ސިފައިންގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ޝަރަފްގެ ހިނގާލުން މިއަދު ހަވީރު ކުޅުދުއްފުށީގައި ބާއްވަނީ

ސިފައިންގެ ޝަރަފުގެ ހިނގާލުމުން މިއަދު ހަވީރު ކުޅުދުއްފުށީގައި

އެއްހަމަ ހަވީރު – ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އުފާވެރި ވަގުތުކޮޅެއް

މިއަދު ހަވީރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް މާދަމާ ހަވީރު ބޭއްވުމަށް އެޖެންޑާކޮށްފި

ކޮޅިގަނޑުގެ ބާރު ދަނީ ގަދަވަމުން، ހަވީރު ރާއްޖެއަށް އަސަރު ކުރަން ފަށާނެ: މެޓް

ތޫފާން ”ބުރެވި“ގެ އަސަރު މިއަދު ހަވީރު ކުރާނެ!

ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓު މިއަދު ހަވީރު ހުޅުވަނީ

ދިރާސާއަށް ސާމްޕަލް ދިނުން ދެން ކުރިއަށް ދާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަވީރު: އެޗްޕީއޭ

ކިރު ބޯކިބާ، ހަވީރު ސަޔަށް ވަރަށް މީރުވާނެ