ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ހެކްކޮށްގެން އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދާ މައްސަލަތައް އިތުރުވަނީ

ބިރުހުރި ކަމެއް! ކަމެއް ކުރިމަތިވުމުން އިބިލީހުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދާ މީހުން ގިނަވަނީ!

މަކަަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދާ މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު އެކުލަވައިލައިފި

މަކަރާ ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދާ މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކުރުމަށް އިރުޝާދެއް ނެރެފި

މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދާ މައްސަލަތައް ތަހްގީގު ކުރުމުގައި އަމަލުކުރަންވީ އުސޫލުތަކާބެހޭ އިރުޝާދެއް ނެރެފި

ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންނަށް ހާއްސަ ހައްޖު ޖާގައަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަ ހައްޖު ޖާގައަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިލައިފި

ކުޅުދުއްފުށިން ގެއްލިގެން ހޯދާ މީހާ އަދިވެސް ނުފެނޭ

ހަމާސްގެ ވެރިޔާ ހުރިތާކުން ހޯދާ މަރާލާނެކަމަށް ޔަހޫދީ ދިފާއީ ވަޒީރު ބުނެފި

ކައުންސިލްތަކަށް ފައިސާ ދޭއިރު ރަށުން ހޯދާ އާމްދަނީއަށް ބަލަން ހުށަހަޅައިފި