ގޮތަބަޔާ ސިންގަޕޫރުން ހިމާޔަތް ހޯއްދަވައިފި، މިއަދު ހަވީރު ރާއްޖެއިން ފުރާވަޑައިގަންނަވާނެ

މަގޭ ޢީދު: އާއިލާތައް ހިނިތުންކުރުވި އާއިލީ ހަވީރު

ވަޅުއީދު ދުވަހު ހަވީރު ވެހިކަލް ނުދުއްވޭނެ : އޭދަފުށި ކައުންސިލް

ބޮޑު އީދު ދުވަހާއި ވަޅު އީދު ދުވަހު ހަވީރު 4 އިން 6 އަށް މާލޭގައި ވެހިކަލް ނުދުއްވޭނެ

އީދުގެ ދެ ދުވަހު ހަވީރު 4:00އިން 6:00އަށް މާލޭގައި ފައިމަގުގައި އުޅޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

އީދުގެ ފުރަތަމަ ދެ ދުވަހުގެ ހަވީރު ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާ!

"ހަވީރު" ނޫހުގެ މައްސަލަ އަލުން ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދީފި

"މަގޭ ނަބިއްޔާ" ގެ ނަމުގައި މިއަދު ހަވީރު މާލޭގައި ސައިކަލު ބުރެއް!

ރައީސް ސޯލިހް މިއަދު ހަވީރު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ

ރައީސް ސޯލިހްގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް މިއަދު ހަވީރު