ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަނާމެދު ވަރަށް އުންމީދު ބޮޑު: ޝިޔާމް

ކުރިއަށް އޮތް ކ. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލްކްޝަނާއި ގުޅިގެން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަށް ވަރަށް އުންމީދު ބޮޑުކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގެ ތިން ނައިބު ރައީސުން ހިމެނޭގޮތަށް ޕީޕީއެމްގެ ޓީމެއް ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލްކްޝަނާއި ގުޅިގެން ފުރަތަމަ ކެމްޕެއިނު ދަތުރެއް ކުރީ އިއްޔެއެވެ.
"ހުސައިން ރިޒާއަކީ މަރްހޫމް ރިޒާގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޯފުޅަށް ވުމުގެ އިތުރުން މިހާރު އެ ގޮނޑިއަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ބަލާއިރު ތައުލީމީ ގޮތުންވެސް އެންމެ ގާބިލު ބޭފުޅާ" ހުސައިން ރިޒާއކަީ އެ ގޮނޑިއަށް އެންމެ ގާބިލު ބޭފުޅާކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ.
އެކަން ފާހަގަކުރައްވާ އޭނާވަނީ ސަރުކާރުގެ މިފަދަ އަމަލުތަކަށް ފާރަވެރިވުމަށް ރައްޔިތުން ގާތު އެދިލއްވާފައެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ