މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އިނާމަށް، ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އިނާމަށް ނަން ހުށަހަޅަން ހުޅުވައިލައިފި

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު، މިއަދު ހުޅުއްވާލައްވައިފި

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމަށް ހުޅުވާލައިފި

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސް ދެއްވާ އިނާމަށް ނަން ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލަނީ

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމަށް މިމަހު 15 ގައި ހުޅުވާލާނެ

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު، މިމަހުގެ 15 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ހުޅުއްވައިލައްވާނެ

އަނބިން ހޯދާ އާމްދަނީއަށް ފިރިމީހާ ވެރިވެގަތުން ހުއްދައެއް ނޫން! ބޭނުންކުރަންވާނީ އަނބިމީހާ ދިން އެއްޗެއް!

ޢިބްރަތްތެރި މިވާހަކަ ކިޔުމަށްފަހު އަނބިމީހާ ބައިންދާފަ އިތުރު ލޯބިވެރިން ހޯދާ ފިރިހެނުން އެކަން ކުރާނެތަ؟

ދުވާފަރުގެ ހާލަތު ގޯސް، ކޮވިޑަށް ފަރުވާ ހޯދާ އަދަދު 136 އަށް