ޔާސިރު ޔަހްޔާ މަރުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަން ގާނޫނާ ޚިލާފުވެގެން ރާއްޖެއިން ފުރުވާލެވެންދެން ހުޅުމާލޭ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ ޔަމަނުގެ ރައްޔިތެއްކަމަށް ބުނާ ޔާސިރު ޔަހުޔާ މަރުވެއްޖެއެވެ.
ޔާސިރު ޔަހުޔާ މަރުވީ އޭނާ ކެއުމަށް އިންކާރުކުރުމުގެ ސަބަބުން ހާލު ސީރިއަސް ވަމުންދާކަމަށް ފެންނާތީ އައި.ޖީ.އެމް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށް މިއަދު ހަވީރު 16:25ގައިކަމަށް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން މަޢުލޫމާތުދެއްވައެވެ. އޭނާ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައިވަނީ މިމަހުގެ 21ވަނަ ދުވަހުއެވެ.
ތަފްސީލް އަންނަނީ ....
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ