ކާފިއު ވަގުތު ހަވީރު 6 އިން ފަތިހު 4 އަށް ކުޑަކޮށްފި

މިއަދު ހަވީރު 6:00 ން ފެށިގެން ފައިނުގައި ފިޔަވަޅުތައް ހަރުކަށިކުރަނީ

ކުދިކުދި ލުއިތަކާއެކު ކާފިއު ވަގުތު ހަވީރު 4 އިން ފަތިހު 4 އަށް ބަދަލުކޮށްފި

ކާފިއު ވަގުތު ހަވީރު 4 އިން ފަތިހު 4 އަށް ބަދަލުކޮށްފި

ކާފިއު ވަގުތު ހަވީރު 4 އިން ފަތިހު 4 އަށް ބަދަލުކޮށްފި

ރައީސް ޞާލިހުގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް މިއަދު ހަވީރު!

ރައީސް ސޯލިހު މިއަދު ހަވީރު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ