މިއަދު ހަވީރު އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާ ގަޑިއަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

ސިފައިންގެ ޝަރަފުގެ ހިނގާލުން މިއަދު ހަވީރު

ޝަރަފުގެ ހިނގާލުން ހަވީރު، އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާ

މިއަދު ހަވީރު މާލޭގައި އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާ!

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާ

ޕީޖީ ބިޝާމް ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީ އަށް ހާޒިރުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު 04:00 ގައި

އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަވީރު މާލޭގައި ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާ ކޮށްފި

އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަވީރު މާލޭގައި ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާ

އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަވީރު މާލޭގައި ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާ

ޖުލައި 27ވަނަ ދުވަހު ހަވީރު ފައިމަގުގައި ހިނގާފައި އުޅޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި