މާވަރުލު އެއާޕޯޓަށް ދަތުރުތައް ފެށުން މަޑުޖައްސާލައިފި

މާވަރުލު އެއާޕޯޓަށް ފްލައިޓް ދަތުރުތައް ފެށުން މަޑުޖައްސާލައިފި އެވެ.
Advertisement
ގދ. މާވަރުލުގައި އަލަށް ހެދި އެއާޕޯޓަށް ދަތުރުތައް ފެށުން މަޑު ޖައްސާލީ، ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ދަތުރުތައް ނޫން އެހެން ދަތުރުތައް ހުއްޓާލުމަށް ސަރުކާރުން އަންގާފައި ވާތީ އެވެ. ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ހާލަތަށް އަންނަ ބަދަލު ބެލުމަށް ފަހު، މާވަރުލު އެއާޕޯޓަށް ދަތުރު ފެށުމަށް، ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ