 މިލިއަން ރުފިޔާ