ކުށްކޮށްގެން ހޯދާ ފައިސާ އަނބުރާ ދައުލަތަށް ހޯދުމަށް، ނިޒާމަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަނީ

ހާފިޒުކަމުގެ ސަނަދު ހޯދާ ކޮންމެ މީހަކަށް ތޮއްޑޫ ކައުންސިލުން ބައި ލައްކަ ރުފިޔާ ދެނީ

ހާފިޒް ކަމުގެ ސަނަދު ހޯދާ ކޮންމެ މީހަކަށް ތޮއްޑޫ ކައުންސިލުން ބައިލައްކަ ރުފިޔާ

ހާފިޒުކަމުގެ ސަނަދު ހޯދާ ކޮންމެ މީހަކަށް ތޮއްޑޫ ކައުންސިލުން ބައި ލައްކަ ރުފިޔާ ދެނީ

ހާފިޒުކަމުގެ ސަނަދު ހޯދާ މީހުންނަށް 50،000ރ.

މާލޭ ގެއެއްގެ ތަޅުން ދަށުން 42 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ހޯދާ، މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މޮޅެއް ހޯދާ ބަޔާން އިން ލީޑުފުޅާކުރިއިރު ލެވަންޑޮސްކީ އަށް ރެކޯޑެއް

އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ހޯދާ ކެންޑިޑޭޓަކީ މޮޅުވާ ކެންޑިޑޭޓަށް ހެދުން ބޭނުންތެރި: ރައީސް ނަޝީދު

ގިނަ ވޯޓް ހޯދާ ކެންޑިޑޭޓަކީ މޮޅުވާ ކެންޑިޑޭޓްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުން ބޭނުންތެރި: ނަޝީދު

އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދާ ސްކީމްތަކަށް ސަމާލުވާން މަރުކަޒީ ބޭންކުން އެދިއްޖެ