މިއަދު‮ ‬ހަވީރު‮ ‬މުޅި‮ ‬ރަށުން‮ ‬ކަރަންޓު‮ ‬ކަނޑާލަނީ

މިއަދު ހަވީރު 6:00 ގެ ފަހުން ކެމްޕޭންކުރުން މަނާވާނެ!

އަންހެން ސިފައިން ގެ ޙާއްސަ ޕެރޭޑެއް ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު މާލެ ސިޓީގައި

ޕެނަލް ބޯޑުގެ މަސައްކަތެއްކުރުމަށް މިއަދު ހަވީރު މުޅި ރަށުން ކަރަންޓު ކަނޑާލަނީ

ޔޫތު ކަޕް މާދަމާ ހަވީރު ފަށާނެ، ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބުންވަރު އެފް.ސީ އަދި މަހީގެ ކުރިމަތިލުމެއް!

ރައީސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ސައިފޮދެއް މާދަމާ ހަވީރު މަރަދޫ ފޭދޫގައި

"އެޖެންޑާ 19"ގެ ހިނގާލުން މިއަދު ހަވީރު

ހަވީރު ނޫހުގެ މުވައްޒަފުން އެހެން މީޑިޔާއެއްގައި މަސައްކަތް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށްކުރި ހުކުމް ހައިކޯޓުން މިއަދު ބާތިލް ކޮށްފި

"މީތި ސަޅި" ސައިކަލު ބުރު މާދަމާ ހަވީރު

"ހަވީރު" ނޫހުގެ މައްސަލަ އަލުން ބަލަން އަމުރުކޮށްފި