ބޮޑު އީދު ދުވަހާއި ވަޅު އީދު ދުވަހު ހަވީރު 4 އިން 6 އަށް މާލޭގައި ވެހިކަލް ނުދުއްވޭނެ

އީދުގެ ދެ ދުވަހު ހަވީރު 4:00އިން 6:00އަށް މާލޭގައި ފައިމަގުގައި އުޅޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

އީދުގެ ފުރަތަމަ ދެ ދުވަހުގެ ހަވީރު ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާ!

"ހަވީރު" ނޫހުގެ މައްސަލަ އަލުން ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދީފި

"މަގޭ ނަބިއްޔާ" ގެ ނަމުގައި މިއަދު ހަވީރު މާލޭގައި ސައިކަލު ބުރެއް!

ރައީސް ސޯލިހް މިއަދު ހަވީރު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ

ރައީސް ސޯލިހްގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް މިއަދު ހަވީރު

ރައީސް ސޯލިހްގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް މިއަދު ހަވީރު

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ބެކްލޮގް ފިލުވުމަށް ހަވީރު ފަހަކާ ހަމައަށް މައްސަލަތައް ތާވަލުކުރަނީ

ހިޔާ ފްލެޓުތަކުގައި އަޑުގަދަ މަސައްކަތް ހަވީރު 6 ގެ ފަހުން މަނާ