މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ހަވީރު 06:00ން ފެށިގެން ހެނދުނު 06:00ށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާ!

ހަވީރު 6އިން ފެށިގެން މާލޭގައި ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާކޮށްފި

މާލެ ސަރަަހައްދުގައި ހަވީރު ހަޔަކުން އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާކޮށްފި

މާލޭގައި ހަވީރު 6 އިން ހެނދުނު 6 އަށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާ ކޮށްފި

ހަވީރު 6:00 އިން ފެށިގެން އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާކޮށްފި

ހަވީރު ހަޔަކުން ފެށިގެން އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާކޮށްފި

ހަވީރު ހަޔަކުން ހެނދުނު ހަޔަކަށް ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާކޮށްފި