އީދު ދުވަހު ހަވީރު ހުޅުމާލޭގައި ވެސް އިންޖީނުލީ އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާކޮށްފި

މާދަމާ ހަވީރު ހުޅުމާލޭގައި ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާ

ހުޅުމާލޭގައި މާދަމާ ހަވީރު ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާ

ޢީދު ދުވަހު ހަވީރު މާލެ އާއި ވިލިމާލޭ މަގުތަކުގައި ދުއްވުން މަނާ

އީދު ދުވަހު ހަވީރު މާލެ އަދި ވިލިމާލޭގައި އެއްގަމު އުޅަނދު ނުދުއްވޭނެ

އީދު ދުވަހު ހަވީރު މާލެ އަދި ވިލިމާލޭގަ ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާވާނެ ކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފި

އީދު ދުވަހު ހަވީރު މާލޭގައި ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާކޮށްފި

އަޟުހާ އީދު ދުވަހުގެ ހަވީރު މާލެ އަދި ވިލިމާލޭގައި ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާކޮށްފި

ބޮޑު އީދު ދުވަހު ހަވީރު މާލޭގައި ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާކޮށްފި