އިންސާނީ ވަގުފާރިން ހޯދާ ފައިސާއާއި މުދާ ދައުލަތަށް ނެގޭ ގޮތަށް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަނީ

އިންސާނީ ވަގުފާރިކޮށްގެން ހޯދާ ފައިސާ ދައުލަތަށް ނެގޭ ގޮތަށް ޤާނޫނަށް އިސްލާހެއް

މެޑިޓަރޭނިއަން ކަނޑުން ތެލާއި ގޭސް ހޯދާ ތުރުކީގެ އުޅަނދު އެނބުރި ބަނދަރަށް

ރިޝްވަތު ދީގެން އެސްޑީއެފްސީން ލޯނު ހޯދާ ކަމުގެ މައްސަލައެއް ފެންމަތިކޮށްފި

ރަށްރަށުގައި ރާ ވިއްކޭނެ ގޮތް ހޯދާ ވާހަކަ އާކޮށްފި

ފުލުހުން ހޯދާ މާއްދީ ހެކި ވައިގެ މަގުން އުފުލުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގަވާއިދެއް ހަދައިފި

އިތުރު ވަގުތުތެރޭގައި ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑުން ކުރި ހޯދާ ސްލޯވާކިޔާ ޔޫރޯއަށް

ސޯމާލިއާގެ ސަރުކާރަށްވުރެ، ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތުން ހޯދާ އާމްދަނީ އިތުރު: ރިޕޯޓް

ކޮވިޑު ޖެހުނު މީހުން ހޯދާ ދިރާސާއަށް ތަރުހީބު ކުޑަ

މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދާ މީހެއްގެ ޝިކާއަށްވި މީހުން ހޯދަނީ