ޕީޖީ ބިޝާމް ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީ އަށް ހާޒިރުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު 04:00 ގައި

އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަވީރު މާލޭގައި ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާ ކޮށްފި

އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަވީރު މާލޭގައި ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާ

އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަވީރު މާލޭގައި ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާ

ޖުލައި 27ވަނަ ދުވަހު ހަވީރު ފައިމަގުގައި ހިނގާފައި އުޅޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

މިއަދު ހަވީރު ހަތަރަކުން ފެށިގެން މަޖީދީމަގުގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާ ކުރެވޭނެ: ޕޮލިސް

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ވިލިމާލޭގައި މާދަމާ ހަވީރު ޚާއްސަ ހަރަކާތެއް ބާއްވަނީ

ބްރައިޓް ޗެލެންޖް ކަޕް 2019: ސެމީގެ ޖާގަތައް ޔަގީންވެއްޖެ، ކުޅުން މިއަދު ހަވީރު