ދެ ނާޒިމްގެ މައްސަލައިގައި ހުކުމްކުރުން މިއަދު ހަވީރު

ލީގު ކަށަވަރުކުރަން ޓީސީން މިއަދު ހަވީރު މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް

ލީގު ކަށަވަރުކުރަން ޓީސީން މިއަދު ހަވީރު މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް

މިއަދު ހަވީރު ދޮޅުގަޑި އިރަށް ބްރިޖު ބަންދު ކުރަނީ

ސިނަމާލޭ ބްރިޖް ދުވުން މިއަދު ހަވީރު

ސިނަމާލޭ ބްރިޖް ދުވުން މިއަދު ހަވީރު

ބުރިޖުގެ ދެކުނު ފަޅި މިއަދު ހަވީރު ބަންދު

މާދަމާ ހަވީރު 5 ޖެހުމުގެ ކުރިން ރިޟްވާން ގެއްލުވާލުމުގެ މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތް ހާމަކުރާނެ

އިންތިޚާބީ ރައީސްއާއި ނާއިބު ރައީސް ހުވާކުރެއްވުން ހަވީރު 5 ޖަހާއިރު

ހެނދުނަށް ވުރެ ހަވީރު ކެލަރީ އަނދާލެއް ގިނަ