"ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން މާދަމާ ހަވީރު 5 ޖަހަންދެން، ދެން ވަގުތު އިތުރު ނުކުރާނެ"

ސިއްރު ވޯޓަކުން ޕީއެންސީން ކެނޑިޑޭޓަކު ހޮވުން މިއަދު ހަވީރު!

ޕީއެންސީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަ ކުރާނެ ފަރާތެއް، މިއަދު ހަވީރު ކަނޑައަޅަނީ

ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ކަނޑައެޅުން މިއަދު ހަވީރު

ޔާމީނަށް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެވޭނެތޯ މިއަދު ހަވީރު 6ގެ ކުރިން ނިންމާނެ

ރައީސް މިއަދު ހަވީރު ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ރައީސް ޞާލިޙް މިއަދު ހަވީރު ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ރައީސް ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ މިއަދު ހަވީރު!

ފުޅަނދުތައް ދައްކާލުން މިއަދު ހަވީރު 4:30ގައި ސެންޓްރަލް ޕާރކްގައި

މިއަދުގެ ހަވީރު މާޒިޔާ އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅެން އޮތް މެޗަށް ވެލެންސިއާގެ ޓީމު ހަމަނުވި!